Aasland skeptisk til EU-forslag om hurtigbehandling av vindkraft

Olje- og energiminister Terje Aasland er ikke begeistret for EU-kommisjonens forslag om hastebehandling av vindkraftkonsesjoner. Men han innrømmer at man i Norge kan effektivisere behandlingen.

Det var i Repower EU-pakken at EU-kommisjonen foreslo endringer eller tillegg til tre direktiver: Fornybarenergidirektivet, energidirektiv for bygg og energieffektiviseringsdirektivet.

Alle endringene i direktivene er merket EØS-relevant, og regjeringen sendte for kort tid siden de tre ut på høring i Norge med frist 8. august.

Det er særlig endringene i fornybarenergidirektivet som har vekket reaksjoner, fordi dette griper direkte inn i konsesjonsbehandlingen av vindkraft. Den skal gjøres mer effektiv.

Kommuner protesterer

Norske ressurskommuner, som omfatter omkring 200 kommuner i Norge, har allerede reist bust.

Fra byggingen av vindparken i Roan, Fosen i Trøndelag. (Foto: Ole Martin Wold, Statkraft. )

«Etter vår vurdering vil forslagene fra Kommisjonen medføre at det i realiteten søkes gjeninnført en nasjonal ramme for vindkraft, der det er uklart hvilken innflytelse berørte lokalsamfunn skal ha ved utvelgelsen av områder. Dette er stikk i strid med nylig vedtatt politikk fra regjeringen,» heter det i et brev som er sendt Olje- og energidepartementet (OED).

Her ber Naturressurskommunene norske myndigheter lobbe mot forslaget som nå behandles av Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene.)

Dette foreslår Kommisjonen

EU-kommisjonen foreslår at medlemslandene skal opprettes spesielle «Go-to soner» der behandlingstiden kan være helt ned til et halvt år om det gjelder mindre sol- eller vindkraftanlegg. Men makstiden i slike soner skal være ett år.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

De som vil bygge vind- eller solparker utenfor slike forhåndsdefinerte områder, skal få søknaden behandlet i løpet av to år.

Det stilles også strenge krav til at utbyggerne bruker konsesjonen raskt.

Disse forslagene vil trolig også skape visse EØS-problemer internt i regjeringen.

I de siste årene har vindkraft på land vært et omfattende stridstema Norge rundt, kanskje bare forbigått av bompengeopprøret.

Uten signaler

Direktivene er sendt på høring uten at OED har problematisert direktivene eller oversatt tekstene til norsk.

Formelt skal Norge, når direktivene er vedtatt i EU, vurdere om vi og de andre EFTA-landene er enig i at de er EØS-relevante.

Olje- og energiminister Terje Aasland slår nå ring om det norske konsesjonssystemet og har en annen tilnærming enn Kommisjonens forslag.

Viktig med tillit i befolkningen

– Når vi skal fortsette å bygge ut kraft i Norge, er det viktig med tillit mellom lokale og sentrale myndigheter og befolkningen. Vi har erfaringer med hvordan ting kan kortsluttes om prosessene ikke er gode, sier olje- og energiminister Terje Aasland til Energi og Klima.

Han viser nettopp til at da NVE hadde utarbeidet sin rapport om potensiale for vindkraft på land i Norge, så endte det i en massiv motstand mot vindkraft.

– Det å ha gode og trygge konsesjonsprosesser hvor en involverer lokaldemokratiet, tror jeg er viktig, legger han til.

Inn i plan- og bygningsloven

Aasland viser til at Norge nå innarbeider plan- og bygningsloven i konsesjonssystemet for vindkraft.

– Det er viktig, når vi skal utvikle disse ressursene, å opprettholde lokaldemokratiet, understreker han.

– Ulike grupper og interesser må bli hørt og tatt hensyn til, uten at det skaper ineffektive prosesser. Vi må lage et system som gjør at behandlingstiden for konsesjon kuttes ned, gjennom å styrke prosessene, sier han og viser til at det er mange utfordringer med dette i Norge.

– Det tar lang tid fra en søker konsesjon for vannkraft, vindkraft eller nett før konsesjonen gis. Digitalisering og optimalisering av prosessene tror jeg kan kutte tiden betydelig, sier han.

Liten strid – rask behandling

Han mener også at visse konsesjoner det er lite strid om, bør kunne gå raskere. Konkret viser han til oppgradering av vannkraftverk som ikke krever ytterligere naturinngrep.

– Så regjeringen vil i kontakten med EU jobbe for at en skal få større spillerom enn det EU-kommisjonen legger opp til?

– Ja, jeg mener det er viktig. Men samtidig skal vi ha søkelys på at vi klarer å forbedre prosessen for konsesjonsbehandling. Det betyr å få ned tiden fra et prosjekt er tenkt på og til det blir realisert, avslutter Aasland.