Borten Moe stopper private kabelutbyggere – lovfester Statnett-monopol

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) er i ferd med å lovfeste at kun Statnett skal få bygge utenlandskabler – altså monopol.

Dette er en svært dårlig ide. Det bør være særdeles gode grunner til å gi eller å opprettholde monopoler. I samfunnsøkonomisk teori gir monopoler mindre konsument- og produsentoverskudd. Summen av disse er definert som samfunnsøkonomisk overskudd som altså blir lavere. Det fremmer sjeldent forbrukernes interesser og det fremmer sjeldent innovasjon og investeringer.

La oss kort se på de viktigste fordelene ved økt utbygging av utenlandskabler:

  • Store økte eksportinntekter for norsk kraftbransje
  • Norge kan være Europas “grønne batteri” – når det ikke blåser eller er sol
  • Et mer balansert norsk kraftmarked – mindre jo-jo priser

Norsk industri sier i sitt høringssvar (pdf) til Olje- og energidepartementet (OED) at et monopolvedtak som foreslått gjør at forbrukerne alene må dekke investeringskostnader for utbygging gjennom nasjonal nettleie, mens en åpning for private utbyggere ville gjort at investeringene i større grad ble dekket av andre (private) investorer. De skriver:

“At kraftkundene (deg og meg) også får det fulle økonomiske ansvaret for både kabelen og de innenlandske følgekostnadene uten å ha innflytelse på investeringsbeslutningen og fullt innsyn i styrepapirene er et paradoks.”

Hvorfor velger da OED å fastholde et slikt monopol til en aktør som har som primæroppgave å sikre trygg energiforsyning til norsk forbrukere, når det står private utbyggere klare til å utrede og bygge utenlandskabler?

  • Er det fantasiløshet? (det har jo alltid vært slik..)
  • Er det fordi Statnett gjør en strålende jobb hjemme?

Sistnevnte er jo flott, men det er kanskje også det de skal fortsette med. Det har jo ikke akkurat gått veldig fort med bygging av flere utenlandskabler, det er ikke deres prioritet.

OED forsvarer selv beslutningen med “forsyningssikkerhet” og at det er “i tråd med hva som har vært praktisert og ansett som den foretrukne løsningen i Norge” (se forslaget og alle høringsuttalelser på regjeringen.no).

OED ved Borten Moe har vært en ivrig forkjemper for at Statnett skal eie kablene. Begrunnelsen hans ifølge tu.no skal være at inntektene fra kablene skal komme alle strømkundene til gode. Men som Norsk Industri påpeker, så må da også strømkundene ta hele investeringskostnaden og risikoen. Man får ikke i pose og sekk.

Og hvis flere utenlandskabler fører til mer eksport av norsk kraft (eid av kommuner og fylker), og at det kommer mer kraft inn i markedet (som kan føre til prisreduksjon), så tjener vel det fellesskapet? Dessuten så er det vel et skatteregime på de private aktørene som gjør at mer kraftoverføringsprosjekter med overskudd gir mer skattekroner i statskassa?

I det hele tatt fremstår forsvaret av monopolet som synsing basert på gamle tradisjoner. Minner litt om hvordan amerikanske myndigheter forsøkte å stoppe TWA i å konkurrere med Pan Am på oversjøiske flyvinger med begrunnelser om at en sterk aktør borget for bedre flysikkerhet. Sannheten var selvsagt en helt annen.

En tredje mulig forklaring som vi ikke skal se bort fra er rett og slett at bygging av mer overføringskapasitet fra Norge slett ikke er ønskelig fra oljebransjens side.

En storstilt utbygging kan føre til kannibalisering av norsk gass.

For hvorfor skal tyske og engelske energiaktører kjøpe norsk fossil og klimaforurensende gass og lage strøm av det, når de kan kjøpe billig ferdiglagd ren norsk strøm?