Riktig om unotert infrastruktur

Jeg er glad for debatt om vår felles sparekasse, men jeg er ikke enig i Terje Osmundsens påstand om feilinformasjon, skriver statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet

Regjeringen la tirsdag frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 . Terje Osmundsen er i et innlegg på energiogklima.no kritisk til departementets fremstilling og vurderinger når det gjelder investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi. Jeg er glad for debatt om vår felles sparekasse.

Jeg er imidlertid ikke enig i Osmundsens påstand om feilinformasjon. Osmundsen viser til figur 3.3 i fondsmeldingen. Denne figuren viser avkastningen av noterte aksjer i fornybar energi og brede markedsindekser for noterte aksjer og obligasjoner. Dataene til figuren og omtalen av infrastruktur for fornybar energi som det vises til, er hentet fra en rapport utarbeidet av en ekspertgruppe bestående av Stijn Van Nieuwerburgh, professor ved New York University, Richard Stanton, professor ved University of California og Leo de Bever, tidligere leder av det statlige kanadiske investeringsfondet Alberta Investment Management Corporation. Ekspertgruppen peker på at det er svært begrensede data for unotert infrastruktur og har derfor analysert historiske data for noterte aksjer og obligasjoner. Forskningen på andre unoterte markeder viser for øvrig at noterte og unoterte investeringer har hatt tilsvarende avkastning og risiko over tid.

Flere viktige forhold taler etter departementets syn mot å åpne for investeringer i unotert infrastruktur. Slike investeringer er utsatt for stor regulatorisk eller politisk risiko. Konflikter med andre lands myndigheter om regulering av transport, energiforsyning og andre viktige fellesgoder vil generelt være krevende, og innebærer stor omdømmerisiko for SPU. Departementet mener et åpent og politisk forankret statlig fond som SPU er mindre egnet enn andre investorer til å bære denne type risiko.

Etter en samlet vurdering legges det ikke opp til å åpne opp for unoterte infrastrukturinvesteringer i SPU nå. Det vil være nyttig å høste mer erfaring fra investeringene i unotert eiendom før en eventuelt utvider til flere typer unoterte investeringer.

Lese mer?
Omtale av infrastruktur i finnes i kapittel 3.3 i stortingsmeldingen.

Her finnes ekspertrapporten det vises til.