Utslippsgapet

Norge skal slite med å nå målet om å få ned klimagassutslipp til ca. 47 millioner tonn i 2020.

Hva er status for norske klimagassutslipp, og hvordan kan de reduseres fram mot 2020 og videre? Disse store spørsmålene har Miljødirektoratet fått i oppdrag å utrede av Klima- og miljødepartementet. En første rapport som ble lagt fram nylig inneholder grafikken under*. Den gir en oppdatert oversikt over antatte norske utslipp i 2020 og sammenligner med de politiske målsettingene.

Rapporten kommer fram til et gap på om lag 8 millioner tonn (målt i CO₂-ekvivalenter) mellom forventede utslipp eller referansebane i 2020 (55 millioner tonn) og den nasjonale målsettingen (beregnet til 47 millioner tonn). Miljødirektoratet gjør det klart at det skal kreve stor innsats å nå 2020-målet:

“Selv om aktiv oppfølging av klimameldingen og klimaforliket vil være av stor betydning, vil det antageligvis ikke være tilstrekkelig for å redusere utslippene ned til 47 millioner tonn CO₂‐ekvivalenter i 2020. Vi må oppnå utslippsreduksjoner som tilsvarer øvre del av potensialet på 4,9‐8,4 millioner tonn for å sikre at det er overveiende sannsynlig at målet nås. Dette vil kreve innføring av flere og sterkere virkemidler enn det vi har sett fram til i dag. Det forutsetter også ingen omfattende ny aktivitet som øker utslippene.”

Rapporten viser hvilke tiltak som til nå har gitt størst effekt, og går gjennom potensialet for ytterligere utslippsreduksjoner sektor for sektor. Den inneholder også en drøfting av tiltak som gir effekt etter 2020.

*: I vår versjon av grafikken har vi “regnet oss bakover” fra 2020 til 2013 for de to framskrivningene og antatt en lik mengde utslippsreduksjon eller -økning per år. Last ned regneark fra Miljødirektoratet (xlsx) med tallgrunnlaget fra rapporten.