Feil på feil om kull og gass

Bruk av gass framfor kullkraft har en stor positiv klimaeffekt. Gasslekkasjer er lave og på vei ned, skriver Tore Killingland i Norsk olje og gass i en replikk til Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip.

Fra Kollsnes, prosessanlegget for gass i Øygarden kommune, Hordaland (foto: Helge Hansen/Statoil)
Fra Kollsnes, prosessanlegget for gass i Øygarden kommune, Hordaland (foto: Helge Hansen/Statoil)

Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip (KS) har en rekke argumenter mot gass i sitt innlegg “Satsing på gass…..” i Energi og Klima 9. juni. De synes å tro at all gass konkurrerer med kull og diskuterer all bruk av gass kun ut fra dette. Da blir regnestykket veldig feil, – i tillegg til at deres eget kullregnestykke er uriktig. Deres påstand om at naturgass er like ille som kull er direkte feil.

I sin argumentasjon tar de kun for seg de 26 prosent av gassbruken som i Europa går til strømproduksjon i kraftverk. 42 prosent brukes imidlertid direkte gjennom gassrør til oppvarming m.v. i boliger og næringsbygg. Denne bruken av naturgass er svært energieffektiv. Resten av gassen brukes i industrien til en rekke formål som direkte innsatsfaktor i produksjonen, i tørke- og smelteprosesser, samt i oppvarmings- og kjølingsprosesser. Det blir for detaljert å gå nærmere inn på dette her.

Dersom de 42 prosent av gassen som blir brukt direkte til energiformål i bygg skulle bli erstattet av kullkraft, så ville utslippene økt mer enn fem ganger. Dette i hovedsak fordi det er svært mye energi som går tapt i kraftverkene. For at en sammenligning skal bli håndterbar, så bruker vi i tabellen under tall for norsk gasseksport, som er det KS angriper:

Utslipp fra gass og kull

Rediger
ProblemstillingAndel av totalbruk gassUtslipp fra gass i mill. tonn CO₂Utslipp fra kull i mill. tonn CO₂Differanse i mill. tonn CO₂
Gasskraft26%6312663
Gass til varme42%102510408

KSs argumentasjon gjelder altså utelukkende bruk av gass til kraftproduksjon. Selv om KSs argumentasjon skulle være riktig, så viser tabellen at dette er lite i forhold til den enorme klimaeffekten det er i direkte bruk av gass framfor oppvarming med elektrisitet fra kullkraft.

Vi ønsker så mye fornybar energi som mulig i verdens økende energimarked, men det skjer ikke over natten og i mellomtiden må vi håndtere energiproduksjonen slik at vi får minst mulig utslipp fra de kildene vi har. Da bør gass prioriteres foran kullkraft. Dette fordi kullkraft har dobbelt så høyt CO₂-utslipp som gasskraft. Dette siste er KS enig i, men har innvendinger i forhold til naturgass, som jo er metan og har en langt større klimaeffekt enn CO₂. Vi er enige om at hvis metanen får en lekkasje på 3 prosent så jevnes forskjellen mellom kull og gass ut. Men da må en selvfølgelig også sammenligne med utslipp av metangass fra kullgruvene. Dette nevner ikke KS med ett ord.

Hva er så situasjonen for metanlekkasjene fra gassproduksjonen?

Norsk sokkel har lenge prioritert arbeid for å unngå lekkasjer både som følge av sikkerhetsaspekter og miljøhensyn. Utslippene fra norsk sokkel knyttet til gassproduksjon er følgelig i dag bare 0,1 prosent av produksjonsvolumet. Miljødirektoratet har i samarbeid med oss og andre myndigheter nylig avsluttet en grundig kartlegging av kaldventilering og diffuse utslipp av metan og NMVOC på norsk sokkel. Foreløpige estimater tyder på at de samlede utslippene er lavere enn tidligere rapportert. Dette i kontrast til KS som spekulerer i enkelthendelser.

Imidlertid må en vurdere samlede lekkasjer fra kilde til forbruker ved en sammenligning mellom kull- og gasskraft. En studie av utslippene fra EUs 2,2 millioner kilometer rørledninger, viser at metanutslippene ligger på rundt 0,1 prosent i overføringsnettet og 0,4 prosent i det lokale distribusjonsnettet. Dette innebærer at de samlede lekkasjene fra norsk sokkel til forbruker i EU ligger på rundt 0,6 prosent. Dette er langt lavere enn det KS prøver å gi inntrykk av. Studien viser også at utslippene er på vei ned. Dette viser helt klart at naturgass er et godt alternativ til kull, selv når man tar med utslipp langs hele kjeden fra produksjon til forbruk.

Innlegget fra KS har tatt utgangspunkt i artikler om produksjon av skifergass i USA. Disse er nå korrigert gjennom et større utrednings- og tiltaksarbeid der miljøorganisasjonen Environmental Defence Fund (EDF), bransjen og flere universiteter samarbeider. Arbeidet er både basert på omfattende feltstudier og nye modellberegninger basert på disse målingene. Disse viser at metanutslippene fra gassproduksjon og -bruk i USA er 1,3 prosent av totalproduksjonen og på vei ned.

Kvåle og Seip har feil bruk av fakta og har ikke med alle hovedelementene i historien de prøver å fortelle. Naturgass er fremdeles overlegen kull til kraftproduksjon i forhold til klimautslippene. I tillegg kommer alle de andre utslippene til luft ved bruk av kull i energiproduksjonen som har betydelige negative effekter på lokal luftkvalitet.