Miljø og klima: Hva valget i Oslo handler om

Hvorvidt verden vil lykkes i klimaarbeidet, handler mye om hvordan verdens byer styres og utvikles de neste 20 årene. Det er også hva valget i Oslo høsten 2015 handler om.

Raymond Johansen er byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo  ved kommunevalget 2015. (foto: Yann Aker/Ap)
Raymond Johansen er byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo ved kommunevalget 2015. (foto: Yann Aker/Ap)

La oss først se på det store bildet: Allerede i dag skjer rundt tre firedeler av verdens utslipp av klimagasser i byområder. Det tallet vil trolig øke, da urbanisering er blant de sterkeste globale trendene. Hver eneste uke vokser verdens bybefolkning med rundt 1,4 million innbyggere. Det tilsvarer hele Stockholms befolkning. I løpet av de neste 20 årene vil verdens bybefolkning vokse med rundt 1,2 milliarder innbyggere.

Urbaniseringen vil kreve enorme investeringer i infrastruktur de neste 20 årene. Disse investeringene vil langt på vei avgjøre om vi lykkes i klimaarbeidet. Når investeringene i by-infrastruktur først er gjort, er utslippsstrukturer for mange tiår fastlåst. Har man først bygget veien på bekostning av t-banen, er det mye vanskeligere å kutte utslippene. Har man først valgt å la byen ese ut i bredden istedenfor å bygge tettere, er det mye vanskeligere å redusere transportbehovet.

Atlanta er et eksempel på en by som har utviklet seg i bredden, basert på privatbilisme. Barcelona har utviklet seg mye tettere, med mindre bilisme og mer offentlig transport. Utslippene fra transportsektoren per person i Barcelona er om lag 1/10 av nivået i Atlanta. (ill.: New Climate Economy: Better Growth, Better Climate)
Atlanta er et eksempel på en by som har utviklet seg i bredden, basert på privatbilisme. Barcelona har utviklet seg mye tettere, med mindre bilisme og mer offentlig transport. Utslippene fra transportsektoren per person i Barcelona er om lag 1/10 av nivået i Atlanta. (ill.: New Climate Economy: Better Growth, Better Climate)

Dette er analysen til New Climate Economy, en global kommisjon som har analysert hvordan verden kan redusere utslippene av klimagasser og samtidig sikre en god økonomisk utvikling. Kommisjonen konkluderer med at byutvikling er et av tre områder (sammen med energi og avskoging) der verden lykkes med å snu utviklingen.

De valgene som New Climate Economy beskriver, er de samme vi står foran i Oslo de neste fire årene. Oslo er den byen i Europa som vokser sterkest. Om 20 år vil vi være 200000 flere innbyggere enn i dag.

Byrådslederen svarer
Les hvordan byrådsleder Stian Berger Røsland (H) svarer på utfordringen fra Ap.

Mange byer har kommet bakpå i dette store snuarbeidet. De sliter i dag med store, ofte nesten uløselige forurensings- og trafikkproblemer. I Oslo har vi mye av veksten foran oss. Vi har fremdeles muligheten til å styre utviklingen i en miljø- og klimavennlig retning.

Men da må vi gjøre de rette prioriteringene den neste fireårsperioden. De neste årene skal det foretas beslutninger om store investeringer i Oslo, beslutninger som vil låse fast utslippsstrukturer i vår by for mange år framover. Disse gjelder utbygging av E18, utbygginger av t-banenettet, utbygginger av gang- og sykkelveier. Derfor er lokalvalget i Oslo nå i september et viktig miljø- og klimavalg.

Det du som velger må ta stilling til, er: Ønsker du at vi skal fortsette som i dag, eller ønsker du at vi skal legge om i en mer klima- og miljøvennlig retning?

Ønsker du det siste, har jeg noe å tilby deg:

Arbeiderpartiet går til valg på å gjøre Oslo til Europas grønneste hovedstad. Som byens byrådsleder vil jeg være beredt til å gjøre de tøffe prioriteringene som situasjonen nå krever av oss. Vi går til valg på:

  • Ny t-banetunnel gjennom Oslo indre by. Dette er trolig Norges viktigste og mest lønnsomme samferdselsprosjekt og det vil tredoble t-bane-kapasiteten i Oslo.
  • Tverrforbindelse for t-banen i Groruddalen.
  • T-baneutvidelse til Fornebubanen og Ahusbanen.

La meg være tydelig: Alt dette vil kreve investeringer som Oslo ikke klarer å løfte alene. Det vil kreve statlig innsats å sette vår eneste storby på en ny kurs. Derfor har Arbeiderpartiet vedtatt at staten skal ta opptil 70 prosent av regningen ved store kollektivutbygginger i byområder.

Som New Climate Economy også peker på, handler klimapolitikk i byer om mye mer enn klima. Det handler blant annet om luftforurensing. I dag er det barn med astma i Oslo som ikke kan gå på skolen eller leke med vennene sine flere uker i året. Det mener jeg vi ikke kan slå oss til ro med.

Grønne maktskifter i storbyene?
Hvorfor bør velgere som er opptatt av klima og grønt skifte stemme på maktskifte i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ved kommunevalget 14. september? Det er spørsmålet Energi og Klima har stilt utfordrerne Raymond Johansen (Ap), Harald Schjelderup (Ap), Yngve Brox (H) og Cecilie Bjelland (Ap). Alle innleggene i serien samles på temasiden Klimavalg 2015. Innspill til redaksjonen: energiogklima@energiogklima.no.

Det handler om folkehelse. Arbeiderpartiet går til valg på å ha et sammenhengende nett av sykkelveier på plass innen 2019. Også her er vi beredt til å gjøre de tøffe valgene: Vi er klare på at hvis utbygging av gang- og sykkelveier kommer i konflikt med parkeringsplasser, må parkeringsplassene vike. Det skjer ikke i dag. I dag bygges det to-tre kilometer med gang- og sykkelveier i året. I det tempoet blir vi aldri ferdig. Oslo fortjener bedre enn det. Vi trenger et et skifte.

Det handler også om å redusere trafikk- og støyproblemer, og å legge til rette for et grønnere og triveligere bomiljø. Derfor mener Arbeiderpartiet at vi også må prioritere annerledes i boligpolitikken framover: Vi må bygge høyere, tettere og grønnere. Og vi må bygge i nærheten av transportknutepunkter.

Jeg sier ikke at dagens byråd ikke bryr seg om miljø og klima. Men andelen som går og sykler og reiser kollektivt i Oslo er fremdeles langt lavere enn blant de beste byene i verden. Det er nemlig der Oslo bør ha som ambisjon å være. Blant de beste i verden. Blant de byene som virkelig viser vei internasjonalt i miljø- og klimaarbeidet. Etter 18 år med høyrebyråd er vi ikke der.

Ofte framstilles klimaendringene som et stort globalt problem som det er lite den enkelte kan gjøre noe med. Det er riktig at det er et stort globalt problem. Men det er ikke riktig at den enkelte ikke kan bidra til å gjøre noe med det. I valget i september kan du bidra til å gi byen et nytt byråd som satser langt sterkere på en miljø- og klimavennlig utvikling av Oslo.