Bedrifter kan kutte utslipp i egen drift

Bedrifter og offentlige virksomheter kan oppnå store besparelser og lavere utslipp ved å bli mer bevisst på sin egen drift. Men når det kommer til ny teknologi, er det viktig at noen går foran.

Både private bedrifter og offentlige virksomheter må gjennom en stor omstilling hvis målet om fossilfri transportsektor skal nås. En svært viktig faktor er ledelsens holdning. Klimaengasjement og omstillingsvilje på toppnivå i virksomheten er avgjørende.

Deltakelse i nettverk som Klimapartnere kan bidra til nødvendig forankring, fremme kunnskapsdeling – og ikke minst sikre den nødvendige rapporteringen. Utviklingen som skjer dokumenteres og legger grunnlag for ytterligere forbedringer.

I næringsliv og i offentlige virksomheter kan det settes et hovedmål: Dette går vi for. Hvordan målene oppnås, kan avgjøres lenger ned i organisasjonen. Slik «målnedrulling» gir frihet og ansvar på nivået hvor beslutningene kan gjennomføres best.

Utslippene knyttet til bedrifter og offentlige institusjoners virksomhet kan inndeles i tre:

  • Utslipp fra egen drift.
  • Utslipp forbundet med ansattes reiser til og fra arbeid.
  • Utslipp fra leverandører.

Stort potensial i bedre drift

Bedrifter og offentlige virksomheter kan ofte oppnå store besparelser og lavere utslipp ved å bli mer bevisst på sin egen drift. Deling av beste praksis – som gjennom Klimapartnere-nettverk, media, artikler, er med på å skape intern konkurranse og konkurranse mellom virksomheter.

Vi har tidligere beskrevet hvordan klare og godt forankrede mål er forutsetningen for å få til endringer.

Så lenge det er snakk om effektivisering og lavthengende frukter, vil økonomiske besparelser ofte komme automatisk. Når det gjelder overgang til nullutslipp i egen drift, vil både reduserte transportbehov og innføring av nullutslippskjøretøyer kunne bidra.

rapportforside_transport
I en serie artikler belyser Anders Bjartnes og Lars-Henrik Paarup Michelsen ulike forhold knyttet til fossilfri transport. Artiklene bygger på en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, BKK og Sparebanken Vest som er utarbeidet gjennom våren 2016. LAST NED RAPPORT (PDF) eller les flere artikler fra rapporten.

Samkjøring er gratis. Mer bruk av videokonferanser og bedre reiseplanlegging reduserer kostnader. Mindre «luft» på lasset gir behov for færre transporter når varer fraktes.

Men mer drastiske tiltak kan ha en betydelig kostnad. Det vil ofte være forbundet med ekstra utlegg å være tidlig ute.

Det er behov for offentlige ordninger som fremmer utslippsfrie alternativer innen varebiler og tyngre kjøretøyer – se mer om dette i artikkelen om nullutslipp som den styrende normen i omlegging av transportsektoren.

Ansattes arbeidsreiser

Virksomhetene kan gjøre en lang rekke tiltak for å stimulere ansatte til å legge om sine transportvaner. Noen ganger brukes pisk. Hvis parkeringsplasser blir borte, så er det slutt på bruk av privatbil til jobb – med mindre man kan betale ågerpris for å stå i et P-hus.

Rekken av tiltak som kan stimulere til atferdsendring, er lang. Tilrettelegging for samkjøring, parkeringsreguleringer, ladefasiliteter for elbiler, god informasjon om miljøvennlige alternativer, installeringshjelp for apper, støtte til sykkelkjøp, gode garderobeforhold, incentivordninger for månedskort, og så videre.

Kanskje er det på tide å avvikle ordningen med parkeringsplass for direktør-SUV-en nærmest inngangsdøren? Parkeringshierarkiet kan snus: Sykkel, dele (el-)biler, elbiler og samkjøringsbiler kan ha fortrinn, mens den tradisjonelle fossilbilen kommer nederst i rekken.

Bedrifter som fortsatt har firmabilordninger kan også vurdere om dele (el-)biler til bruk for transport i arbeidstiden kan erstatte den tradisjonelle firmabilen. Store virksomheter med mange ansatte kan gå foran ved å bli kunder hos profesjonelle tilbydere av dele (el-)biler og slik skape volum i et marked også mindre virksomheter kan benytte seg av. På kveldstid og i helgene kan dele-elbilene bedriftene disponerer tilbys til de ansatte.

Firmabil er et frynsegode som gir ledende ansatte sterke incentiver til å kjøre mye bil. For den enkelte påvirkes ikke den skattemessige kostnaden ved å ha firmabil av kjørelengden.

En miljøsertifisering av egen bilpark/transportløsninger kan bidra til å forsere omleggingen.

For mange bedrifter vil omlegging i miljøvennlig retning bidra til styrking av omdømmet. Les hvordan Asko jobber for å skjerpe klimaprofilen.

Utslipp fra leverandører

Når det gjelder utslipp fra leverandører, kan både offentlige virksomheter og bedrifter stille krav. Det kan skje både i anbudsprosesser og ellers.

Regelverket kan aktivt benyttes til å etterspørre miljøvennlige løsninger. Hordaland fylkeskommune er for eksempel en stor innkjøper av taxi-tjenester. Ved å stille krav til nullutslipp i anbud, kan innkjøpsmakten brukes til å skape et marked.

Offentlige virksomheter kan ta en lederrolle når det gjelder kartlegging av egne utslipp og gå foran ved hjelp av anbud og konsesjoner, man kan bruke sin innkjøpsmakt – og kommunisere tydelig ut hva man gjør. Det offentlige er en stor innkjøper og kan bidra til å skape marked for lavutslippstjenester.

Slik kan kommuner og andre offentlige virksomheter bidra til å skalere og akselerere omstillingen i retning nullutslipp.

Klimatiltak for husholdninger, virksomheter og myndigheter.
Klimatiltak for husholdninger, virksomheter og myndigheter (klikk for større versjon).