Oljesjefene forteller halve sannheten

Reduksjon i bruk av gass til oppvarming representerer en stor trussel for de store oljeselskapene.

I et felles brev til europeiske avisredaksjoner fra konsernsjefene i Statoil, Bp, Shell, BG group, Eni og Total blir miljøfordelene ved bruk av gass i energiforsyningen fremhevet. Det er imidlertid kun bruk av gass til kraftgenerering i forhold til kull, som omtales, og helt korrekt blir karbonutslippet minst halvert ved bruk av gass. Overgang fra kullkraft til gasskraft er derfor påtrengende nødvendig.

Det som brevet ikke omtaler, er at rundt halvparten av all gass som forbrennes i Europa går til oppvarming, som igjen betyr svært lav energiutnyttelse, sammenliknet med gass til strømproduksjon. Dette har med termodynamikk å gjøre, et fag som dessverre altfor mange innenfor energibransjen har et fjernt forhold til.

Utfasing av gass til oppvarming gir stor miljøeffekt

Danskene har tilsynelatende skjønt at direkte bruk av gass til oppvarming er et dårlig alternativ, idet den nye retningen for dansk energipolitikk blant annet går ut på å fase ut all fossil oppvarming innen 2035, ved at olje og gass erstattes med fornybar energi (biomasse og elektrisk drevne varmepumper).

EU har som mål innen 2030 å redusere utslippet av CO₂ med 40 prosent, sammenliknet med 1990-nivå. Dagens totale EU-utslipp på rundt 3500 millioner tonn CO₂, representerer allerede en nedgang på 14 prosent i forhold til utslippene i 1990. Det gjenstår altså å kutte ytterligere 26 prosent av 1990-utslippene.

Ved å fase ut gass til oppvarming, vil halvparten av gjenværende kutt kunne inndekkes.

Veien videre

Selskapene som nå står sammen om å gjøre sitt for å begrense karbonutslippene, har en formidabel utfordring når det gjelder fremtidig bruk av gass.

Den eneste farbare vei for selskapene synes å være å engasjere seg aktivt i overgangen fra gassbasert til fornybar oppvarming, samt å bidra til at det økte strømbehovet blir dekket av ny gasskraft, parallelt med at dagens kullkraft fases ut til fordel for gass.