Statkrafts fornybarinvesteringar er lommerusk for Statoil

Med styrka eigenkapital varslar Statkraft fornybarinvesteringar på om lag 60 milliardar kroner i perioden 2014-2018. Det er under halvparten av kva Statoil skal investere årleg fram til og med 2016.

Førre fredag sendte regjeringa eit forslag til Stortinget om å styrke Statkrafts eigenkapital med 10 milliardar kroner. Av dette blir 5 milliardar gitt som eit eigenkapitaltilskot, resten kjem i form av reduserte utbytte i åra 2016-2018.

Kapitalen skal ifølgje Statkraft gå til investeringar i «vasskraft, vindkraft, fjernvarme og annan fornybar energi», i Noreg og i utlandet. Samla vil selskapet no bli i stand til å gjennomføre investeringar for 61 milliardar NOK i perioden 2014-2018. Utan styrka eigenkapital vil selskapets investeringar utgjere om lag 38 milliardar NOK.

De store pengene er fortsatt fossile (kilde: Energi og Klima).
De store pengene er fortsatt fossile (kilde: Energi og Klima).

Regjeringa var ikkje beskjeden då forslaget om styrke Statkrafts eigenkapital blei offentleggjort. Tre statsrådar var med på pressekonferansen for å understreke kor stort dette var – ikkje minst for det globale klimaarbeidet. Dei overdriv litt.

Samanlikna med Statoil er Statkrafts investeringsplanar som lommerusk å rekna. I ein e-post til Energi og Klima skriv Statoil at dei skal investere rundt 20 milliardar USD per år i perioden 2014-2016. Halvparten av dette er investeringar på norsk sokkel, resten av satsinga skjer internasjonalt. Med ein dollarpris på 6,2 NOK (som er årsgjennomsnittet i 2014 per 8.12.2014) blir dette 124 milliardar NOK i årlege investeringar fram til og med 2016. Sagt på ein annan måte: Statoil skal investere like mykje i 2015 som det Statkraft skal investere i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 til samen.

Sjølv om Statoil også investerer litt i fornybar (havvind i Storbritannia), og selskapet skulle finne på å kutte i investeringsplanane slik ConocoPhillips har gjort, endrar ikkje dette det store bildet: dei store pengane investerast fossilt!