Fornybar elektrifisering gir norsk næringsliv muligheter

Vi trenger et nasjonalt løft for elektrifisering, skriver konsernsjefer og direktører i ti store norske selskaper og kunnskapsmiljøer.

Elektrifisering basert på fornybar energi gir både verdiskaping og klimagevinst. Norge har kompetanse som gjør at vi kan skape mange nye, lønnsomme arbeidsplasser, samtidig som vi utgjør en forskjell for klimaet. Den muligheten må vi gripe. Vi trenger et nasjonalt løft for elektrifisering.

Våre fornybare energiressurser gir oss et unikt utgangspunkt for å bidra i omstillingen til et karbonnøytralt samfunn og utnytte mulighetene for bærekraftig verdiskaping:

  • Teknologiutviklingen fortsetter på fornybar energi, som i framtiden vil utgjøre en økende andel av verdens energiproduksjon.
  • Industriell videreforedling av fornybar energi utgjør økonomiske muligheter og nye arbeidsplasser også i tiden framover.
  • Elektrifiseringen vil skape grunnlag for nye verdikjeder, utvikling av nye materialer, nye produkter, nye tjenester, der Norge med sine fortrinn har potensial for å ta viktige, internasjonale posisjoner.
  • Framtidens kraftsystem vil ikke bare frakte elektroner, men også utveksle informasjon mellom aktørene – fra produsenter til forbrukere – med alle de mellomliggende markedsløsninger og forretningsmuligheter som oppstår.

Selskapene som har signert dette innlegget tilbyr produkter og tjenester som bidrar til omstillingen. Vi er ulike og ferdes i ulike markeder, men vi deler et strategisk perspektiv: Elektrifisering basert på fornybar energi er viktig for å nå klimamålene.

Våre selskap har erfaring i å bygge verdikjeder enten det er basert på petroleum eller vannkraft. Dette skaper verdier og velferd i hele landet. Verdikjeder basert på elektrifisering og fornybar kraft har store muligheter i Norge og på den internasjonale arena.

Et eksempel er sjøtransport, der vi har solid kompetanse fra før, og der Norge kan lede an i utviklingen av utslippsfrie fartøyer og forretningsmodeller rundt landstrøm. Andre eksempler er innovative ladeløsninger for el-biler, så vel som elektrifisering innenfor annen transport. Dessuten er store deler av norsk industri tuftet på fornybar energi, som er noe verden fortsatt vil trenge.

Dersom Norge skal nå mål om utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor vil elektrifisering spille en viktig rolle. Dette vil gi nasjonale ringvirkninger, og det er viktig med en rimelig fordeling av gevinster og kostnader. Vi ønsker en satsing som verdsetter og vektlegger kostnadseffektivitet.

En koordinert innsats for elektrifisering må defineres innenfor europeiske rammer, og den må gjøre norsk næringsliv i stand til å konkurrere på like vilkår internasjonalt. Et langsiktig og helhetlig virkemiddel ville være en global karbonpris – eller regionale karbonprissystemer. En felles pris på utslipp ville sikre at de mest bærekraftige løsningene også blir de mest lønnsomme. Samtidig har vi ikke tid til å vente enda flere år på enighet om en global karbonpris, men må sikre nasjonal handling i dag.

NVE, Statnett og ulike analysemiljøer forventer at det vil være et overskudd av kraft i Norge i overskuelig framtid. Analyser foretatt av både Statnett og DNV GL viser at en storstilt elektrifisering kan dekkes av forventet vekst i fornybar energiproduksjon. Men om hele dagens fossile energibruk erstattes med fornybar strøm, vil det kreve en ytterligere økning av den norske kraftproduksjonen med om lag 15 prosent et sted mellom 2030 til 2050.

Vil kraftsystemet være i stand til å håndtere denne veksten? Flere analyser viser at det er mulig å operere systemet med en svært høy andel variabel kraftproduksjon.

I vårt vannkraftbaserte kraftsystem, som er utviklet og digitalisert gjennom mange år, har Norge et av de beste utgangspunkt til å ta imot ny fornybar kraft og bidra til videre elektrifisering av forbruket. Det vil kreve en målrettet videreutvikling av kraftsystem og -markeder, basert på nye digitale løsninger.

For å ivareta effektivitet og miljøhensyn må vi dessuten plassere ny produksjon der det ligger best til rette. Dette er balansert utvikling: Balansen mellom elektrifisering for et bedre klima og minimering av de naturinngrep dette forårsaker. Og nettariffene bør utformes slik at vi alle motiveres til å utnytte det eksisterende kraftnettet best mulig. Vi må ivareta den fleksible vannkraften på best mulig måte, slik at vi er godt rustet for overgangen til et elektrisk samfunn.

Elektrifisering basert på fornybar energi åpner for mange muligheter både hjemme og ute. Vi må gripe dem.