Mer sirkulær finans krever kompetanse og politisk handlekraft

EU lager kriterier for sirkulær økonomi som et av de seks miljømålene i taksonomien. Mye tyder på at Norge ikke er posisjonert for utviklingen av regelverket i EU, skriver Nanna Ringstad og Alexander Christiansen.

Sirkulær økonomi er et sentralt virkemiddel for å nå EUs mål om å bli et konkurransedyktig, ressurseffektivt nullutslippskontinent innen 2050. Her hjemme er regjeringens sirkulære planer ambisiøse, men det er et gap mellom investeringene og ambisjonene. Circularity Gap Report Norway viser at Norge er 2,4 prosent sirkulært. Til sammenlikning er den nederlandske økonomien 24,5 prosent sirkulær, mens verdensøkonomien er 8,6 prosent sirkulær.

#Klimaogfinans – et nyhetsbrev om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene

Du kan få nyhetsbrevet gratis rett i mailboksen din en gang i måneden. Innholdet er laget av Energi og Klima-redaksjonen. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer, den interesserte kunde og alle andre som vil ha mer kunnskap om det som nå skjer på dette feltet i Norge, EU og verden.

Abonner på #Klimaogfinans:

Norge har en lang vei å gå. Men lykkes vi, er potensialet desto større. Det handler om reell grønn omstilling, økt konkurransekraft, nye arbeidsplasser og en mer robust økonomi.

Finansnæringen står overfor flere felles utfordringer

Finansnæringen har en viktig rolle for å påvirke samfunnsutviklingen og overgangen til en mer sirkulær økonomi – gjennom å skape bevissthet hos kunden, stille krav og ha tydelige forventninger til hva penger lånes ut til, hva som får forsikring og hvor kapitalen investeres.

Samtidig viser den nye rapporten Finansnæringens rolle som pådriver for en sirkulær økonomi – utarbeidet av Circular Norway og Finansforbundet – at sirkulære forretningsmodeller oppleves som usikre og risikable. Den lineære risikoen blir sjelden vurdert og finansbransjen ser ut til å ha en ufullstendig forståelse av hva som er sirkulærøkonomi. Men interessen øker nå som risikofaktorene i den lineære økonomien blir tydeligere og regulatoriske endringer er på trappene.

Lineær risiko

Finansnæringen er eksponert for lineær risiko gjennom å finansiere eller investere i selskaper som ikke er rigget for en fremtid i tråd med Paris-avtalens mål og FNs bærekraftsmål. Lineær risiko oppstår som et resultat av lineær forretningsdrift kombinert med endringer i reguleringer, teknologi og markeder.

Sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi utnyttes ressursene på best mulig måte og bidrar til verdiskaping på kort og lang sikt. Dette oppnås ved å bruke mindre ressurser, bruke produktene lengre, sørge for at ressursene gjenbrukes og utnytte fornybare ressurser.

For å kunne vurdere den lineære risikoen kreves kunnskap og innsikt om hvordan et selskaps forretningsmodell vil stå seg i en verden hvor for eksempel myndighetene iverksetter markedstiltak for å nå klimamålene. Det kan dreie seg om insentiver som gjør det mer lønnsomt å gjenbruke og ta i bruk gjenbruksmaterialer – eller ansvarsplassering og krav til produksjon og reparasjon av produkter. Så langt er det bare en liten andel av norsk kapital som investeres i sirkulær økonomi.

Mangel på kompetanse og data

Rapporten Finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi viser et stort potensial for at finansnæringen kan vri kapitalen i retning av en sirkulær økonomi. Barrierene er særlig knyttet til manglende kunnskap og forståelse av sirkulære forretningsmodeller. Til forskjell fra lineære forretningsmodeller kjennetegnes disse ofte av mer langsiktige verdier, lengre kontantstrømmer og andre typer kundeforhold.

Mange finansaktører mener også at mangel på data, konkrete mål og verktøy for sirkulær økonomi gjør det utfordrende for finansnæringen å allokere kapital og prise risiko.

Sirkulær finans defineres som «alle typer instrumenter der investeringene utelukkende vil bli brukt til å finansiere eller refinansiere, helt eller delvis, nye og/eller eksisterende kvalifiserte selskaper eller prosjekter i sirkulær økonomi.».

ABN AMRO, ING and Rabobank (2018): Circular Economy Finance Guidelines.

Pionerer i Europa tråkker opp veien for en sirkulær finansnæring

Mens norsk finansnæring er i en tidlig fase av den sirkulære omstillingen, så har deler av europeisk finansnæring arbeidet kunnskapsbasert og målrettet med sirkulær økonomi i flere år.Flere europeiske land sitter nå i førersetet og utvikler sirkulære finansprodukter.

Nøkkelen er et tett samarbeid med næringslivet for å sikre at produktene som utvikles, er relevante og bidrar til et skifte fra lineære til sirkulære forretningsmodeller.Det handler også om å systematisk bygge kompetanse om sirkulær økonomi hos ansatte i finansnæringen.

For å akselerere den sirkulære omstillingen i Norge og posisjonere seg for EUs regelverksutvikling bør norsk finansnæring:

  • Få på plass et veikart for sirkulær økonomi som finansnæringen samler seg om.
  • Utarbeide en felles forståelse for sirkulær økonomi. Inspirasjon kan hentes fra definisjoner og verktøy som utvikles i Europa.
  • Øke kunnskapen og forståelse av lineær risiko og etablere praktisk risikoanalyseverktøy og scenariobaserte modeller.
  • Etablere en sirkulær finanskoalisjon for å akselerere utviklingen av sirkulære finansprodukter og kompetanse.
  • Bygge sirkulær kompetanse i næringen, men også ved universiteter og høyskoler.
  • Utvikle datadrevne produkter og benytte datadrevet innsikt for å kunne rapportere på klima- og materialfotavtrykk i porteføljen.

Myndighetene må også på banen

Norge har en ambisjon om å bli et foregangsland innenfor sirkulær økonomi. For å lykkes må norske myndigheter peke ut en klar retning og bidra til at sirkulære løsninger blir mer lønnsomme. Beslutningene må fattes raskere og ambisjonene konkretiseres. Kompetansebygging, samarbeid og partnerskap blir nøkkelord fremover.

En lavthengende frukt er å hente inspirasjon fra tiltak og initiativer som er gjennomført i andre land som leder an i den sirkulære omstillingen. Her har utviklingen skjedd i et tett samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og finansbransjen. Det er først når ord blir til handling at vi vil se det virkelige potensialet for sirkulær finans.