Oslo skal fortsette å lede an!

Jeg vil fortsette å jobbe for et grønnere Oslo, og vi har klare planer for hvordan vi skal få det til. Noe av det viktigste vi skal gjøre, er å få ned utslippene fra transportsektoren.

I Oslo har vi landets høyeste kollektivandel med de mest fornøyde kollektivkundene. Vi har landets laveste bilandel. Nylig la vi frem landets mest ambisiøse sykkelstrategi, og vi har planer for hvordan vi skal gjøre kollektivtrafikken utslippsfri. Vi har håndtert befolkningsveksten på en bærekraftig måte, og vi har klare planer for hvordan vi også skal klare det i fremtiden.

Oslo leder an

Vi har økt frekvensen og redusert billettprisene i kollektivtrafikken, og selv med stadig flere innbyggere, har kollektivandelen blant de reisende i Oslo vokst raskere enn befolkningsveksten. Oslo er blitt verdens el-bilhovedstad med snart litt over 1000 gratis parkeringsplasser med lademuligheter, gratis passering i bomringen og tilgang på kollektivfeltet.

Grønne maktskifter i storbyene?
Hvorfor bør velgere som er opptatt av klima og grønt skifte stemme på maktskifte i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ved kommunevalget 14. september? Det er spørsmålet Energi og Klima har stilt utfordrerne Raymond Johansen (Ap), Harald Schjelderup (Ap), Yngve Brox (H) og Cecilie Bjelland (Ap). Her svarer Oslos byrådsleder på innlegget fra Raymond Johansen. Alle innleggene i serien samles på temasiden Klimavalg 2015. Innspill til redaksjonen: energiogklima@energiogklima.no.

Søppel er en ressurs på avveie, og i dag blir 96 prosent av avfallet utnyttet enten til produksjon av nye materialer eller energi gjennom det kretsløpsbaserte avfallssystemet vårt (les: de grønne og blå posene). Og fra 2013 til 2014 reduserte Oslo kommune klimagassutslippene med 22 prosent, først og fremst på grunn av utfasing av oljefyr. Vi har som første kommune i verden trukket pensjonsfondet vårt ut av kull. Vi feier for egen dør, tenker nytt og vi gjør det enklere å være miljøvennlig.

Med dette som bakgrunn er det grunn til å dvele litt ved spørsmålet Raymond Johansen stiller om hvorvidt Osloboere ønsker å fortsette som i dag, eller om man vil legge om i en mer klima- og miljøvennlig retning. Spørsmålet kan ikke forstås som noe annet enn at Johansen mener vår politikk tar Oslo i feil retning. Jeg må ærlig innrømme at jeg er usikker på om han egentlig mener det. Mitt klare svar på spørsmålet er at jeg ønsker å fortsette å ta Oslo i den retningen vi gjør nå. Jeg vil fortsette å jobbe for et grønnere Oslo, og vi har klare planer for hvordan vi skal få det til. Noe av det viktigste vi skal gjøre, er å få ned utslippene fra transportsektoren.

Det grønne skifte

Nylig la byrådet frem et klimaveikart – et forslag til hvordan vi kan fortsette å kutte byens klimagassutslipp. Her tar vi tak i Oslos hovedutfordring, nemlig at 60 prosent av klimagassutslippene våre kommer fra transportsektoren. For å nå målet om 50 prosent klimagasskutt innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050, må vi særlig sørge for at transportsektoren reduserer sine utslipp.

For å nå målene, må vi gjennomføre en rekke store og mindre tiltak. Vi må legge til rette for at flere ønsker å bruke kollektivtilbudet i byen. Vi skal derfor åpne Lørenbanen i 2016, og vi skal oppgradere Oslos trikkepark. Vi skal bygge og gjennomføre det jeg liker å kalle «de fire store»; ny bane til Fornebu, ny sentrumstunnel, nytt signalanlegg for T-banen og ny bane til Ahus. Disse tiltakene vil både bidra til at vi får utbygd kollektivnettet i deler av byen som ikke har like god dekning i dag, og det vil føre til bedre kvalitet og hyppigere avganger.

Økt bilbruk gjennom økt veikapasitet er ikke forenlig med Oslos klimamål

Selv om kollektivtrafikken samlet gir mindre utslipp enn privatbilene, må vi sørge for at også den er så miljøvennlig som mulig. Derfor skal kollektivtransporten være fossilfri innen 2020. Vi skal øke antall busser som bruker biogass, og allerede neste år tester Ruter sin første elektriske buss i Oslo. Vi vil stille miljøkrav til taxiene og varetransporten, og gjennom en ambisiøs sykkelstrategi skal vi øke sykkelandelen til 16 prosent innen 2025, noe som på grunn av befolkningsveksten innebærer en tredobling av antall sykkelreiser. Oslo er en by der mange tar beina fatt, og vi må sørge for at det fortsatt er et attraktivt alternativ på kortere distanser.

Vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Vi har vedtatt at planen for utbygging av E18 må tilpasses klimaforliket, og i byrådets klimastrategi er vi klare på at økt bilbruk gjennom økt veikapasitet ikke er forenlig med Oslos klimamål. Fremtidige veiprosjekter må innrettes med prioritering av sykkel og kollektivtransport.

Byutviklingen i Oslo må sees i sammenheng med transportbehovet. Vi vil legge til rette for en fortetting der boliger og arbeidsplasser legges rundt kollektivknutepunkter og langs kollektivtraseer. Vi har også tydelige mål for energieffektivisering i Oslo. Fremtidsrettete bygg som bruker mindre energi har mindre utslipp, og energien kan benyttes til andre formål.

Teknologioptimister med markedsmakt

Men vi skal utfordre oss selv og markedet enda mer. Kommunen er en stor innkjøper med betydelig innkjøpsmakt. Vi anskaffer varer og tjenester for 17 milliarder i året, og er på ingen måte nøytrale til hvordan vi anskaffer. Jeg vil at vi skal bruke kommunens markedsmakt i miljøets tjeneste, eksempelvis gjennom anskaffelse av nye elektriske busser som vi gjør i C40-nettverket.

Vi har også som mål at Oslo skal ta en internasjonal lederrolle i utviklingen av ny miljøvennlig teknologi. Derfor skal vi etablere karbonfangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

Et blått klimavalg

Vi har tatt Oslo til den europeiske klimatoppen, og vi sikter mot verdenstoppen. 14. september kan man velge om man vil stemme på Høyre som har gjennomført en klimapolitikk som har tatt oss i riktig retning. Eller et Arbeiderparti som går til valg på knapt halvparten av klimapolitikken til Høyre og høy seminarfaktor.

Godt valg!