Grønn handlekraft

Etter 12 år med blått styre i Bergen er byluften like dårlig, bussbillettene dyrere og bilkøene fortsatt et mareritt. Det er på tide å skape Norges grønneste storby.

Politikk er å ville, heter det. Men det er også å gjennomføre. Mange har snakket om å skape en grønnere by, men lite har skjedd de siste årene. Da trenger vi et nytt, grønt flertall som leverer.

Jeg tror at en grønn by er en attraktiv by. Arbeiderpartiet vil både gjøre det lettere for bergenserne å leve miljøvennlig i hverdagen, og legge til rette for nye arbeidsplasser i grønne næringer. Det er på tide å slutte å se på klima- og miljøtiltak som en utgiftspost når det er en investering.

Kollektiv er løsningen

Arbeiderpartiets mål er at Bergen skal bli en klimanøytral by. Vi vil sikre bygging av bybane til både Åsane og Fyllingsdalen – parallelt med egne og sammenhengende sykkeltraseer. For å sørge for ren byluft må vi elektrifisere havnen og innføre miljødifferensierte havneavgifter, ha null- og lavutslippssoner i sentrum og tids- og miljødifferensierte bompengesatser.

Grønne maktskifter i storbyene?
Hvorfor bør velgere som er opptatt av klima og grønt skifte stemme på maktskifte i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ved kommunevalget 14. september? Det er spørsmålet Energi og Klima har stilt utfordrerne Raymond Johansen (Ap), Harald Schjelderup (Ap), Yngve Brox (H) og Cecilie Bjelland (Ap). Alle innleggene i serien samles på temasiden Klimavalg 2015. Innspill til redaksjonen: energiogklima@energiogklima.no.

I tillegg trenger vi et bedre og billigere kollektivtilbud, med ekspressbusser og arbeidsruter som gjør det lettere å sette fra seg bilen i hverdagen. Det er helt nødvendig å redusere biltrafikken i Bergen, og den eneste måten å gjøre det på er å gi folk et godt nok alternativ. Hyppigere avganger i rushtiden og flere innfartsparkeringer kan bidra til det.

For mange av de mindre partiene er det gått sport i å kalle Arbeiderpartiet for et «grått» parti. Men faktum er at vårt nye program for Bergen er en av de mest ambisiøse miljøplanene byen har sett. Gitt muligheten kan vi få til store endringer.

Bedre byutvikling

I tillegg til å forbedre kollektivtilbudet, er det helt nødvendig å redusere folks reisebehov i hverdagen. I fremtiden er vi nødt til å bo tettere. Bydelene trenger en bedre blanding av boliger og arbeidsplasser, slik at folk kan jobbe nærmere der de bor. Komplette bydeler trenger også skoler, barnehager, omsorgstilbud og friluftsareal. Hvis vi bygger byen riktig, kan flere ta beina eller sykkelen fatt for å komme seg rundt i hverdagen.

Les replikk fra Erlend Horn (V) til Harald Schjelderup: Grønn prat fra grått parti.

Det handler om å lage en bedre plan, og holde seg til den. Og det handler om en bedre og lettere hverdag. «For småbarnsforeldre er det ikke en realistisk løsning ikke å ha bil», sa daværende Høyre-byråd Harald Victor Hove i fjor. Heldigvis har vi større ambisjoner for hvilke liv det skal være mulig å leve i Bergen. For meg er visjonen om nullutslippssamfunnet også visjonen om det gode liv.

Byutvikling er for viktig til å overlates til private aktører alene. Vi er nødt til å ha styring med byutviklingen. I Bergen er kommunen kronisk på etterskudd. Planlegging og utbygging har ikke holdt tritt med befolkningsveksten. Arealplaner er utdaterte idet de blir vedtatt. Hvis byen vår skal bli grønnere, er dette det første vi må få kontroll på.

Grønn verdiskaping

Arbeiderpartiet i Bergen vil jobbe for en omstilling til et klimavennlig næringsliv. Bergensregionen besitter verdensledende kompetanse som utvikler klimavennlige løsninger og ny teknologi. Ny, bærekraftig industri bør være grunnlaget for nye arbeidsplasser på Vestlandet. Nedgangen i oljebransjen gjør at vi er nødt til å tenke nytt. Vi trenger flere ben å stå på i industrien.

I rapporten «Grønn visjon for Vestlandet», viser Norsk Klimastiftelse og energiselskapene BKK og SKL at Vestlandet har naturgitte fortrinn som gjør regionen godt rustet for omstillingen som må til for å klare overgangen til nullutslippssamfunnet på en god måte. Vi har allerede mange spennende næringer å bygge videre på. Innen marine næringer har Bergen en komplett verdi- og kompetansekjede, fra forskning til flere av verdens største oppdretts- og fiskefôrselskaper.

Jeg har selv vært prosjektleder for Bergenscenarier 2020, der vi løftet frem klima som en hovedsak i 2006. Nå må vi se mot 2050, og mot nullutslippssamfunnet. Da må vi satse videre på fornybar energi, og legge ren kraft til grunn for ny industri på Vestlandet. Norge vil fortsatt ha en sterk posisjon i fossil energi i årene som kommer, men det må ikke hindre vekst og utvikling innen fornybar energi.

Stem på forandring

Jeg vil gjøre Bergen til en grønnere by i dobbelt forstand. Vi må arbeide tettere med forskning og næringsliv for å legge til rette for innovasjon og vekst i grønne næringer. Og vi må skape en miljøvennlig by med gode bomiljø. Slik kan Bergen bli en by som både reduserer klimagassutslippene og skaper nye arbeidsplasser.

Bergen fortjener bedre enn et blått byråd som bare går inn for miljøtiltak når de allerede har fått flertallet i bystyret mot seg. Så lenge Frp er en del av et borgerlig byråd, vil veien til en bedre miljøpolitikk i byen vår aldri gå via høyresiden.

Arbeiderpartiet er garantisten for et nytt grønt flertall i Bergen etter valget. Bruk din stemme på å sikre ny ledelse og ren byluft mellom de syv fjell.