Slik kan Norge bli et fornybarlaboratorium

En ny borgerlig energipolitikk kan gjøre Norge til et laboratorium for elektrifisering av transport og nye forretningsmodeller innen fornybar energi.

Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at det dessverre fortsatt er en lang vei å gå før vi har et skikkelig borgerlig prosjekt for å hindre global oppvarming. Jeg vil derfor prøve å komme med noen forslag for å gjøre Norge til et laboratorium for fornybarteknologi – forslag som bør være spiselige også for regjeringen.

Regjeringen må innse at verden har et energiproblem. I dag kommer 1/5 av verdens energi fra fornybare energikilder og 4/5 fra fossile energikilder. Det gjør at vi beveger oss faretruende fort mot en global oppvarming på mer enn to grader. Anders Bjartnes har helt rett når han i Aftenposten skriver at «Norsk oljepolitikk må reformeres for å være robust og lønnsom i en verden der klimapolitikken lykkes». Det er et problem borgerlig politikk må ta inn over seg.

Men en borgerlig klimapolitikk handler ikke bare om å erkjenne problemene, det handler også om å se mulighetene som ligger i løsningene. For å få til det, må enda mer av verdens energiforbruk bli elektrisk og forholdet mellom fornybar og fossil energi må bli snudd på hodet. Her kan Norge bidra.

Norsk konkurransefortrinn

En utfordring er selve produksjonen – det må lages nok fornybar energi til å fase ut gass, olje og kull. Men en nesten like stor utfordring er hvordan denne fornybare energien skal integreres i strømnettet – hvordan skal den nye fornybare energien lagres, transporteres og brukes på best mulig måte? Her er det Norge i dag har et konkurransefortrinn.

Som eier og medlem i Nord Pool Spot, Europas største og et av de mest liberaliserte kraftmarkedene, har Norge åpnet et stort og relativt fritt marked for norske selskaper som vil eksperimentere med nye forretningsmodeller. Dette bør utvikles videre, og sammen med de kommende smartmålerne og El-hub gir dette enorme mengder nyttige markedsdata som kan brukes. På sikt bør man jobbe mot et felles europeisk kraftmarked. Statkraft bruker allerede erfaringer fra Nord Pool som aktør i det tyske solkraftmarkedet. Så her er det bare for flere bedrifter å følge etter.

I tillegg har det nordiske kraftmarkedet en stor andel vannkraft som kan skrus av og på når en trenger det. Dette gjør at markedet kan ha en stor andel ny, variabel fornybarproduksjon (sol, vind, osv), uten at det svekker forsyningssikkerheten. Dette gir også en jevn og stabil strømpris som er bra for produksjon av hydrogen og andre prosesser som tar i bruk elektrolyse.

Dette, sammen med det at Norge har verdens høyeste andel elbiler og forsøk med elektriske skip, gir gode muligheter for å eksperimentere. Hvordan bør infrastrukturen til en elektrifisert transportsektor utvikles og integreres i strømnettet? Hvordan blir samspillet mellom forbruker, nettleverandør og produsent optimalt? Med disse tre fordelene bør Norge ha potensial til å bli verdens fornybarlaboratorium!

Fjern innovasjonshindre

Men for at Norge skal innfri det potensialet, er det viktig at politikerne følger med og at de ikke legger hindringer i veien. Reguleringer og lover laget for et kraftsystem med noen få, store produsenter kan hindre den innovasjonen kraftmarkedet trenger. Et eksempel på dette er NVE som nå har foreslått at deltagere i plusskundeordningen ikke skal få elsertifikater for hele solkraftproduksjonen. Her bør regjeringen rydde opp. Det er også viktig å videreføre satsingen på å elektrifisere transportsektoren.

Unge Venstre vil at det skal bli mulig å eksperimentere med lokal lagring, distribuert produksjon og ulike forretningsmodeller for finansiering og eierskap. Det må legges til rette for at det kan lages pilotprosesser som ser infrastruktur, distribuert energi, forretningsmodeller og tjenester i en sammenheng. Venstre bør sørge for at regjeringen tar en grundig gjennomgang av alle reguleringer som kan hindre eller fremme integrering av ny fornybar energi – med mål om å få verdens mest innovative strømmarked.

EU jobber allerede med å finne løsninger for et felles kraftmarked og ser til Norden. Det er en trend at land beveger seg i retning av friere kraftmarkeder for å utnytte energiressursene bedre. Selskap som kan hjelpe med denne utviklingen og overgangen bør kunne ta store markedsandeler og tjene store penger. Dersom vi får utenlandske selskap til å teste ut sine ideer i Norge, vil det gi arbeidsplasser og kompetanseoverføring. Vi kan bygge opp norske bedrifter og skape eksportsuksesser. Da har vi klart å gjøre Norge til et skikkelig fornybarlaboratorium!