Varsel for juni og resten av sommeren 2024

Hva sier varslene om sommerværet 2024 sammenlignet med været vi hadde de ni siste somrene? Sannsynligheten for en varm sommer er ganske høy, men husk at sommervarsler er svært usikre.

Denne gangen prøver vi å presentere varslene på en ny måte. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at den vanlige måten – der vi sammenligner med en normalperiode – er for abstrakt for mange. For eksempel lurer mange på hva som er «normalt». Da svarer vi som regel at det kommer an på hvor du bor i landet; normalen er for eksempel lavere for Tromsø enn Oslo i alle årets måneder. Dette er et kjedelig og lite tilfredsstillende svar!

  • Innlegget ble først publisert på klimavarsling.no. Les mer om forskningsprosjektet Climate Futures i bunnen av artikkelen.

Vi tror at det kan være mer hensiktsmessig å sammenligne med somre som man husker. I stedet for å relatere varselet til en normalperiode, sammenligner vi derfor i dag med perioden fra og med 2015, altså de foregående ni årene. Når vi tar med 2024, får vi dermed en tiårsperiode.

Først ser vi på sjansen for at juni 2024 blir den varmeste junimåneden i denne tiårsperioden. For å relatere dette til observasjoner, viser vi først gjennomsnittstemperaturen for juni fra og med 2015 i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Middeltemperaturen i juni i perioden 2015–2023. Data og figur fra Seklima.

I Oslo var det fjorårets juni som var varmest, med 2020 på andreplass. I Tromsø var 2022 den varmeste junimåneden, mens 2023 kom inn på en pen andreplass. Det gjorde den også i Bergen og Trondheim, mens juni 2020 var varmest i begge disse byene.

Før vi ser på varslene, må vi presisere at usikkerheten er svært høy for sesongvarsler om sommeren. Kartet under viser hvor ECMWF sin sesongvarslingsmodell – som er den vi bruker i dette innlegget – gjør en god jobb i mai med å varsle temperaturen i juni. Prikkene indikerer områder der modellene ikke er signifikant bedre enn en kvalifisert gjetning basert på klimanormaler.

Korrelasjon mellom varslet og observert temperatur i juni i perioden 1993–2016 (som er klimamodellenes normalperiode). Se denne og flere figurer, samt en mer utførlig forklaring, her.

Modellens skill (ferdighet) er altså klart større i tropene enn på høye breddegrader. I Norge og resten av Europa er den relativt lav. Dette må man ta hensyn til når man tolker varslene.

Under viser vi et kart som viser beregnet sannsynlighet for at juni 2024 blir varmere enn alle årene fra og med 2015. Rent statistisk (uten hensyn til de faktiske forholdene) er denne sannsynligheten 10 prosent.

Beregnet sannsynlighet for at juni 2024 blir varmere enn alle junimånedene i perioden 2015–2023. Sannsynligheten er beregnet ut fra 51 modellsimuleringer med ECMWF sin modell, der målinger fra havet og atmosfæren opp til 1. mai 2024 ble brukt til å initialisere modellen.

Den mest dominerende fargen på kartet er den lyse gulfargen som antyder en sannsynlighet på under 10 prosent, men i deler av Norge er sannsynligheten høyere enn dette. Det er kun i Midt-Norge at sannsynligheten er relativt lav. Antagelig skyldes dette at juni 2020, som var varmest med stor margin i dette området (se kurven for Trondheim over), er vanskelig å slå. Dette illustrerer hvor sårbar en analyse basert på maksimumsverdier kan være.

Det gir mer robust statistikk å se på sannsynligheten for at 2024 kommer til å bli blant de tre varmeste i perioden etter 2015. Da gir ikke ekstreme verdier som den varme 2020-sommeren i Midt-Norge så store utslag mer. Vi ser at prognosene gir en ganske høy sjanse for også dette scenarioet (som har en ren statistisk sannsynlighet på 30 prosent) i det meste av landet, og da særlig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Beregnet sannsynlighet for at juni 2024 blir varmere enn den tredje varmeste junimåneden i perioden 2015–2023. Ellers som forrige figur.

