Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser?

En potensiell avveining mellom økonomisk vekst og miljøinteresser har vært på dagsordenen den siste tiden. I perioden oktober og november 2019 spurte vi den norske befolkningen om hva de mener om dette temaet.

Respondentene i Norsk medborgerpanel ble stilt følgende spørsmål:
Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.

Konklusjoner

Vi kan konkludere med at de fleste på generell basis er uenige i at økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien når dette kommer i strid med miljøinteresser. Videre ser vi klare forskjeller mellom aldersgrupper, spesielt mellom de over 60 og de under 30. Den yngste aldersgruppen ser ut til å ha sterkere meninger, ved at færre velger alternativet «verken enig eller uenig», og de viser klart større motstand. Vi finner også at menn i større grad enn kvinner prioriterer økonomisk vekst.

Spørsmålet kunne besvares med svaralternativene Svært enig//Enig//Noe Enig//Verken enig eller uenig //Noe uenig//Uenig//Svært uenig.

Den første grafen inkluderer alle disse svaralternativene. I de etterfølgende grafene er de opprinnelige svaralternativene (1-7) redusert til tre kategorier. «Enig» inkluderer respondentene som er svært enig, enig og noe enig. «Uenig» inkluderer de som er noe uenig, uenig og svært uenig. De som er verken enig eller uenig, står for seg selv. Alle prosenter er rundet til nærmeste hele tall.

Flertall vil vektlegge miljø

Denne grafen viser et overordnet bilde av hva nordmenn mener når det kommer til generelle avveininger mellom økonomisk vekst og miljøinteresser. Rundt 30 prosent av respondentene er svært enig, enig eller noe enig i at økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om dette kommer i strid med miljøinteresser, mens 55 prosent er uenig. I overkant av én av ti (13 prosent) tar ikke et spesifikt standpunkt til påstanden, og svarer at de verken er enig eller uenig.

Kvinner prioriterer miljø høyere

Når det gjelder forskjeller mellom kjønn kommer det frem at kvinner i større grad prioriterer miljøinteresser. Omtrent 60 prosent av kvinnene og 50 prosent av mennene er uenig i at økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien når dette kommer i strid med miljøinteresser.

Økonomisk vekst veier tyngre for eldre

Det er også tydelige forskjeller når vi sammenligner ulike aldersgrupper. Mens rundt 70 prosent av de under 30 år er uenig i at økonomisk vekst bør prioriteres, gjelder dette kun 47 prosent av respondentene over 60 og kun 58 prosent av de mellom 30 og 60 år. Det er også en klar forskjell når vi ser på hvor mange som velger alternativet «verken enig eller uenig». Mens 17 prosent av de over 60 velger dette svaralternativet, svarer kun 8 prosent av de under 30 år det samme.

Metodeinformasjon

Dataen er samlet inn gjennom Norsk medborgerpanel i perioden oktober og november 2019. Totalt 5548 personer svarte på spørsmålet. I analysene er det brukt vekting. Dette er gjort for å bedre representere befolkningen. Vektene er basert på demografiske variabler (alder, kjønn og geografi) og utdanningsnivå.