Togradersmålet gir klimakatastrofe

Det er nødvendig med rask utfasing av fossilbaserte energikilder.

Det er snart 25 år siden verdens mest kjente klimaforsker orienterte den amerikanske kongressen om den sannsynlige klimatrusselen som kunne ramme hvis utslippene av klimagasser fortsatte å øke. Forskeren var direktør ved NASA og professor ved Columbia-universitetet James Hansen. Saken fikk stor oppmerksomhet og FNs store miljøkonferanse i Rio i 1992 la grunnlaget for en løsning. Kyoto-protokollen ble underskrevet av 144 stater og senere er det avviklet et stort antall internasjonale forhandlinger. COP 15 var navnet på konferansen i København hvor det ble vedtatt at grensen for økning i den globale middeltemperatur skulle være 2 grader celsius (togradersmålet).

Den 3. desember 2013 offentliggjorde vitenskapstidsskriftet PLOS ONE en bevisrekkefølge for at togradersmålet vil innebære en katastrofe for kloden. Artikkelen er underskrevet av 18 vitenskapsfolk fra sju land og fra diverse fagdisipliner, og er et peer-review dokument (fagfellevurdert forskningsartikkel). Konklusjonen baserer seg på analyser av fortidens klimatilstand og registreringer av klimakonsekvensene av dagens økning på 0,8 grader celsius. Rapporten foreskriver en rask utfasing av de fossilbaserte energikilder som benyttes i dag. Det er nødvendig at “peak” for globale CO₂-utslipp virkeliggjøres straks.

Dokumentasjonen er også laget som ledd i en pågående rettssak hvor representanter for framtiden har saksøkt amerikanske myndigheter. Rettssaken avvikles i Washingtons ankerett, og hvor dommeren avviste å få en muntlig framføring av bevisene.

Togradersmålet er et sentralt tema i alle klimaforhandlinger. Målet ble foreslått av EU, men mangler et vitenskapelig grunnlag. Det er derfor merkelig at ikke dette målet tidligere har skapt diskusjon. Jeg antar at årsaken er at klimaskeptikere har preget debatten og derved påvirket fagmiljøene.

Professor James Hansen – den ene av de 18 forskerne – finner situasjonen så prekær at han har pensjonert seg og valgt en friere posisjon for å kunne kjempe sterkere for framtidige generasjoner. James Hansen avviser også det markedsbaserte kvotesystemet som løsning på klimaproblemet. Hans alternative løsning er også lite diskutert i Norge.

Ettersom Norsk Klimastiftelse har valgt å kalle sitt tidsskrift 2 grader så ber jeg om en kommentar til temaet. Kan dere garantere at 2 grader ikke representerer en klimakatastrofe?