EU-landene straffer Frankrike for å ha blokkert fornybarmål

Klimapolitisk strid har forsuret forholdene mellom store EU-land som Tyskland og Frankrike. Bak lurer uenighet om hvilken rolle atomkraften skal ha i det grønne skiftet.

Mandag satte 14 EU-land foten ned og nektet Frankrike adgang til et møte mellom «venner av fornybar energi.» Grunnen er at Frankrike blokkerte fornybardirektivet som skal sette et mål om 42,5 prosent fornybar energi innen 2030.

Frankrike kom fredag 16. juni til en løsning med Kommisjonen som innebærer at EU endelig kan vedta et nytt bindende fornybarmål på 42,5 prosent. Det Frankrike fikk igjen, var ytterligere garantier for atomkraftens rolle i det grønne skiftet. Det gjelder ikke minst bruk at atomkraft for å produsere lavkarbon hydrogen. Men denne utpressingstaktikken er ikke tatt nådig opp av de andre landene i EU.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Møtet i fornybargruppen skjedde mandag morgen i Luxembourg. Tid og sted var ikke tilfeldig valgt. Mandag samlet EUs energiministre seg til møte i Luxembourg. Her var det tydelig at en rekke ministre var lite begeistret for at Frankrike og andre atomkraftstater hadde blokkert den endelige godkjennelsen av fornybardirektivet i flere uker, selv om dette nå er løst.

Ville – ble ikke invitert

Frankrike ga på et tidlig tidspunkt beskjed om at landet gjerne ville være med i gruppen, men ifølge Euractiv mottok ikke Frankrike engang en invitasjon, fordi de andre var «fed up» av at Frankrike med atomvenner blokkerte fornybardirektivet.

Fornybardirektivet legger opp til 42,5 prosent som et bindende mål og ytterligere 2,5 prosent som frivillig. Dette målet ble forsterket etter Russlands angrep på Ukraina.

De 14 landene er Luxembourg, Østerrike, Spania, Hellas, Malta, Danmark, Estland, Portugal, Nederland, Tyskland, Latvia, Slovenia, Irland og Belgia. 

Ifølge Luxembourgs klimaminister Claude Turmes skal også denne gruppen presse på for å sørge for at fornybardirektivet ikke møter flere hindre før det endelig er vedtatt. I tillegg vil disse landene samordne seg i arbeidet med EUs markedsreform for elektrisitet. Den ble ikke ministerne enige om under mandagens møte i Luxembourg.

Markedsreformen har også møtt motstand i Europaparlamentet, der det er ventet at den først vil bli komitebehandlet i midten av juli. Det betyr at den først kan komme opp til behandling i plenum i september.

Kan danne presedens

Det blir lagt merke til at Tyskland og Frankrike står mot hverandre i gjennomføringen av EUs klimapolitikk.

I tillegg har begge disse landene grepet inn og blokkert hver sin klimasak når den egentlig var ferdig behandlet. Tyskland gjorde dette på vegne av forbrenningsmotorens venner tidligere i år, og Frankrike nå med atomkraften.

Mange observatører i Brussel frykter at dette kommer til å danne presedens, slik at selv når Ministerrådet og Europaparlamentet har forhandlet ferdig en tekst til en ny lov, så blir den i siste stund «tatt som gissel» i Rådet.

Flere grupper

Fornybargruppen er ikke den eneste fraksjonen eller gruppen av land som fremmer sin foretrukne energiform i EU. Noen, som Frankrike, er med i flere.

Frankrike har tatt lederrollen i gruppen som fremmer atomkraften som en lavutslipp-energiform. Denne gruppen består av 14 EU-land og hadde et møte i Paris i midten av mai. Til dette møte var også Storbritannia invitert som en «utenfor EU-observatør» og fordi britene nå bygger nytt atomkraftverk.

Denne gruppen skal fremme atomkraften som et middel til å nå utslippsmålene. Flere EU-land, med Frankrike i spissen, har gitt klar beskjed om at de vil intensivere bygging av atomkraftverk fremover. Sverige, som under den sosialdemokratiske regjeringen var tilbakeholdne med å promotere atomkraft, er nå aktive medspillere for å understreke viktigheten av atomkraft.

Vannkraftens venner

Også vannkraften har fått sin egen venneforening i EU. Det er de store energiselskapene som har slått sine lobbykrefter sammen og skal kjøre frem vannkraften. Statkraft fra Norge er blant de som har undertegnet oppropet som danner denne alliansen. Hele 10 europeiske energiselskaper med betydelig vannkraft i porteføljen er med i denne alliansen.

Vannkraft står for 20 prosent av strømproduksjonen i EU.