Blest om norsk vind

Havsul-prosjektet kan bli et verdiskapende utstillingsvindu for vestnorsk kompetanse og industri – hvis våre politikere vil.

Tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen gav vind i seilene til norsk kraftproduksjon fra havvind, da han i 2009 gav konsesjon til Norges første fullskala vindpark Havsul I. Nå spøker det for Norges vindutstillingsvindu hvis ikke etterfølgerne i Olje- og energidepartementet viderefører viljen til fortsatt satsing på offshore vindkraft.

Vestlandet kan få stor miljøindustri

Norge har trolig de beste vindressursene i Europa. Samtidig skriker Europa etter ny fornybar energi. Etterspørselen vil heller ikke bli mindre i årene som kommer, med EUs satsing på avkarbonisering av kraftproduksjonen, sammen med enkeltlands beslutninger om nedleggelse av atomkraft. Det blir stadig mer utfordrende å finne egnede områder på land for landbaserte vindanlegg, og flere store energiselskaper ser på havvind som en viktig mulighet for kraftproduksjon i Europa.

Det vil etableres en rekke offshore vindparker i Nordsjø-bassenget de nærmeste årene. I dag har vi ni offshore vindparker under oppføring i Europa, og ni nye var i planleggingsfasen i 2011. Dette vil innebære en samlet kapasitet på 9 GW. Dette markedet er forventet å vokse ytterligere. De landene som bygger kompetanse og etablerer industri, vil få store forretningsmuligheter i årene som kommer.

Norge bør gripe muligheten til å hevde seg i markedet for offshore vindkraft. Da må vi være tidlig ute. Den muligheten har vi nå. Vestavind offshore, som er etablert her i Bergen, har konsesjonen til Havsul I. Havsul vil årlig produsere 1TWh, som betyr strøm til 60000 husstander. Med Havsul-prosjektet kan Norge kan ta igjen land som foreløpig har et forsprang innenfor vindenergi, samtidig som vi får økt forsyningssikkerheten på elektrisk kraft. Havsul – en fullskala havvindpark – kan stå ferdig allerede i 2017. Norge har behov for et prosjekt som viser en helhetlig løsning for vellykkede havvindprosjekter for å kvalifisere norsk leverandørindustri til oppdrag i et internasjonalt marked.

Vestavind offshore har utviklet et unikt konsept for sammenstilling og utplassering av vindmøller, basert på Norges petromaritime kompetanse. Dette konseptet gjør byggingen av vindparken atskillig mer kostnadseffektiv enn eksisterende løsninger, og løsningen kan gi norsk industri et konkurransefortrinn når nye parker i Nordsjø-bassenget skal bygges.

Havsul vil vise en helhetlig løsning på et vellykket havvindprosjekt. Med parken vil Norge få en ny stor industrietablering på Vestlandet, et nasjonalt demonstrasjonssenter, ny energiproduksjon og en nyvinning som kan gi en svært lønnsom eksportvare med lang varighet. Investeringen i vind vil være både samfunnsnyttig, klimavennlig, lønnsom og innovativ.

Rammebetingelser må på plass

Skal Vestlandet få ta del i industrieventyret Havsul kan gi, må det finnes rammebetingelser for satsing på denne nye energiformen i Norge. All utvikling av nye kraftkilder i Norge har fått starthjelp, dette gjelder både vannkraft, oljeindustrien og vind på land. Nå trenger også fornybar vindkraft til havs hjelp for å komme over “innovasjonskneiken”.

Enovas program for markedsintroduksjon er godt egnet for Havsul-prosjektet. Programmet vil kunne gi støtte til oppføringen av de første vindmøllene, som er den største risikoen for utbyggeren Vestavind Offshore. Nå skal Enova forhandle en ny avtale med Olje- og energidepartementet, og det er uklart hva det vil bety for markedsintroduksjonsprogrammet. Utfallet av forhandlingene vil ha meget stor betydning for norsk satsing på vindkraft, og det er avgjørende at markedsintroduksjonsprogrammet får fortsette, og ha anledning til å støtte havvind. Samtidig må Enova opprettholde finansieringen slik den er i dag.

Også klimameldingen bør legge til grunn at Norge må satse på havvind. Hvis Norges utstillingsvindu for fornybar energi skal stå klart innen 2017, må rammebetingelsene være klare innen sommeren 2012.

Satsing på havvind vil betale seg

Med våre store vindressurser har Norge en unik mulighet til å ta føringen i utviklingen av fornybar energi. Norsk Klimastiftelse mener Norge må utnytte de naturlige ressursene vi har til rådighet, på en måte som best mulig ivaretar miljø og klima. Også med hensyn til generasjonene som kommer etter oss. Når det i tillegg er mulig å gjøre god forretning innen havvind i Europa, må Olje- og energidepartementet se verdien av å investere i norsk vindkraft. Da kan Norge i 2017 få den mest kostnadseffektive havvindparken i hele Europa, som norsk økonomi senere kan bære fruktene av.

Med tanke på Norges tilgang på fornybare ressurser har vi god grunn til å ha ambisjoner om å være i tet. Slik vil vi skape blest om norsk vind.