Vil vi noen gang få den siste palmeoljen?

Denne uka kom nyheten om at bruken av palmeolje i norsk biodrivstoff øker. Hvor mye palmeolje tåler norsk biodrivstoffpolitikk?

Vi har hørt det før. Hvert år er tilnærmet alle enige om at «dette er alvorlig, det skal vi få slutt på». Men nå har regjeringen sendt på høring et forslag som kan føre til ytterligere vekst i palmeoljebruken. Det såkalte omsetningskravet om innblanding av biodrivstoff i diesel og bensin skal øke fra dagens 20 prosent, og regjeringen foreslår at det skal økes til enten 22,3 eller 28,5 prosent. Den foreslåtte regelendringen kan øke sjansen for at mer palmeolje blir brukt – altså det motsatte av hva politikerne sier de ønsker.

Skal vi aldri få løst dette problemet?

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at bruken av palmeolje i biodrivstoff økte med ca. 20 prosent fra 2018 til i fjor, fra 93 mill. liter til (minst) 111 mill. liter. Dette er nesten en femtedel av alt biodrivstoff som ble solgt. Dette skjer til tross for at det nå bare er ett av de store drivstoffselskapene som bruker palmeolje – Shell/St1. Det mindre selskapet Eco-1 bruker trolig også mye palmeolje, men de forsøker å sno seg unna rapportering, og er ikke med i Miljødirektoratets tall.

Det er etter hvert liten tvil om at bruk av palmeolje til biodrivstoff fører til mer avskoging og økte klimagassutslipp, hovedsakelig på grunn av såkalte «indirekte arealbruksendringer», ILUC. På mer forståelig norsk kan vi kalle dette «biodrivstoff med høy avskogingsrisiko», om vi vil unngå å si palmeolje. EU har klassifisert palmeolje som høy avskogingsrisiko, og råstoffet skal derfor fases ut av EUs biodrivstoffpolitikk.

Mange norske politikere, på begge sider av politikken, har lagt stor innsats i å bli kvitt palmeoljen fra biodrivstoff. Stortinget har fattet et enstemmig vedtak om dette, og regjeringen har tatt det inn i Granavolden-plattformen. Egentlig var det enighet om at regelendringene skulle gjelde fra 1. januar i år, men virkemidlene har latt vente på seg. Nå ser det imidlertid ut som et viktig tiltak vil komme på plass fra 1. juli. Da blir det innført veibruksavgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet, og dermed fjernes et av insentivene som har ført til at noen av selskapene har solgt store volum palmeolje. Dette er et viktig skritt i riktig retning.

Samtidig blir forundringen stor når regjeringen samtidig presenterer et forslag som trolig vil føre til en ytterligere økning i bruken av palmeolje. Regjeringen har foreslått å øke omsetningskravet for biodrivstoff, fra 20 prosent som det er i dag. Dette er nå ute på høring. Det ene alternativet i regjeringens forslag er å øke omsetningskravet til 22,3 prosent, med et lavt delkrav til avansert biodrivstoff (6,1 prosent). Ifølge Miljødirektoratet kan dette forslaget føre til at det blir brukt så mye som 184 millioner liter palmeolje neste år.

Det er nesten ikke til å tro at en regjering som har som uttalt mål å kvitte seg med biodrivstoff som fører til avskoging, sender ut et forslag som fører til det motsatte. Heldigvis er det også et alternativt forslag i høringen, som i praksis vil legge mye større begrensninger på bruken av palmeolje fra starten av neste år. Her økes omsetningskravet til hele 28,5 prosent, men med et høyt delkrav til avansert biodrivstoff (11 prosent). Den omfattende bruken av avansert biodrivstoff i dette alternativet gjør at risikoen for palmeolje blir mindre, men Miljødirektoratet konkluderer med at det kan bli brukt over 50 millioner liter palmeoljedrivstoff også om det alternative forslaget gjennomføres. Heller ikke dette forslaget gjør derfor at regjeringen kan krysse av som «levert» på punktet i Granavolden-plattformen om å utelukke avskogingsdrivstoff.

Løsningen på dette er todelt: Norge bør umiddelbart øke delkravet til avansert biodrivstoff så mye at det i praksis gir lite rom for bruk av palmeoljedrivstoff. Dette ligner på en strengere versjon av regjeringens alternativ med en høy avansert-andel. I tillegg bør regjeringen varsle at den snarest mulig vil bruke EUs fornybardirektiv til å ekskludere alt biodrivstoff som EU definerer som høy avskogingsrisiko fra biodrivstoffpolitikken, slik at palmeoljedrivstoff ikke kan brukes til å innfri omsetningskravet. Dette bør komme på plass allerede neste år, når fornybardirektivet trer i kraft i EU. Dette krever at regjeringen er framoverlent, og framskynder implementeringen. Dette kan ikke bli liggende i årevis i EØS-byråkratiet.

Vi kjenner ikke til en eneste politiker som mener det er bra å bruke palmeolje til biodrivstoff, men likevel viser det seg altså at regjeringen verken følger opp enstemmige stortingsvedtak eller sin egen regjeringsplattform – og konsekvensen av det er at Norge fortsetter å stimulere til bruk av biodrivstoff som både fører til mer avskoging og enda høyere klimagassutslipp enn fossil diesel.