2 grader global oppvarming – hva så?

Ser man på kombinasjonen av de viktigste betingelsene for menneskenes liv, blir en 2 grader varmere jordklode vanskelig for alle. Veldig vanskelig.

Det meste i dagens utvikling tilsier at verden får 2 graders global oppvarming rundt 2045. La oss se på konsekvensene av slik oppvarming for åtte viktige livsbetingelser:

1. Temperatur: Kloden får en gjennomsnittlig temperaturøkning på 1–4 grader. Minst i kystområder, og mest i nord. Temperaturene vil gjøre det vanskelig å utføre fysisk arbeid på dagtid i mange tropiske land. Byer i Midtøsten, Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika får 50–100 problematisk varme dager i året. Hetebølgen som rammet Sør-Europa i 2003 hadde temperaturer 5–10 grader over normalen, og det ble alvorlig tørke. Avlingene av korn og gras ble mer enn halvert i mange europeiske land. Mer enn 30.000 mennesker døde på grunn av varmen. Store skogområder ble ødelagt av brann. Ved 2 graders global oppvarming vil den normale sommertemperaturen i Sør-Europa være lik den som ga hete- og tørkeproblemene i 2003. En varm sommer vil da gi langt større problemer.

2. Tørke og regn: Det blir alvorlige tørkeproblemer i Sør-Europa, Midtøsten, Nord-, Vest- og Sentral-Afrika, Latin-Amerika, sørlige deler av Øst-Europa, Nord-Amerika og store deler av Asia. Tørre områder får voldsomme skogbranner. De delene av verden som i dag har nok regn, får mer eller mye mer.

3. Ekstremvær: Ekstremvær vil skade landbruk, infrastruktur og natur over hele verden. Det blir mer skadelig styrtregn. I Sørøst-Asia og i Sør- og Latin-Amerika blir det flere og kraftigere tropiske sykloner. Kystområder i Nord-Europa får svært kostbare stormer i kombinasjon med ekstremregn.

4. Hetebølger: Ovenfor nevnte jeg den svært skadelige hetebølgen i Europa i 2003. Den hadde en hetebølgeindeks (HWMI) på 3,5. Ved 2 graders global oppvarming vil det meste av verden ha sannsynlighet for hetebølger med HWMI 4 hvert femtende år. Det sørlige USA, Mellom-Amerika, nordlige halvdel av Sør-Amerika, store deler av Afrika, Midtøsten, Sør-Europa og Asia, inkludert store deler av Kina, risikerer HWMI 4-hetebølger hvert tredje til hvert femte år. Nordlige deler av Sør-Amerika vil i tillegg få hetebølger med HWMI 8 hvert 3–15 år. Den sterkeste hetebølgen som er registrert av mennesker til nå var i Russland 2010, og den hadde HWMI på 5,3.

5. Natur: Hver fjerde art av planter og dyr i verdens natur vil ikke tåle 2 graders global oppvarming. Dette vil gi ufattelige endringer av naturen, og definitivt true de økosystemtjenestene som vi mennesker er avhengig av. Et eksempel fra Norge er arten vanlig gran. Den vil neppe tåle summen av økt temperatur, mildere vintre, mer nedbør, soppsykdommer, tørkestress, og to generasjoner granbarkbille. Regnskogene i Amazonas og i Afrika får redusert sin biomasse på grunn av varme og tørke ved 2 graders global oppvarming.

6. Hav: Havforsuring og undermetning av kalsiumkarbonat begynner å gi negative effekter på livet i havet rundt 2 graders global oppvarming. Tropiske korallrev med sitt store biologiske mangfold utryddes, av flere faktorer, men særlig på grunn av varmt hav som dreper algene i korallene. 25 prosent av havets arter lever på, i og av de tropiske korallrevene. Mengden matfisk reduseres i mange havområder.

7. Havnivå: Ved 2 graders global oppvarming vil havnivået ha steget med 20–30 cm, og det blir 0,5–1 meter høyere enn normalt før år 2100. Isen på Grønland og i Vest-Antarktis vil allerede ha passert sitt vippepunkt. Det mest alvorlige med dette er at fra nå av er det issmeltingen som er hovedårsaken til at havet vil fortsette å stige med 0,5–1 meter per århundre i flere hundre år.

8. Landbrukets matproduksjon: Det er et forsiktig anslag at det vi i dag kjenner som landbrukets matproduksjon vil gi 20 prosent mindre mat ved 2 graders global oppvarming enn i dag. I 2045 er vi 2 milliarder flere mennesker. Det blir problematiske variasjoner i avlinger fra år til år. Tropiske og sub-tropiske områder får den største avlingsnedgangen.

Summen av disse åtte livsbetingelsene blir meget vanskelig – særlig i sør.

Rapporten En framtid du ikke vil ha
Artikkelen er basert på rapporten En framtid du ikke vil ha (pdf), som forfatteren har skrevet på oppdrag fra Framtiden i våre henders forskningsstiftelse FIFI. Rapporten er basert på en rekke vitenskapelige rapporter og intervjuer med klimaforskere og eksperter. Den gir et helhetlig bilde av konsekvensene av global oppvarming sortert etter 2, 3 og 4 grader. I tillegg drøftes betydningen av forutsetninger og risiko i klimaforskningen. Superforutsetningen De store tilbakekoblingene og mulighetene for å unngå 2 graders global oppvarming beskrives også.

For tropiske og subtropiske områder i verden blir summen av problemer med livsbetingelsene så stor, at 1 til 2 milliarder mennesker vil gjøre alt de kan for å komme seg til levelige områder. I tillegg vil det være utrivelig å bo i USAs sørstater, Mexico, Sør-Europa eller i sydlige deler av Øst-Europa sommerstid. I tiårene fram mot 2 graders global oppvarming vil alle mennesker og nasjoner på kloden bli påvirket av en stadig økende klimamigrasjon, med potensial for store økonomiske problemer, krig, sult, destabiliserte stater og massedød.

En 2-graders-verden blir meget vanskelig i seg selv. I tillegg er det overveiende sannsynlig at de store saktevirkende tilbakekoblingene nå gir betydelig ekstra varmepådriv. Det å stanse ytterligere oppvarming blir derfor enda mer krevende: Fra 2045 kan våre barn ikke ha utslipp av CO₂ i det hele tatt, og de må nå hente mange titalls gigatonn CO₂ ut igjen fra atmosfæren hvert eneste år. Det blir krevende. Langt mer krevende enn det er for oss å kutte utslippene våre til atmosfæren – nå.