Fall i Norges oljeforbruk – men diesel øker

På fem år er Norges forbruk av petroleumsprodukter redusert med 9,7 prosent. Men dieselforbruket økte også i 2015.

Oljeforbruket i Norge faller. Men også i 2015 økte salget av diesel.

SSB har nå – 12. april – offentliggjort nye tall for petroleumsforbruket i 2015. De avviker til dels betydelig fra tallene SSB la frem 6. april – og som ga meg grunnlag for å skrive en blogg som konkluderte at det er kraftig fall i Norges oljeforbruk.

De nye – og forhåpentligvis korrekte – tallene fra SSB viser at det totale petroleumsforbruket i Norge i 2015 falt med 1,7 prosent, men forbruket av både autodiesel og anleggsdiesel økte også i 2015.

SSB-tallene viser likevel at det de siste årene har skjedd en ganske betydelig reduksjon i Norges oljeforbruk. Fra 2011 til 2015 er nedgangen på 9,7 prosent.

Tallene viser at bruk av oljeprodukter til andre formål enn transport er i ferd med å bli faset ut i Norge. Industrien bruker nesten ikke olje, og oljeprodukter til oppvarmingsformål vil være en saga blott om få år. Men fra 2014 til 2015 falt forbruket av lett fyringsolje med marginale 0,7 prosent, så det er en jobb igjen å gjøre.

I transportsektoren viser 2015-tallene at bensinforbruket faller, mens dieselforbruket fortsatt er i en stigende trend. Samlet falt imidlertid bensin og dieselforbruket til persontrafikk-formål bittelitt fra 2014 til 2015.

Her er den oppdaterte statistikken for petroleumsforbruket i Norge i 2015.

Bensin og diesel: Salget av bensin har vært i en fallende trend i mange år, mens dieselsalget har økt jevnt og trutt. Også i 2015 økte dieselsalget med 3,2 prosent. Innslaget av biodrivstoff har ifølge SSB økt noe. SSB-tallene om petroleumsforbruket sier ingenting om den samlede kjørelengden. Det er uansett grunn til å tro at en kombinasjon av mer energieffektive bensin- og dieselbiler samt den raske veksten i elbiler, bidrar til å dempe etterspørselen etter bensin og diesel.

Det er en jobb for forskere og statistikere å se nærmere på hvor mye oljeetterspørsel elbilene “dreper”. Dette vil ha stor betydning for den globale oljeetterspørselen etter hvert som elbiler blir mer utbredt. Norske tall kan gi en god pekepinn, ettersom elbil-andelen er høyere enn noe annet sted i verden.

Også salget av anleggsdiesel, som brukes i maskiner av forskjellige slag, økte fra 2014 til 2015.

SSB deler statistikken i forskjellige kategorier.

Jetparafin: Flytrafikken har økt jevnt og trutt over mange år – og med den salget av jetparafin. Men i 2015 falt salget – det ble solgt 47 millioner liter mindre jetparafin i 2015 enn i 2014.

Olje til oppvarming: Tallene viser at fossil energi er raskt på vei ut som kilde til oppvarming. Bruken av fyringsolje og fyringsparafin er omkring halvert siden 2011, og faller år om år. Fossil fyringsolje vil være forbudt fra 2020.

Tungolje, tungdestillat og marine gassoljer: På de fem årene fra 2011 til 2015 er bruken av tungdestillat og tungolje redusert fra 508 millioner liter til 139 millioner liter, eller omkring 70 prosent. Ifølge SSB er bruken av denne type olje nesten faset ut i industrien.

Men også som drivstoff i skip er det utforbakke for tungolje, ettersom det stadig stilles strengere utslippskrav. Fra januar 2015 ble det forbudt å bruke drivstoff med høyt svovelinnhold, og det er ifølge SSB årsaken til at bruken av oljeprodukter i kategorien “tungdestillat og tungolje” ble halvert fra 2014 til 2015.

Forbruket av marine gassoljer falt med 2,4 prosent.

Slik har oljeforbruket til ulike formål utviklet seg over de siste årene.

Sett med klimaøyne er nedgangen i oljeforbruk selvsagt positiv, CO₂-utslippene reduseres. Det er verd å merke seg at så godt som alt det norske oljeforbruket skjer i sektorer som ikke er omfattet av EUs kvotehandelsregime. Det er i transportsektoren at de store kuttene må skje i årene som komme, og nullutslippskjøretøyer vil måtte innfases i rask takt.