Norge kan bli verdens første fullelektrifiserte samfunn

Norges unike tilgang på fornybar energi, kombinert med ny teknologi og høykompetent arbeidskraft kan gjøre oss til verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det er essensen i fornybarnæringens veikart mot 2050, som ble overlevert til klimaministeren denne uken.

Vannkraften er en stor ressurs for Norge når landet skal bli verdens første fullelektrifiserte samfunn, skriver Oluf Ulseth i Energi Norge. Her Reinsfors dam, Mo i Rana (foto: Statkraft.)

Hvordan skal Norge klare å kutte klimagassutslipp i tråd med sine forpliktelser, og samtidig erstatte tapte arbeidsplasser og inntekter fra oljenæringen? Det er titusenkroners-spørsmålet som norske politikere har forsøkt å besvare de siste årene – blant annet ved å nedsette et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft som avleverte sin rapport for et knapt år siden.

Noe av det beste som kom ut av ekspertutvalgets arbeid, var at næringslivet selv satte seg ned og tegnet sine veikart mot lavutslippssamfunnet, sektor for sektor. Fornybarnæringen spiller en avgjørende rolle for å realisere de fleste av veikartene. Fordi vi leverer den utslippsfrie energien som må erstatte piper og eksosrør i samtlige sektorer frem mot 2050. Industriens ti ulike veikart antyder alene økt etterspørsel etter fornybar energi på 20 TWh i 2050.

Ta kraften i bruk

Norge har et utgangspunkt som hele Europa kan misunne oss: Takket være vannkraften er kraftsystemet vårt tilnærmet hundre prosent fornybart og utslippsfritt. Mens resten av Europa må bruke hundrevis av milliarder på å fase ut fossile kraftverk – og i noen land også kjernekraft – kan vi konsentrere oss om å gjøre de øvrige sektorene utslippsfrie.

Regjeringen jobber nå med en strategi for grønn konkurransekraft som skal legges frem i løpet av høsten. I den forbindelse overleverte Energi Norge denne uken fornybarnæringens veikart for grønn vekst mot 2050 til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Veikartet vektlegger betydningen av at fornybarnæringen klarer å utvikle seg som en konkurransedyktig leverandørindustri.

Vår visjon er at Norge skal ta posisjonen som verdens første fullelektrifiserte samfunn innen 2050. Det vil være viktig for klimaet. Vi mener også at verdiskapingen i norsk fornybarnæring kan dobles i den samme perioden. Det vil være viktig for norsk økonomi. Men hvordan skal vi få det til?

 

Avanserte forbrukere

Norge produserer allerede mer fornybar energi enn vi bruker. Vi må ta kraften i bruk i transportsektoren, industrien, byggenæringen og på olje- og gassinstallasjoner. For en rekke industrielle prosesser er det nødvendig med betydelig teknologiutvikling og innovasjon for å ta ut fossil energibruk fra verdikjedene. På andre områder, som på byggeplassene, er det nødvendig å organisere arbeidet på nye måter sammen med bruk av ny teknologi.

Elektrifisering og digitalisering går hånd i hånd. Kombinasjonen av sterke teknologimiljøer, krevende kunder, skarp konkurranse og en aktiv leverandørindustri vil være avgjørende for å sikre gode løsninger. Forbrukermarkedet i Norge kjennetegnes av stor interesse for bruk av teknologi og digitale løsninger og en lang tradisjon for eksponering mot markeder – enten det er bankrenter eller strømpriser. Dette gir uante muligheter for forretningsutvikling og verdiskaping.

I neste runde kan løsningene tas ut i verden, fordi vi forventer at alle land vil bevege seg mot lavutslipp og elektrifisering. Ved å ta en global lederposisjon som det første fullelektrifiserte samfunnet i verden, kan vi også få et industrielt forsprang innen grønne løsninger.

 

Skaper nye bedrifter

Norge ligger langt fremme i elektrifisering av bilparken. Dette er i ferd med å smitte over på andre områder i transportsektoren. En kartlegging vi gjennomførte i fjor viste at over 100 norske bedrifter jobber med elektrifisering av transport – både til lands, til vanns og i luften. Kompetansen og løsningene vi utvikler her er bare ett eksempel på grønn vekst med betydelig eksportpotensial.

Fornybarnæringen er allerede den største verdiskaperen i fastlandsindustrien og sysselsetter rundt 20 000 mennesker. Videre vekst forutsetter utvikling både av hjemmemarkedet og økt tilgang til europeiske markeder. Her vil etterspørselen etter fleksible og utslippsfrie energiløsninger øke i takt med utbygging av sol- og vindkraft som er prisgitt naturkreftene fra minutt til minutt. Norsk vannkraft med sine over 1500 kraftverk og 1200 vannmagasiner, samspiller godt med ny teknologi og nye forbruksmønstre. Det er imidlertid behov for et mer investeringsvennlig skattesystem.

Europeisk dimensjon

Veikartet inneholder nærmere 50 konkrete politikkforslag for hva myndighetene bør gjøre for å utløse potensialet som ligger i det grønne skiftet. Det er også en europeisk dimensjon i dette, både gjennom velfungerende kvote- og energimarkedet i Europa, men også gjennom et felles regelverk som gjør at løsningene lar seg bruke på tvers av land.

Så hva med næringen selv? Vi har selvfølgelig også en stor jobb å gjøre. For det første med å styrke innovasjonskraften ved å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger. For det andre ved å jobbe for at et europeisk marked i endring gir adgang til og verdsetter vannkraftens unike egenskaper. For det tredje ved å bli enda mer kostnadseffektive.

Vannkraften er kanskje Norges eneste konkurransefortrinn som ikke lar seg kopiere av andre land. Dette må vi bygge videre på for å skape en elektrisk, utslippsfri fremtid med nye arbeidsplasser.

Les fornybarnæringens veikart her