Rettslig oppgjør om Nederlands klimapolitikk

Den nederlandske miljøstiftelsen Urgenda har tatt ut stevning mot den nederlandske stat.

Med basis i FNs klimakonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjon vil Urgenda påvise at regjeringens nåværende klimapolitikk ikke oppfyller dens lovpålagte plikt til å gi befolkningen den beskyttelse den har krav på.

Når politikerne svikter, må domstolene «avpolitisere» klimaspørsmålet og tvinge gjennom det FNs klimapanel mener er nødvendige tiltak, mener Urgendas advokat Roger Cox, som også er forfatter av boka «Revolutie met recht» (engelsk utg. «Revolution Justified», 2012). I mai i år deltok han på den populærvitenskapelige konferansen om Grunnlovens § 112, i regi av Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Norsk Klimastiftelse var en av medarrangørene.

Politikk og juss i konflikt

Norsk-nederlandske Bjørghild des Bouvrie er bosatt i Fusa i Hordaland og med i styret for Besteforeldrenes Klimaaksjon. Hun er en av 900 enkeltpersoner som bidrar økonomisk til Urgendas søksmål. Nå sitter hun med den ferske 200 siders «Repliek» fra Roger Cox, som er hans kommentar til regjeringens tilsvar til stevningen fra Urgenda (last ned hele dokumentet på nederlandsk). Striden står ikke om tilliten til FNs klimapanel eller lignende, forteller hun, men om staten står fritt i å legge seg på et lavere ambisjonsnivå enn det klimapanelet tilrår, og uten å være juridisk forpliktet av det internasjonale samfunnets mål om å stoppe global oppvarming ved maks 2 grader over førindustriell tid.

Regjeringen hevder at den oppfyller avtaler og allerede gjør mye, både nasjonalt og internasjonalt. Den erkjenner at de nederlandske utslippene av klimagasser må reduseres med 80-95 prosent senest i 2050, og at dette innebærer store kutt også på kortere sikt. Men den aksepterer ikke at det er en sak som kan bringes inn for domstolene og avgjøres der. Klimaproblemet er globalt, og det som først og fremst trengs er samordnete internasjonale tiltak.

Rett til beskyttelse mot miljøskader

Men Urgenda har egentlig ikke tenkt å gjøre domstolen til en politisk arena, sier Bjørghild. “Vi forlanger bare den rettsbeskyttelse for oss selv og våre barn som både skrevne lover og uskrevne rettsnormer gir oss,” sier hun. Staten har plikt til å beskytte oss mot alvorlige trusler mot liv og eiendom, med alle de midler den rår over. Den kan ikke passivt se på alvorlig, livstruende forurensning – bare fordi den finner det mest formålstjenlig å vente med å gjøre noe.

Å tillate at de altfor store utslippene i Nederland får holde fram, er ikke bare en politisk feilvurdering. Urgenda vil føre bevis for at den nederlandske staten er forpliktet til å sørge for en utslippsreduksjon på 25–40 prosent innen 2020. Ikke senere, og uten å vente på hva andre land eller EU foretar seg.

“Som nederlandske borgere har vi ikke bare rett til en reduksjon av utslippene, men til denne kraftfulle og helt nødvendige reduksjonen,” sier Bjørghild des Bouvrie. Staten står ikke fritt til å gjøre som den vil. Med basis i FNs klimakonvensjon og den europeiske menneskerettskonvensjon vil Urgenda påvise at regjeringens nåværende klimapolitikk ikke oppfyller dens lovpålagte plikt til å gi oss den beskyttelse vi har krav på.

Her kan du se Roger Cox’ foredrag under konferansen i Oslo: