Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser?

Befolkningen er delt på midten i spørsmålet om økonomisk vekst bør sikres ved utbygging av industri selv om dette skader miljøet. I 2023 er det flere som prioriterer økonomi foran miljø enn det var i 2019.

Bør økonomisk vekst sikres gjennom utbygging av industrien når dette kommer i strid med miljøinteresser? I 2023 er den norske befolkningen delt i dette spørsmålet. Omtrent like mange er enige (44 prosent) som uenige (45 prosent) i at økonomisk vekst bør prioriteres. 12 prosent svarer at de verken er enige eller uenige. Videre finner vi at menn i større grad enn kvinner og eldre aldersgrupper i større grad enn yngre prioriterer økonomisk vekst. Flere er enige i at økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om det kommer i strid med miljøinteresser i 2023 enn i 2019. Dette gjelder for alle undergrupper.

I mai og juni 2023 spurte vi den norske befolkningen om de mener økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om det kommer i strid med miljøinteresser. Vi har tidligere skrevet om svarene vi fikk på dette spørsmålet høsten 2019.

Respondentene ble stilt følgende spørsmål:
Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.

Spørsmålet kunne besvares med svaralternativene Svært enig//Enig//Noe Enig//Verken enig eller uenig//Noe uenig//Uenig//Svært uenig.

4450 personer svarte på spørsmålet.

Den første grafen inkluderer alle svaralternativene. I de etterfølgende grafene er de opprinnelige svaralternativene (1–7) redusert til tre kategorier. «Enig» inkluderer respondentene som er svært enig, enig og noe enig. «Uenig» inkluderer de som er noe uenig, uenig og svært uenig. De som er verken enig eller uenig, står for seg selv.

Alle prosenter er rundet til nærmeste hele tall.

Denne grafen viser et overordnet bilde av hva nordmenn mener når det kommer til generelle avveininger mellom økonomisk vekst og miljøinteresser. 44 prosent av respondentene er svært enig, enig eller noe enig i at økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om dette kommer i strid med miljøinteresser, mens 45 prosent er uenig. I overkant av én av ti (12 prosent) tar ikke et spesifikt standpunkt til påstanden, og svarer at de verken er enig eller uenig.

Når det gjelder forskjeller mellom kjønn, kommer det frem at kvinner i større grad prioriterer miljøinteresser. Omtrent halvparten (51 prosent) av kvinnene og 37 prosent av mennene er uenig i at økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien når dette kommer i strid med miljøinteresser.

Det er også tydelige forskjeller mellom ulike aldersgrupper. Det er flest som prioriterer økonomisk vekst i den eldste aldersgruppen og færrest i den yngste.

Den yngste aldersgruppen (født 1990 eller senere) er den eneste aldersgruppen hvor mer enn halvparten er uenige i at økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien når det kommer i strid med miljøinteresser. Likevel er det langt færre i denne gruppen som er uenige i 2023 (54 prosent) enn det var i 2019 (72 prosent). Vi ser også en reduksjon i andelen uenige i de to eldre aldersgruppene.

Folk mener: Holdninger til klimaspørsmål

Se alle sakene: Nordmenns holdninger til utvalgte klimaspørsmål.

Artiklene er skrevet av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen. Data er hentet fra Norsk medborgerpanel, en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og NORCE.

Metode- og bakgrunnsinformasjon

Det nøyaktige nivået på prosentandelene er ikke det viktigste, da dette kan påvirkes av spørsmålsformulering, svaralternativer og feilmarginer i estimatene (konfidensintervaller). Det viktige er overordnede trender og forskjeller mellom grupper.

I analysene er det brukt vekting. Dette er gjort for å bedre representere befolkningen. Vektene er basert på demografiske variabler (alder, kjønn og geografi) og utdanningsnivå. Se medborgernotatene for mer informasjon.

Ivarsflaten, E. et.al [2023]. Norsk medborgerpanel, Runde 27. Data samla av ideas2evidence for Norsk medborgerpanel, Universitetet i Bergen.

Norsk medborgerpanel er finansiert av Universitetet i Bergen og Trond Mohn Stiftelse. Data er produsert av Universitetet i Bergen, gjort tilgjengelig av ideas2evidence og distribuert av NSD.

Hverken UiB eller NSD er ansvarlige for analysene og tolkningene av data som er gjort her.