EU: Bærekraft inn i hele utdannings- og opplæringsløpet

EU-kommisjonen vil at kunnskap om klimaendringer, tap av biologisk mangfold og bærekraft skal defineres som kjernekompetanse på alle nivåer i utdanningsløpet.

Tidligere i år publiserte EU-kommisjonen et forslag om læring for miljømessig bærekraft. Målet med forslaget er å støtte medlemsland, skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, ikke-statlige organisasjoner og alle utdanningstilbydere i å gi studenter økt forståelse og ferdigheter om bærekraft, klimaendringer og miljø.

Dette skal skje gjennom å gi lærere, opplæringsansvarlige, trenere, ungdomsledere og vitenskapelig ansatte faglige utviklingsmuligheter innen miljø og bærekraft, parallelt med at bærekraft innføres som et tverrgående tema i læreplaner og studieprogrammer.

I forbindelse med forslaget ble også et europeisk kompetanserammeverk for bærekraft lansert av Joint Research Centre, EU-kommisjonens egen forskningsavdeling. Rammeverket kartlegger kompetansen som EU trenger mer av for å lykkes med den grønne omstillingen.

Forslaget er en del av EUs ambisjoner og prioriteringer for å levere på EUs grønne giv, den grønne vekststrategien som skal transformere EU til en moderne, konkurransedyktig økonomi med netto null klimagassutslipp i 2050.

#Klimaogfinans – et nyhetsbrev om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene

Du kan få nyhetsbrevet gratis rett i mailboksen din en gang i måneden. Innholdet er laget av Energi og Klima-redaksjonen. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer, den interesserte kunde og alle andre som vil ha mer kunnskap om det som nå skjer på dette feltet i Norge, EU og verden.

Abonner på #Klimaogfinans:

Integrering av bærekraft i utdanningssystemene

Forslaget omtales som nok et skritt i retning av å integrere bærekraft i utdanningssystemene. Med forslaget anerkjennes samtidig utdannings- og opplæringssektoren som en svært viktig brikke i en bærekraftig utvikling. Økt forståelse og kunnskap er avgjørende for at vi fremover skal handle mer bærekraftig, både hjemme og på jobben, for å beskytte planeten og fremtiden vår.

Forslaget baserer seg på en undersøkelse i EU hvor hele 70 prosent av de spurte svarte at klima og miljø bør være EUs topp prioritet, etterfulgt av forbedringer i utdannings- og opplæringssystemet.  Det er spesielt den yngre generasjonen som krever endringer som ivaretar kloden, og oppfordrer offentlige myndigheter til å handle raskt. Mange mener dessuten at skolen ikke gir dem en tilstrekkelig forståelse av klimaendringer, miljøet og hvordan de skal leve og handle mer bærekraftig.

Kommisjonens forslag vil bli diskutert av medlemslandene. Deretter skal det behandles av EUs utdanningsministre.

Arbeidslivet skriker etter bærekraftskompetanse

Med nye reguleringer for bærekraft på trappene, markedsendringer og økte kundeforventninger er det allerede kamp om bærekraftshodene i finanssektoren. Og etterspørselen vil øke fremover. Nyansettelser alene kan ikke dekke opp den kultur- og kompetansereisen som selskapene nå skal igjennom. Den lavest hengende frukten er å etterutdanne sine ansatte innen bærekraft.

De aller fleste finansselskap ser at man nå må sette i gang med kompetanseheving før reguleringene ramler på plass som perler på en snor. Veldig mange finansansatte må ha kunnskap om begrepene og definisjonene knyttet til taksonomien og offentliggjøringsforordningen på en måte som gjør at disse kan anvendes i praksis i møte med kunden. Ansatte i finans trenger også nok kunnskap til å kunne ta dialogen med kunden og vurdere kundens bærekraftspreferanser.

En medlemsundersøkelse utført av Finansforbundet i 2021 viser at finansansatte både trenger og ønsker mer kunnskap. Kun 16 prosent svarer at de har god nok kunnskap til å kunne snakke med kundene om bærekraft. Hele 30 prosent svarer at de ikke har kompetanse til å gjøre den jobben som snart blir et lovkrav. Parallelt viser tall fra Finans Norge at ni av ti bedrifter i finans trenger ansatte med mer kompetanse om bærekraft og klimarisiko de neste årene.