Enighet i EU om omstridt direktiv for energi i bygg

EU vil fase ut gassfyrte kjeler til oppvarming av hus innen 2040. Dette er kompromisset om energi i bygg, som ble inngått torsdag kveld.

Nå har Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) samlet seg om et kompromiss om en av de mer kontroversielle lovene i EU-kommisjonens klimapakke «Fit for 55». Det formelle navnet er «revidert direktiv for bygningers energiytelse.»

Formålet med de nye reglene er at hele bygningsmassen i EU skal være klimanøytral innen 2050. For å få dette til, fases også subsidier til bruk av gassfyrte anlegg ut allerede fra 2025, og det settes nye krav til energieffektivisering. Blant annet skal gassfyrte kjeler til oppvarming av bygg fases gradvis ut og etter 2040 vil det være forbudt å bruke fossilt brensel. Dette har vært meget omstridt i blant annet Tyskland, der en nylig vedtok å starte utfasingen fra 2028.

Medlemslandene får velge

Hvert medlemsland skal lage sin egen plan for å redusere gjennomsnittlig bruk av primærenergi i boliger med 16 prosent frem til 2030 og med 20-22 prosent frem til 2035. Denne fleksibiliteten skal ta hensyn til nasjonale forskjeller.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

  • Du kan lese Kommisjonens pressemelding her.

Solceller på taket vil bli påbudt for alle nye bolighus fra 2030. Fra 2030 skal nemlig alle nye boligbygg i EU være nullutslippshus, men kravet vil gjelde fra 2028 for bygg som offentlige myndigheter eier eller leier.

  • Du kan lese EØS-notatet om saken her.

Renovere de dårligste

Et av forslagene fra Kommisjonen som møtte mest motbør, var kravet om at de 15 prosent dårligste bygningene skulle renoveres til en «minimum energistandard.» Den skulle være lik for hele EU. Ettersom dette er et EØS-relevant direktiv, ville dette også omfatte Norge. Nå er kompromisset at det settes en referanse for hvert EU-land, som gir medlemsstatene en større frihet til egne tilpasninger. Dette er en klar utvanning av forslaget.

For næringsbygg blir det strengere krav om raskere renovering av de dårligste byggene.

EU-landene vil kunne unnta visse typer bygg fra kravene om oppgradering. Det gjelder både bolighus og næringsbygg. De byggene som får unntak, er blant annet feriehus og historiske bygninger.

Trenger støtte

EU slår fast at det må komme på plass ordninger som hjelper de svakest stilte til å renovere bygg. EU har vedtatt å opprette et eget sosialt klimafond, der Norge skal bidra.

I tillegg vil EU ha regler som beskytter leietagere mot at boligeiere bruker renovering som unnskyldning for uforholdsmessig økning av husleien.

Nå skal juridiske eksperter gå igjennom teksten og detaljene, før den endelige teksten vedtas av Europaparlamentet og Ministerrådet, trolig i januar neste år.