Bedriftene er den viktigste drivkraften for at klimapolitikken lykkes

Hvorfor bør velgere som er opptatt av klimatrusselen stemme på Venstre i stortingsvalget? Rebekka Borsch, stortingskandidat i Buskerud, svarer.

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring. Klimaendringer truer selve livsgrunnlaget vårt: velferden og tryggheten vår, matsikkerheten, overlevelsen til dyr og planter og overlevelsen til lokalsamfunn, byer og hele nasjoner. Stadig mer tyder på at århundret vi er inne i kan bli det siste med levelige forhold for folk flest på kloden – med mindre vi handler nå.

Venstre mener at klimakrisen kan løses, og gjort på rette måten vil det grønne skiftet danne grunnlaget for ny bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser. Årets valg kan bli avgjørende for om Norge greier å kutte i sine klimautslipp raskt og effektivt. Det er viktigere enn noen gang at vi jobber for å begrense klimaendringene til 1,5 graders temperaturstigning. Skal vi lykkes med dette, holder det ikke lenger med gradvise kutt i utslipp, der de minst kostbare kuttene tas først. Vi må fase ut all bruk av fossil energi. Norge har med sin høye kompetanse, teknologi og tilgang på kapital alle forutsetninger for å være en sentral driver for et klimanøytralt samfunn. Det er nå vi har handlingsrommet.

KLIMAVALGET 2017
Foran høstens stortingsvalg har redaksjonen i Energi og Klima bedt representanter for alle partiene svare på følgende spørsmål:

Hvorfor bør velgere som er opptatt av klimatrusselen stemme på ditt parti?

Venstre vil at Norge skal halvere sine klimautslipp innen 2030, og i 2050 skal vi være karbonnøytrale. Det klarer vi. Med hjelp av grønne bedrifter, teknologi og en politikk som er på lag med folk, næringslivet og det offentlige. Vi trenger kraftfulle grep. Vi trenger et reelt grønt skatteskifte, som gir lavere skatt på arbeid og billige klimasmarte løsninger. Forskning skal vris fra det fossile til det grønne. Dessuten må det bli enkelt for deg og meg å velge grønt i hverdagen.

Nye arbeidsplasser

Samtidig kan det grønne skiftet skape mange nye arbeidsplasser. Vi kan produsere mye mer fornybar energi og bærekraftige produkter fra skogen. Og vi kan fremme teknologisk innovasjon i industri, maritim sektor, transport, finans og landbruk. Norge er allerede verdensledende innenfor maritim lavutslippsteknologi og innenfor prosessindustrien. For Venstre er det bedriftene som er den viktigste drivkraften i det grønne skiftet. Det må lønne seg å satse på klimavennlige løsninger. Venstre vil aktivt legge forholdene til rette for at norsk næringsliv skal utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien. Det vil både gi innbyggerne en enklere og bedre hverdag og skape de nye arbeidsplassene og bedriftene som vi skal leve av i framtida.

Betydelige deler av norsk olje og gass må bli liggende i bakken

Landet vårt er en energistormakt og er blant de ti største produsentene i verden både for fossil energi og vannkraft. Norge har gode muligheter for å beholde posisjonen som en stor leverandør av energi også i fornybaralderen. Vi har store uutnyttede fornybare ressurser: Vi har vindkraft på land og til havs, biomasse og solenergi. Disse fornybarnæringene skal nå erstatte fossilt brensel i industri og transport. Kollektivtransporten, tungtransporten, flytrafikken, fergene, bilene – alt kan bli fossilfritt om få år. Hvis vi har politikere bak rattet som tør å satse. Og som våger å tenke nytt.

Olje må bli i bakken

Skal Norge ha troverdighet i klimapolitikken, må også norsk oljepolitikk legge til grunn at Paris-avtalen overholdes. Det betyr at betydelige deler av norsk olje og gass må bli liggende i bakken. Paris-avtalen har ført til usikkerhet om den fremtidige verdien olje- og gassressurser. For å unngå store feilinvesteringer, vil Venstre at 24. konsesjonsrunde avlyses og ha en full gjennomgang av norsk oljepolitikk. Venstre vil gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen, for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petroleumssektoren. På den måten unngår vi å låse store samfunnsressurser i
 en sektor som vil ha fallende lønnsomhet i takt med at klimapolitikken lykkes. I en tid med fallende inntekter i petroleumssektoren mener vi at staten og fellesskapet i mindre grad bør bære risiko knyttet til leting og investering på norsk sokkel.

Jeg er sikker på at det norske folk ikke ønsker at de store partienes oljekjør bare fortsetter og fortsetter. Vi har flertallet av befolkningen bak oss i kampen om permanent vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Og denne kampen skal vi vinne, akkurat som vi skal vinne kampen om et grønt og trygt samfunn for våre barn og barnebarn. I nær framtid kan samfunnet vårt bli drevet av energi fra sol, vind, vann og skog – i pakt med naturen. Men denne framtida kommer ikke av seg selv. Den må skapes i et samspill mellom innbyggerne, samfunnsaktører, næringsliv, forskning og politikerne. Derfor bør klimabevisste velgere stemme på Venstre i årets stortingsvalg.