Nytt prosjekt: Klimarisiko – finans og børs

Finansmarkedsfondet har innvilget støtte til Norsk klimastiftelse til prosjektet Klimarisiko – finans og børs. Prosjektet er under oppstart og vil pågå minst ut september 2019. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for kunnskapsdeling og saklig, informert diskusjon om et tema som kan få stor betydning for økonomien til norske selskaper og norsk økonomi de neste årene.

I februar 2018 skrev nettstedet E24 at Oljefondet (NBIM) skulle rekruttere en fagperson med ansvar for å forske på klimarisiko, og siterte fondets risikodirektør Dag Huse: – Klimarisiko er et av de områdene innen risiko som er minst kjent, og som er minst håndgripelig, men som potensielt har størst risikoelement. Det i seg selv er god nok grunn til å ha en person dedikert til dette.

“Risiko knyttet til klimaendringer og deres virkning på norsk økonomi er en av de største og mer komplekse utfordringene vi står overfor i dag. Klimaendringene vil påvirke nesten alle deler av norsk næringsliv,” skrev daværende sjefanalytiker på makro og olje i Nordea, Thina Margrethe Saltvedt i Nordea Markets i DN i november 2017.

Klimarisiko for finans og relevante selskaper er med andre ord et tema det er behov for å få høyere opp på agendaen. Klimaendringene skyter fart – med potensielt svært kostbare forringelser på infrastruktur, bygg og natur. Energiomstillingen er i gang verden over. Begge deler vil kunne påvirke økonomien til norske finansinstitusjoner, finansaktører og norske selskaper. Men hvor langt er selskapene og aktørene kommet i sitt arbeid med klimarisiko? Hvor høyt på agendaen står klimarisiko? Ligger dette på styrets bord og hvordan skoleres og involveres ansatte?

Første aktivitet i prosjektet er en undersøkelse som skal kartlegge om – og i så fall hvordan — ledere og ansatte i enkeltselskaper i finansnæringen og relevante børsnoterte selskaper håndterer egen klimarisiko. Funnene vil være utgangspunkt for publisistisk aktivitet i form av en rekke artikler på Energi og Klima og ved at Klimastiftelsen utgir og distribuerer en rapport om emnet. I tillegg vil stiftelsen invitere til tre åpne arrangementer om temaet – i Bergen og Oslo – og i samarbeid med blant andre Finans Norge og Finansforbundet.

Med prosjektet ønsker Klimastiftelsen også å bidra til å øke interessen for og kunnskapen om klimarisiko i forbindelse med at regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko – ledet av økonomen Martin Skancke – legger frem sin innstilling i desember 2018. Første åpne arrangement blir på MESH i Oslo 18. desember kl. 08–10. Påmelding åpner i løpet av kort tid.

Referansegruppe for prosjektet:

Thina Margrethe Saltvedt, analytiker i Nordea Markets innen grønn energi og klimarisiko.

Jørgen Gudmunsson, sjeføkonom i Sparebanken Vest.

Nanna M. Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet, der hun blant annet arbeider med klimarisiko.

Agathe Schjetlein, fagdirektør i Finans Norge og leder av Finans Norges arbeid med klimarisiko og utarbeidelse av finansnæringens «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen»

Anette Rønnov, leder av KPMGs bærekraftsavdeling i Norge, arbeider med klimarisiko for norske og europeiske selskaper.

Lars Erik Mangset, seniorrådgiver i KLP Kapitalforvaltning.

Anders Bjartnes (ansvarlig redaktør for Energi og Klima og Klimastiftelsens utgivelser), Olav Anders Øvrebø (redaktør for Energi og Klima) og Lars‐Henrik Paarup Michelsen (leder i Norsk klimastiftelse) er alle involvert i prosjektet der Anne Jortveit (nestleder i Norsk klimastiftelse) er prosjektleder. Ta gjerne kontakt på annejortveit@klimastiftelsen.no dersom du har innspill til temaer som bør belyses i tilknytning til dette allmennopplysningsprosjektet.