Statkrafts Lavutslippsscenario

Vi er nå trolig i en overgangsfase for verdens energisystemer. Teknologier endrer seg, kostnader endrer seg, politikken endrer seg, markedene endrer seg. Og alt skjer veldig raskt. Under Arendalsuka presenterer Statkraft sitt Lavutslippsscenario for utviklingen fram mot 2035.

I desember i fjor ble det inngått en global klimaavtale i Paris. For første gang har de aller fleste land – fattige som rike – forpliktet seg til å føre en politikk for å redusere utslippene av klimagasser. De har også forpliktet seg til å stramme til klimapolitikken hvert femte år framover.

Produksjon og bruk av energi er den største kilden til utslipp av klimagasser. I Statkraft analyserer vi de internasjonale energimarkedene. Vi opererer med flere framtidsscenarier. Ett slikt scenario er at verdens energisystemer nå er i en overgangsfase, og at framover vil endringene skje raskt. Vi har kalt det vårt Lavutslippsscenario.

Teknologikostnadene for sol, vind og batterier har falt sterkt de siste årene. Hvis kostnadene fortsetter å falle i samme tempo framover, og Paris-avtalen blir fulgt opp, kan verden de neste årene komme i en positiv spinn i retning en grønnere framtid: Fallende kostnader driver frem grønn teknologi, som igjen gjør en tøffere klimapolitikk mulig, som igjen driver videre vekst i grønn teknologi, etc etc.

Kommer vi i en slik positiv spinn, er det realistisk at hele veksten i verdens etterspørsel etter kraft framover vil bli dekket av utslippsfri energi.

I Statkrafts Lavutslippsscenario blir elbiler konkurransedyktige med fossile biler i løpet av det neste tiåret. Når det først skjer, tror vi på en sterk og rask overgang. Det er så mange andre fordeler med elbiler, som lavere driftsutgifter og lavere vedlikeholdskostnader, at når de først blir konkurransedyktige på pris, vil det være få grunner til å kjøpe fossile biler.

Vi vil da få en voldsom trend mot elektrifisering av verdensøkonomien. Det er godt nytt for klima, fordi utslippene av klimagasser da vil falle.

Lavutslippsscenariet vil ikke alene føre oss fram til en bane i tråd med togradersmålet innen 2035, men det vil bringe oss langt nærmere enn der vi er i dag.

Hva må til for at verden skal komme på en bane i tråd med Lavutslippsscenariet? En god del av teknologiutviklingen vil nok skje av seg selv, drevet av kostnadsfall og markedsutvikling. Men for å holde retningen og tempoet i den grønne markedsutviklingen oppe, blir det viktig at land og regioner priser CO₂-utslipp skikkelig. Uten lønnsomhet vil investeringene i fornybar kraft stoppe opp.

Hva kan hindre at vi kommer på en slik bane? En åpenbar bekymring er at Paris-avtalen ikke blir fulgt skikkelig opp. Hvis for eksempel et sentralt land som USA avvikler sin klimapolitikk, vil det fort smitte til mange andre land. I mange land er klimapolitikken veldig skjør. En fare er at verden da kan komme i en negativ spinn, der klimapolitikk og samordning hele tiden må vike for andre mer akutte problemer.

Hva vil en utvikling i tråd med Lavutslippsscenariet bety for Norge? Norge er i en helt annen situasjon enn de aller fleste andre land i verden: Vi har allerede en helt utslippsfri kraftsektor. Det er dermed ikke mer utslippskutt å hente på for eksempel støtteordninger for ny fornybar kraft. Hos oss er oppgaven framover å ta vår fornybare kraft bedre i bruk for å elektrifisere større deler av økonomien vår. Transportsektoren og industrisektoren peker seg her ut.

Siden norsk industri er basert på fornybar kraft, vil nye investeringer i kraftintensiv industri i Norge være gode klimatiltak.

Onsdag 17. august kl. 11 presenterer vi Statkrafts Lavutslippsscenario på Tyholmen hotell i Arendal, som del av #Arendalsuka.

Kom og hør på, still spørsmål og delta i samtalen.