EU nådde sine klimamål for 2020, men det blir tøffere å nå målene for 2030

EU klarte 2020-målene om utslippskutt, vekst i fornybar energi og energieffektivisering, viser ny rapport.

Det er EUs Miljøbyrå i København (EEA) som har laget rapporten som ble sluppet tirsdag. Rapporten baserer seg på data fra 2019 og foreløpige tall for 2020.

Ifølge de foreløpige dataene sank utslippene med 10 prosent fra 2019 til 2020. Mesteparten av dette var relatert til pandemien, heter det i rapporten.

Ifølge EEA var utslippene 31 prosent lavere i 2020 enn i 1990 i EU som helhet. Men selv om unionen klarte sine utslippskrav, var det bare 21 medlemsstater som nådde sine nasjonale mål. De landene som ikke gjorde det var Bulgaria, Kypros, Finland, Tyskland, Irland og Malta. De må kjøpe kvoter fra andre EU-land for å nå sine utslippsmål.

Det pågår nå en debatt i EU om kvotehandelssystemet i kjølvannet av energikrisen.

Effektiv kvotehandel

Noen medlemsland er bekymret for at de høye kvoteprisene bidrar til å presse opp prisen på energi som strøm. Men som mekanisme for å kutte utslipp har kvotehandelen vært vellykket. I rapporten slås det fast at de delene av næringslivet som er omfattet av kvotehandel (ETS) har levert mer omfattende kutt enn de som er utenfor kvotehandel.  I ETS er energiproduksjon og kraftkrevende industri, men transport, bygg og landbruk er såkalt ikke-kvotepliktig sektor. EU-kommisjonen har foreslått at bygg og veitransport skal innlemmes i et eget kvotesystem.

Hva med 55 prosent kutt i 2030?

EUs mål er 55 prosent kutt i 2030. Legger man de nasjonale planene til grunn, vil de gi 41 prosent utslippskutt i 2030. Men det betyr at man da ikke har lagt inn de kuttene som vil følge av de omfattende lovene som EU nå behandler, kjent som «Fit for 55.»

Det er disse som skal sørge for tiltakene som gjør at EU når målet om 55 prosent utslippskutt i forhold til 1990 i 2030.

Etterlyser mer energieffektivisering

Rapporten viser til at det må mer fornybar energi til for å nå EUs mål. Her slår rapporten fast at det må komme nye og sterkere tiltak. Rapporten peker også på at unionens 27 medlemsland må bli betydelig bedre på energieffektivisering hvis målene skal nås. EU fikk hjelp av pandemien til å kutte energiforbruket med 20 prosent. Men for å nå de langsiktige målene må mer effektive tiltak settes inn.