Luftfarten skal betale mer for utslippene

EU skjerper politikken som skal gi kutt i utslippene av klimagasser fra luftfarten. Dette er klart etter at Europaparlamentet og Ministerrådet er enige om nok et «Fit for 55»-direktiv.

Det var i fjor sommer at EU-kommisjonen la frem forslag om mer ambisiøse utslippskrav for luftfarten. Dette er i tråd med EUs plan om å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030, noe som skal gi klimanøytralitet i 2050.

  • Les hele pressemeldingen her.

Nå er Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) blitt enige om regelverket som vil gjelde for hele EØS-området.

Fase ut frikvoter

Enigheten som ble oppnådd, innebærer at frikvoter fases ut fra 2026. Dette er et år tidligere enn det som lå i Kommisjonens opprinnelige forslag. Fra 2026 vil altså flyselskapene måtte betale kvoteprisen for alle sine utslipp. Den er nå på snaut 90 euro tonnet. Skjerpingen av politikken gjør at flybilletter vil bli dyrere.

Les vår sak om hvordan Fit for 55-direktivene vedtas ett for ett.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

I tillegg følger en også her modellen som er valgt med skipsfarten med at en over tid også vil innlemme andre utslipp enn CO₂. Det siste har Europaparlamentet vært meget opptatt av å få til.

Luftfarten får også øremerket midler fra EUs innovasjonsfond til klimatiltak for næringen. Dette er en løsning som er lik den EU er blitt enig om når det gjelder skipsfarten.

EU innfører også en premiering av selskaper som skifter over til mer klimavennlig drivstoff, slik som hydrogen laget av fornybar energi eller avansert biodrivstoff.

Flygninger utenfor Europa

Det er ikke enkelt å regulere en internasjonal bransje som luftfarten.

I utgangspunktet gjelder de tiltakene en nå er enige om flytrafikk innenfor EØS-området, som er EU og Norge, Island og Liechtenstein. Men EU-kommisjonen får i oppdrag å vurdere om ordningene som omfatter internasjonal luftfart er gode nok. Dersom Kommisjonen innen utgangen av 2026 finner at det ikke er tilfelle, vil en også innlemme flytrafikk mellom EØS-land og resten av verden i kvotesystemet.

Vi vil fly mer

Luftfarten står for mellom 2 og 3 prosent av CO₂-utslippene globalt og 3,7 prosent i EU. Covid-19 førte til en midlertidig nedgang i flytrafikken. Dermed også i utslippene. Men prognoser viser at  det ligger an til en økning i flytrafikken på 44 prosent fra 2019 til 2050. Dermed understrekes det i pressemeldingen at kutt i utslippene er helt nødvendige for å nå klimamålene.

Europaparlamentets saksordfører Suncana Glavak fra de konservative sier hun er glad for at man har fått til en avtale som balanserer forholdet til mellom flybransjens klimaambisjoner og støtten til de forandringene som næringen må gå igjennom.