Velgernes klimatiltak

Utvikling av ny teknologi og utbygging av fornybar energi er klimatiltakene politikerne bør prioritere framover, ifølge TNS Gallups klimabarometer.

Også økning i bevilgningene til kollektivtransport kommer høyt på listen når velgerne blir bedt om å prioritere mellom klimatiltak regjeringen bør satse på i neste stortingsperiode.*

I figuren har vi framhevet de fem mest populære tiltakene. Etter disse kommer “Opprettholde dagens fordeler ved kjøp og bruk av elbiler” (20 prosent), “Kutte statlig subsidiering av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel” (7 prosent), “Elektrifisere nye olje- og gassplattformer på norsk sokkel” (6 prosent), “Utslippskutt i norsk skipsfartsnæring” (5 prosent), “Karbonfangst og -lagring i Norge” (5 prosent), og “Legge til rette for mer eksport og import av kraft til og fra Europa” (5 prosent). Deltakerne i undersøkelsen ble altså bedt om å plukke ut tre av svaralternativene.

Et landsomfattende representativt utvalg på 1101 personer er spurt i undersøkelsen, som ble gjennomført i perioden 19. mars til 4. april i år. TNS Gallups klimabarometer ble gjennomført første gang i 2009.

(*I figuren er spørsmålsstillingen forkortet noe av plasshensyn. Den nøyaktige ordlyden i de fem mest valgte alternativene var:
“Satse på forskning, utvikling og investeringer i ny klimavennlig teknologi”
“Legge til rette for utbygging av mer fornybar energi”
“Bevilge mer penger til kollektivtransport”
“Økt støtte til klimatiltak i private hjem”
“Legge om bilavgiftene slik at biler med lave klimautslipp premieres”)