Det er nå den store jobben starter

Arbeiderpartiet støtter at Norge melder til FN at vi innen 2030 skal kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Dette er et nødvendig delmål i møte med vår tids største utfordring. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn.

Vi er også positive til å samarbeide tettere med EU om klimapolitikken. Det europeiske markedet er vår regionale økonomi, og norske bedrifter må sikres vilkår på linje med øvrige europeiske bedrifter.

I det opplegget regjeringen og samarbeidspartiene presenterte i dag, er det mange uavklarte spørsmål. Fremst blant de vanskelige spørsmålene regjeringen ikke svarer på med det opplegget de nå presenterer, er hvordan målet skal nås. I tillegg har regjeringen ennå ikke forhandlet seg ferdig med EU om hvordan det norske målet til slutt vil se ut. De analysene vi har sett så langt peker på at Norge vil kunne få et mål for sektorene utenfor kvoteplikten på mellom 35 og 40 prosent.

Arbeiderpartiet vil bidra til at vi går samlet til klimatoppmøtet i Paris. Vi vil møte stortingsmeldingen som kommer førstkommende fredag med et åpent sinn, slik at vi kan bidra til et bredt forlik i Stortinget. Det vil være viktig for de norske forhandlerne at de har et samlet og sterkt mandat når de skal bidra til at verden lykkes i å etablere en ny og omfattende klimaavtale for perioden etter 2020.

Etter klimatoppmøtet i Paris, når rammene for internasjonal klimapolitikk er lagt, må regjeringen komme til Stortinget med mer detaljerte beskrivelser og faglig grunnlag for hvordan vi skal nå målene vi setter oss, og ikke minst hvordan vi bygger en industri og et næringsliv som kan være konkurransedyktig i et lavutslippssamfunn. Det er avgjørende at det endelige målet for utslippsreduksjoner blir forståelig og at vi rigger oss slik at det kan nås. Den virkelig store jobben starter når vi skal bli enige om hvordan vi når målet.

Vi må trappe opp og styrke de positive virkemidlene rettet mot norsk industri og næringsliv i tiden som kommer. Klare mål for utslippsreduksjoner i transportsektoren gjør at innsatsen for kollektivtransport, bedre teknologi og redusert transportbehov blir avgjørende. I vårt budsjett for 2015 startet vi en ambisiøs opptrapping av klimasatsingen (pdf). Det må fortsette i tiden som kommer.

Vi er inne i en avgjørende periode for klimapolitikken. Dessverre har regjeringen flere ganger sviktet i innføringen av nye tiltak for reduserte utslipp i Norge. I Stortinget blir regjeringen dratt i en mer klimavennlig retning. De største eksemplene her er elektrifisering av Utsirahøyden og budsjettbehandlingen i høst. Det er et alternativt klimapolitisk flertall på Stortinget. Arbeiderpartiet vil bidra til å skape flertall for en mer ambisiøs klimapolitikk i Norge.