Energistormakten Norge

Jeg tar klimatrusselen på alvor, og jeg har utfordret petroleumsbransjen til å ta sitt ansvar.

I forrige uke ble vi sju milliarder mennesker på jorda. I 2050 vil tallet være ni milliarder. Skal vi klare å skape den økonomiske vekst som må til for å utrydde fattigdom og brødfø en økende befolkning, kreves det en økning i energiproduksjonen.

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon har skissert tre globale mål som skal nås innen 2030: At alle får tilgang til moderne energi, at andelen fornybar energi i den globale energiforsyningen dobles og at takten i arbeidet med energieffektivisering dobles. Jeg er enig med ham i at dette er ambisiøse mål. De er nødvendige og oppnåelige. Og en moralsk forpliktelse.

Norge har i denne sammenhengen en viktig rolle å spille som energistormakt: Vi er verdens 6. største eksportør av energi. Vi leverer rundt en tredjedel av gassen som blir brukt i Tyskland, Frankrike og Belgia. Vi har nærmere en fjerdedel av vannkraftproduksjonen i Europa. Vi driver et banebrytende arbeid med CO₂-håndtering. Vi er en stormakt på petroleumsteknologi og har en leverandørindustri i verdensklasse.

Dette setter sitt preg på min arbeidshverdag. Siden jeg tiltrådte har jeg blant annet besøkt Brasil, Russland, Aserbajdsjan og Kina. I disse dager besøker jeg USA og Canada.

Norges rolle som energistormakt forplikter. Vi skal være en forutsigbar produsent av olje og gass, noe som er viktig for importlandenes energisikkerhet og for prisstabiliteten. Vi står i tillegg overfor det jeg har kalt et paradigmeskifte innen fornybar energiproduksjon. Vårt mål er at 67,5 prosent av all energi forbrukt i Norge skal være fornybar i 2020. Dette er den klart høyeste andelen i Europa, også her viser Norge vei! Dette vil bety flere høyspentmaster, vannkraftverk og vindparker. Jeg legger nå til grunn at norsk miljøbevegelse vil bidra positivt i mange krevende konsesjonsprosesser fremover for å få gitt nødvendige konsesjoner.

Målsettingen om å redusere utslippene fra norsk sokkel ligger fast

Petroleumssektoren vil forbli viktig i mange år framover. Verden vil fortsatt ha behov for norsk olje og gass, til tross for en stor satsning på energieffektivisering og fornybar energi. For meg er det da sentralt at våre petroleumsressurser blir produsert, distribuert og brukt på en mest mulig energieffektiv og klimavennlig måte. På lengre sikt er vi nødt til å lykkes med å videreutvikle teknologi for fangst og lagring av CO₂. Jeg tar klimatrusselen på alvor, og jeg har utfordret petroleumsbransjen til å ta sitt ansvar. Målsettingen om å redusere utslippene fra norsk sokkel ligger fast. Derfor er jeg blant annet positiv til elektrifisering av oljefunn som Aldous/Avaldsnes. Økt elektrifisering betinger en styrking av sentralnettet. I tillegg kan jeg love at myndighetene vil opprettholde en streng økonomisk virkemiddelbruk overfor klimagassutslippene fra petroleumsvirksomheten.

En solidarisk og fremtidsrettet energipolitikk vil for Norges vedkommende handle om å forfølge alle disse sporene: Vi skal fortsatt være en forutsigbar energiprodusent med fokus på klimavennlig produksjon, økt fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og teknologiutvikling.