Oljefondets tjæresandinvesteringer kan være ulovlige

Oljefondets investeringer i selskaper som utvinner olje fra tjæresand i Canada kan være ulovlige. Årsaken er at Finansdepartementet ikke har vurdert miljøforhold knyttet til fondets investeringer i disse selskapene.

Tenksom kar: Finansminister Sigbjørn Johnsen bør studere analysen fra Impax. (Foto: Espen Johansen)
Oljefondets egentlige sjef. En juridisk utredning konkluderer at Oljefondets investeringer i canadisk tjæresand kan være ulovlige. (Foto: Espen Johansen)

Fordi Finansdepartementet ikke har undersøkt miljøforholdene knyttet til Oljefondets investeringer i canadisk tjæresand, kan investeringene være ulovlige. Slik konkluderer advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma i en utredning hun har gjort på oppdrag fra Norsk Klimastiftelse. Mer informasjon om innholdet i rapporten finner du her.

Utredningen slår fast at det er mulig å føre en prosedabel sak mot staten ved Finansdepartementet der investeringene i selskaper som produserer olje fra kanadisk tjæresand problematiseres. Det kan ifølge utredningen nedlegges en påstand som oppfyller de prosessuelle krav. Hambro vurderer tjæresandinvesteringene opp mot ulike norske rettsregler. Flere av disse har sitt opphav i grunnleggende prinsipper i internasjonal rett om vern av fremtidige generasjoners interesser i forhold til klima og miljø. Grunnlovens paragraf 110b er sentral.

I vurderingen legger Hambro vesentlig vekt på det betydelige omfang investeringene har og at det må antas å være kjent for Finansdepartementet at disse selskapenes virksomhet har klart negativ klimaeffekt.