Klimatv.no: Lansering av ny rapport om #klimarisiko

Tirsdag 4. desember la Norsk klimastiftelse frem rapporten “Klimarisiko – finans og børs” – inkludert resultatene av en kartlegging blant 55 finansinstitusjoner og børsnoterte selskaper. Se opptak av møtet her.

Norsk klimastiftelse har høsten 2018 gjennomført en klimarisiko-kartlegging av norske finansaktører og børsnoterte selskaper – som en del av et større klimarisikoprosjekt finansiert av Finansmarkedsfondet. Formålet med kartleggingen har vært å finne ut hvorvidt klimarisiko står på agendaen i norske virksomheters styrer og ledelse, og hvordan dette eventuelt følges opp. Svarene ble avgitt i perioden 5. september–29. oktober 2018 og resultatene ble lagt frem på et åpent arrangement 4. desember i regi av Klimastiftelsen, Finans Norge og Finansforbundet.

I alt 55 selskaper har svart på kartleggingen, av disse kommer 40 fra finansbransjen (fordelt på sektorene bank, livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og kommunale pensjonskasser/livsforsikringsselskap) og 15 fra børsnoterte selskaper som ikke tilhører finans. På arrangementet la daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars‐Henrik Paarup Michelsen, frem resultatene av kartleggingen.

Øvrig program:

  • Rett før jul legger utvalgsleder Martin Skancke frem anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko. Hvordan har diskusjonen om klimarisiko beveget seg i næringsliv og politikk de siste årene? v/ Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv.
  • Samtale om funnene i spørreundersøkelsen, hva de viser og hvordan situasjonen kan og bør gripes an: Med Jan Erik Fåne (kommunikasjonsdirektør i Finans Norge), og Heidi Finskas (direktør for samfunnsansvar i KLP) og Kaj‐Martin Georgsen (direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB) og representanter for forsikringsselskap og børsnotert selskap.
  • Omstillinger bort fra fossile energibærere kan gi fall i verdien av realkapital og fossile reserver, noe som også kan skape forstyrrelser for foretak og finansinstitusjoner, het det i regjeringens pressemelding da den lanserte ekspertutvalget for klimarisiko. Utvalget legger frem sine anbefalinger i desember. Hva sier DNVGLs Energy Transition Outlook om mulig tidspunkt for peak oil og hvordan skiller disse analysene seg fra prognosene til International Energy Agency? Intervju med Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNVGL.
  • Klimarisiko‐rapportering: Hvordan kommunisere klimarisiko til finansmarkedet? Hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikk virksomheten? v/ Maria Gjølberg, partner i The Governance Group og spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser med erfaring fra norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak.
  • Hvordan får vi til et kompetanseløft for klimarisiko blant ansatte i finansnæringen og børsnoterte selskaper? Hvordan kan de ansatte bidra til økt forståelse for finansiell klimarisiko og bærekraft hos sine kunder? Tar norske universiteter og høgskoler i stor nok grad opp i seg at fremtidens beslutningstakere må være skolerte i klimarisiko og bærekraft? v/ Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet.