Likebehandling er ikke sverting

Drivkraft Norge driver ikke med lobbyfremstøt for å sverte elbilen.

Energi & Klimas redaktør Anders Bjartnes omtaler litteraturstudien vi har fått laget om livsløpsutslippsanalyser knyttet til ulike bilteknologier og drivlinjer, og hevder at vi med den gjør et lobbyfremstøt for å sverte elbilen.

Det er selvsagt ikke riktig.

Vi anerkjenner at elbilen er en viktig løsning, på samme måte som vi mener andre fornybare teknologier også er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål.

Drivkraft Norge representerer en bransje i endring. Vår bransje er i frontlinjen med å kutte utslipp fra transportsektoren. Medlemmene våre har beveget seg fra å kun levere fossilt drivstoff, til å levere stadig mer fornybar energi. Stasjonene endres fra bensinstasjoner til energistasjoner. Denne endringen gjør at vi må ha flere tanker i hodet samtidig: både det å levere en økende andel fornybart i det flytende drivstoffet til bilparken med forbrenningsmotor, og finne forretningsmodeller for å tilby andre fornybare energiformer som elektrisitet og hydrogen, for å nevne noen.

Vi mener dagens og fremtidens energiløsninger må vurderes ut ifra like kriterier. Poenget er å ta i bruk en bedre metode enn dagens, for å treffe best mulig det som faktisk er målet, nemlig å redusere de globale klimagassutslippene. Da må vi ikke se oss blinde på bare en teknologi, men ha fokus på målet; reduksjon av utslipp. Bruk av livsløpsanalyser vil kunne bidra til dette, og dette er også i tråd med hvordan EU tenker.

Grunnlaget for en slik sammenligning er nettopp livsløpsanalyser. Det er jo dette som er vårt poeng. Livsløpsanalyser vil gi et bedre sammenlikningsgrunnlag for å legge til rette for en effektiv klimapolitikk. Vi syns derfor det er litt underlig at Bjartnes mener at vi sverter elbilen, når det vi gjør er å etterlyse en felles metode for å vurdere reelle klimautslipp fra ulike teknologier og drivstoffer. Særlig siden vi ellers synes å være enige om at hele verdikjeden må vurderes når man skal beregne teknologiers og drivstoffers klimaavtrykk. I og med at vi dermed synes å være enige om at livsløpsanalyser er viktige som grunnlag, ser vi frem til en åpen og god faglig debatt om videre utvikling av norsk klimapolitikk.