Videre kan vi se på sannsynligheten for at 2024 kommer til å bli stående blant den varmeste halvparten av junimånedene fra og med 2015. Med andre ord, hva er sjansen for at juni 2024 blir over middels varm i et tiårsperspektiv? Er den over 50 prosent, som er målestokken? Figuren under gir grunn til optimisme.

Beregnet sannsynlighet for at juni 2024 blir varmere enn den femte varmeste junimåneden i perioden 2015–2023. Ellers som de forrige figurene.

Det er for tidlig å se på juli isolert sett, ettersom modellenes usikkerhet i mai er enda høyere for juli enn for juni. Usikkerheten for sommervarsler for hele perioden fra juni til august er også høy i mai, som prikkene på figuren under viser. Vi tar likevel en titt på sommervarselet for i år.

Korrelasjon mellom varslet og observert sommertemperatur (juni–august) i perioden 1993–2016 (som er klimamodellenes normalperiode). Se denne og flere figurer, samt en mer utførlig forklaring, her.

Først kan det være greit å minne oss selv om hvilke somre som var varmest i perioden etter 2015. Husk at en sommer kan inneholde både kalde og varme perioder selv om den i ettertid huskes som varm. Kanskje er det temperaturen i juli som gjør sterkest inntrykk?

Middeltemperaturen om sommeren (juni–august) i perioden 2015–2023. Data og figur fra Seklima.

Mange husker 2018 som en varm sommer, som blant annet brakte med seg tørkeproblematikk, men det er kun i Oslo at denne sommeren troner øverst. Det gjør den til gjengjeld med god margin. I Bergen var det 2021 som var varmest, mens både Trondheim og Tromsø hadde sine varmeste somre i fjor. For Tromsø sin del var 2023 den varmeste sommeren i løpet av de siste hundre år.

Med den høye usikkerheten i minne, ser vi nå på varslene for sommeren 2024. Først sannsynligheten for at det blir den aller varmeste sommeren i perioden fra og med 2015 i figuren under. Med unntak av Østlandet er denne slett ikke verst. Og merk at årsaken til den lave sannsynligheten på Østlandet skyldes at det er veldig vanskelig å slå 2018, som var en veldig varm sommer i dette området.

Beregnet sannsynlighet for at sommeren (juni–august) 2024 blir varmere enn alle somrene i perioden 2015–2023. Sannsynligheten er beregnet ut fra 51 modellsimuleringer med ECMWF sin modell, der målinger fra havet og atmosfæren opp til 1. mai 2024 ble brukt til å initialisere modellen.

Vi avslutter med en mer robust analyse, nemlig av sannsynligheten for at sommeren 2024 kommer inn på bronse-, sølv- eller gullplass for perioden 2015–2024. Figuren under gir grunn til håp. Her er det høye sannsynligheter også på Østlandet, i og med at vi nå ikke bare sammenligner med 2018.

Beregnet sannsynlighet for at sommeren (juni–august) 2024 blir varmere enn den tredje varmeste sommeren i perioden 2015–2023. Ellers som forrige figur.

For å oppsummere: varslene for juni ser varme ut, og resten av sommeren gir også grunn til optimisme. Men husk at usikkerheten er høy så langt frem i tid!

Vi oppdaterer sommervarselet for juli og august når varslene blir tilgjengelig ca. 12. juni. God forsommer så lenge!

Om klimavarslene

Denne teksten er hentet fra nettstedet klimavarsling.no og skrevet av klimaforsker Erik Kolstad.

Varslene utarbeides som en del av Climate Futures, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som er finansiert av Forskningsrådet og mer enn 30 partnere innen forskning, privat og offentlig sektor. Målet er å møte det økende behovet for avanserte, relevante og anvendte vær- og havvarsler.

Merk at varslene er eksperimentelle. Forskerne advarer mot å tillegge varselet vekt i beslutningsprosesser, og de tar ikke ansvar for eventuelle tap som følger av bruk av varselet.