EU utvider forurensningsreglene – kuer, olje og gass slipper unna 

Norsk sokkel blir ikke innlemmet i EUs regler for industriutslipp, slik Europaparlamentet ønsket. Derimot blir batterifabrikker og gruvedrift omfattet av de nye reglene, mens deler av landbruket slipper unna.

Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) er enige om revisjonen av EUs Industriutslippsdirektiv (IED). Norge har sluttet seg til det opprinnelige direktivet, og dette oppdaterte direktivet vil derfor være EØS-relevant. 

Det oppdaterte direktivet dekker flere utslippskilder, gjør prosessen med tillatelser mer effektiv, skal kutte administrative kostnader, øke åpenheten og gi flere insentiver til investering i ny teknologi. Målet er å oppnå en konkurransedyktig og klimanøytral økonomi i EU innen 2050, ifølge Ministerrådets pressemelding. 

I tillegg er felles og strenge regler for utslipp viktig for en rettferdig konkurranse i EUs indre marked. 

Sokkelen ikke omfattet

Den store saken for Norge i innspurten av forhandlingene, var Europaparlamentets ønske om å utvide direktivet til også å omfatte offshore olje- og gassanlegg. I realiteten ville dette nesten bare omfatte norsk olje- og gassvirksomhet i EUs indre marked. 

Den delen av norsk petroleumsvirksomhet som er på land, er omfattet av dette direktivet i dag. Olje- og gassinstallasjoner til havs er ikke omfattet, fordi Norge mener disse ikke omfattes av EØS. Dersom EU hadde innlemmet offshore olje- og gass, ville det ført til at Eftas overvåkingsorgan for EØS-avtalen (ESA), med EU-regler i hånden, hadde fått en betydelig makt over kontrollen av rammevilkår for driften av norsk sokkel. I tillegg argumenterte oljeindustrien med at regler offshore må være annerledes enn på land, hvor en lettere kan endre eller bygge på et anlegg. 

Landbruksindustriens rolle 

I Kommisjonens opprinnelige forslag var produksjonsenheter for storfe omfattet av de nye reglene. Dette falt ut under forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet. Kylling- og svinanlegg er med i dag. De nye reglene gjør at flere slike anlegg må forholde seg til nye, strengere utslippskrav. Grunnen er at man gradvis tar inn mindre anlegg i lovverket.

Gruveanlegg og batterifabrikker blir nå omfattet av reglene. 

De fleste av de mest forurensende industriene blir omfattet av direktivet. Men det er ikke bare i antall sektorer at direktivet utvides. Antall kjemikalier på «fy-listen» øker.

Direktivet inneholder også regler om sanksjoner og erstatninger dersom bedrifter bryter disse reglene. For de alvorligste bruddene kan bøtene komme opp i 3 prosent av selskapets omsetning i EU. 

EU har også nylig vedtatt skjerpede straffer for miljøkriminalitet. 

Revideres i 2028

I 2026 skal det vurderes om ytterligere områder skal omfattes av reglene. Hele direktivet skal revideres innen utgangen av 2028, og hvert femte år etter det. Utvidelsen som skal vurderes i 2026, er blant annet om produksjonsanlegg/slakterier for storfe skal innlemmes. 

Formelt skal Rådet og Europaparlamentet godkjenne det som er fremforhandlet. Direktivet trer i kraft 20 dager etter at det er offentliggjort i «Official Journal». Medlemslandene har 22 måneder på seg til å innlemme direktivet i nasjonal lovgivning.