Vi trenger vindkraft i Norge

Vindkraft kan motvirke risikoen vi utsetter oss for når vi ensidig baserer vår kraftproduksjon på vann.

Utbyggere av vindparker møter betydelig motstand i kommune-Norge. Det som går igjen i argumentasjonen til motstanderne er at det ikke er behov for mer fornybarkraft i Norge, og hvis det er et behov kan det møtes gjennom oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg eller utbygging av ny vannkraft.

Både Norge og resten av verden trenger mer fornybar kraft, og Norge har de beste forutsetninger for produksjon av fornybar energi – særlig fra vann og vind. Behovet for energi til oppvarming og belysning øker i alle land, og for klimaet er det helt avgjørende at dette økte energibehovet dekkes av fornybare energikilder. Samtidig må vi erstatte kull og olje som energikilder for eksisterende kraftproduksjon med fornybar energi for å redusere utslippene av CO₂ til atmosfæren.

Har vi behov for mer fornybar kraft i Norge når nesten all vår kraftproduksjon i dag kommer fra vannkraft? Svaret på det spørsmålet er ubetinget JA. Det er ikke nok produksjon av fornybar energi i Norge når vi ser hen til fremtidige behov – i et noe lengre tidsperspektiv enn de neste to til fire år.

Mye av vårt energiforbruk i dag kommer fra bruk av olje. Vi bruker olje til oppvarming – oljekjeler, og transport – biler, lastebiler og skip. Våre CO₂-utslipp er også betydelige fra oljesektoren. Det er en politisk målsetning at strøm skal overta som energikilde for transport innenlands. Det betyr behov for mer kraft. Vårt fremtidige behov for kraft kan ikke ensidig dekkes ved import fra utlandet eller energisparing. Norge har også en topografi og en nettstruktur som gjør at kraften til en viss grad må produseres der den forbrukes.

Et annet og viktig forhold i det norske kraftmarkedet er at vi er helt avhengig av mye nedbør om høsten og snø i fjellområdene rundt våre store dammer for å sikre stabil tilgang på kraft. En dårlig snøvinter og manglende høstregn gjør oss veldig sårbare og avhengige av import av kraft fra utlandet. Samtidig vet vi at overføringskapasiteten mellom Norge og andre land er begrenset. Vindkraft kan motvirke den risiko vi utsetter oss for når vi ensidig baserer vår kraftproduksjon på vann. Ved å bygge ut vindkraft kan vi spare vannet når det blåser og bruke vannkraften når det ikke blåser. En perfekt match!

Østlandsregionen er avhengig av import av kraft fra andre deler av landet og utlandet. Når vi vet at regionen kommer til å vokse med kanskje en million innbyggere i løpet av de neste 30-70 årene, vil behovet for kraft øke formidabelt. Vindkraftproduksjon i østlandsområdet vil kunne bidra til å redusere risikoen for at det ikke er nok kraft i regionen når vi trenger den. Dette er noe vi alle må ta inn over oss. Det må bygges ut mer fornybar kraftproduksjon på Østlandet, og den må bygges ut der hvor vindforholdene er best. Det betyr at vindparker må bygges ut i skogområder i innlandet, noe som vil berøre urørt natur.

Vi trenger mer kraft i Norge, og kraften må produseres et sted. Hvis vi sier nei til å bygge ut vind- og vannkraft i dag, vil det kunne føre til kraftunderskudd om noen år og problemer med forsyningssikkerheten. Vi blir flere mennesker i Norge. Det gjør at vi må ta i bruk mer av landet for å bygge boliger og fornybar energiproduksjon.