Demopark for havvind i Norge: Klimabidrag og industriutvikling i ett

En demopark for havvind i Norge er et viktig bidrag til en global klimaløsning. Samtidig kan den utvikle ny grønn industri og næringsliv.

Vi har siden 2009 ledet hvert vårt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på havvind vindkraft (NORCOWE og NOWITECH). Nylig møtte vi energi- og miljøkomiteen på Stortinget og presenterte hvorfor vi synes at Norge bør gire opp sin satsing på en demopark for havvind.

Her er grunnene til at vi mener en demopark for havvind i Norge er en god idé:

  • Havvind har et stort internasjonalt marked: I Europa alene forventes investeringer i størrelsesorden 1000 milliarder kroner til bygging av offshore vindparker i løpet av de neste ti årene.
  • Havvind er en ren, fornybar energikilde og gir store besparelser i CO₂-utslipp ved at den vil erstatte fossil kraftproduksjon. Teknologien og markedet er bare i startfasen. Innen 2030 antas kostnaden å være redusert til halvparten av dagens nivå.
  • Norge har en viktig rolle: Vi har sterke forsknings- og industrimiljø, og med vår erfaring fra offshore olje og gass kan vi utvikle løsninger som gir reduserte kostnader for offshore vindkraft, og dermed få økt utbyggingstakt i resten av verden. Dette er et godt og effektivt klimatiltak som monner.
  • De to FME-ene NOWITECH og NORCOWE har gitt de norske forskningsmiljøene internasjonal synlighet og posisjon. Norske aktører er med i alle de viktige nye forskningsprosjektene innen havvind i EU. Dette gir verdifull kunnskapsbygging, og gjør at norske bedrifter er helt i kunnskapsfronten, og er med på å skape innovasjoner som gir norske arbeidsplasser.
  • NOWITECH har levert sterke resultat til nytte for industrien og samfunnet generelt. Eksempler er simuleringsverktøy som brukes av industrien for design og drift av offshore vindkraftverk, laboratoriedemonstrasjon av HVDC-nett i Nordsjøen for kraftutveksling og tilkobling av offshore vindparker, teknologi som er tatt videre i nye selskap (f. eks. Seram Coatings AS) og bidrag til utvikling av nye produkter, f.eks. Fugro Oceanors SEAWATCH wind lidar buoy og Kongsbergs Wind Farm Management System. Se NOWITECHs årsrapport for flere innovasjoner.
  • NORCOWE har utviklet progamvare for å beregne en vindparks påvirkninger på vinden i nabovindparker (inkludert i internasjonal standardprogramvare), programvare for vedlikehold og logistikk av offshore vindparker (kommersialisert i Shoreline). NORCOWE er i internasjonal front når det gjelder nye måleteknikker for vind (blant annet lidar). Et internasjonalt ledende bevegelseslaboratorium er etablert ved Universitetet i Agder i samarbeid med Uglandgruppen. Se NORCOWEs årsrapport.
  • Aktører fra NOWITECH og NORCOWE jobber nå sammen for å etablere en felles FME på offshore vindkraft som kan starte når NOWITECH og NORCOWE slutter i 2017. Dette har sterk støtte fra norsk industri og er en forutsetning for å kunne ta ut potensialet av en fortsatt norsk satsing innenfor offshore vindkraft. En demopark for havvind vil være et viktig virkemiddel for ytterligere å styrke verdiskaping og innovasjon fra en slik satsing.
  • En norsk satsing på havvind koster, men vi vil få mange ganger betalt gjennom arbeidsplasser og eksport av varer og tjenester. Tidspunktet er ideelt nå, hvor olje- og gassindustrien har satt bremsene på, til å tilby ledig kompetansevirksomhet innen et nytt og fremtidsrettet satsingsområde.
  • Hywind, verdens første flytende turbin i full skala, er utviklet av Statoil og installert utenfor Karmøy. Turbinen har vært i drift siden 2009 og har høstet stor internasjonal interesse. Hywind Demopark er nå besluttet bygget i Skottland med 5 store (6 MW) flytende turbiner. Her ligger det muligheter for norsk industri.
  • En demopark på havvind i Norge vil være med på å skape nye innovasjoner og kvalifisere norsk industri slik at de er konkurransedyktige i det internasjonale markedet. En demopark på havvind i Norge vil være spesielt avgjørende for å kvalifisere små og mellomstore bedrifters innovasjoner og teknologi for et internasjonalt marked.

Norsk industri er allerede aktive som underleverandører og utbyggere av offshore vindkraft utenfor Norge. SINTEF leder EERAs aktivitet innen offshore vindkraft og er med i de store FoU-prosjektene i EU på offshore vindkraft.

Statoil og Statkraft er tungt inne som utbyggere av offshore vindparker i britisk sektor. Aibel har levert understellet til verdens største HVDC-plattform i Tyskland. Nexans, Draka og ABB har store leveranser av elkraftutstyr til vindparker i Nordsjøen.

Fred. Olsen er ledende innenfor frakt og installasjon av offshore vindkraftverk, og DNV GL innenfor konsulent- og sertifiseringstjenester. StormGeo leverer operasjonelle skreddersydde værvarsler for offshore vindparker. Fjellstrand har utviklet og bygd båter for frakt av servicepersonell.

Andre bedrifter er på vei inn, for eksempel Kongsberg Maritime som utvikler systemer for optimalisert drift av offshore vindparker, og Fugro Oceanor som har utviklet en flytende målebøye for måling av offshore vindressurser. Den norske deltagelsen er likevel beskjeden i forhold til potensialet.

150 norske selskap med kompetanse innen havvind

Nettverksorganisasjonen innen fornybar energi, INTPOW, har identifisert 150 norske selskap med kompetanse og interesse innen havvind. En videreføring av FME på offshore vind er en forutsetning for å kunne ta ut potensialet av en fortsatt norsk satsing innenfor offshore vindkraft. En demopark vil være et viktig virkemiddel for og ytterligere styrke verdiskaping og innovasjon fra en slik satsing.

Offshore vindkraft er prioritert i både Energi21 og EUs SET-plan. LO og NHO peker på offshore vindkraft som et aktuelt satsingsområde hvor de ser stort potensial for verdiskaping og sysselsetting. Vi har argumentert for dette tidligere, bl.a. i denne kronikken i Dagens Næringsliv (nov. 2014). Fellesforbundet, CMR, Zero, Tekna, Norsk Industri, NTNU, Bellona, Arena Now, SINTEF, Windcluster Norway, IFE og Universitetet i Oslo stiller seg bak rapporten “Et hav av muligheter” med konkrete forslag til økt norsk satsing på offshore vindkraft.

De gode argumentene for å satse mer på havvind står i kø; nå er det på høy tid at vi går fra prat til handling.