Mens resten av EU skal strupe forbruket av gass, innfører Spania og Portugal subsidier på gasskraft

EU har godkjent at Spania og Portugal kan bruke mer enn 84 milliarder kroner på å kutte prisen på gass og eventuelt kull. Dette er første gang EU godtar at medlemsland direkte griper inn i energimarkedet.

I ett år får Portugal og Spania lov til å sette et tak på gassprisen. Det et gasskraftverk betaler mer enn 40 euro pr. megawatt dekkes av myndighetene i de to landene. Etter noen måneder økes taket med fem euro pr. måned og vil være 70 euro ved utgangen av mai neste år, når ordningen opphører.

På den nederlandske gassbørsen Dutch TTF var prisen fredag 84 euro, mens den er ventet å stige til 95 euro ved årsskiftet. Normalt faller gassprisen noe i sommerhalvåret og øker med stigende konsum om vinteren.

Kutter strømprisen

Den spanske statsminister Pedro Sanchez har anslått at dette kan føre til et prisfall på strøm på 20 prosent. I tillegg vil det dempe inflasjonen som i april var på 8,3 prosent.

Prislappen for denne ordningen er beregnet til totalt 8,4 milliarder euro, fordelt med 6,3 milliarder til Spania og 2,1 milliarder til Portugal.

Tjenestemenn i Kommisjonen bekrefter at dette er anslag. De bygger på antagelser om gassprisen fremover. Dersom gassprisen blir høyere, vil summen som utbetales bli større.

Slik påvirker gass strømprisen

Grunnen til at Spania og Portugal ønsker denne ordningen, er at det er de høye gassprisene som presser strømprisen opp. Enkelt sagt er det den dyreste fossile energien som setter prisen for hele strømmarkedet. Derfor må tiltaket rette seg inn mot hele gassmarkedet, og ordningen vil også omfatte kullkraft dersom den setter strømprisen.

Gassen spiller stor rolle

Selv om gass bare utgjør en tredjedel av Spanias energimiks, har det stor betydning for strømprisen. Deres spesielle situasjon har gjort spanjolene ekstra sårbare for virkningen av høye gasspriser.

I sin begrunnelse for å godkjenne denne ordningen viser Kommisjonen til at Portugal og Spania i liten grad er innlemmet i det europeiske strømmarkedet. Det finnes bare én kabel mellom Spania og Frankrike. Derfor vil disse tiltakene ha liten eller ingen virkning for EUs indre marked. 

Tiltaket er også tidsbegrenset, det utløper 31. mai 2023. Det fremgår tydelig av Kommisjonens saksbehandling, og det understrekes av kilder i Kommisjonen, at dette ikke er løsninger som er anvendbare i resten av EU. Det er de to landenes spesielt sårbare situasjon som gjør at en godtar en slik ordning.

Men denne ordningen kan likevel ha betydelige ringvirkninger utover de to landene.

Øke konsum av gass?

Prosjektleder Lars Ragnar Solberg i Energi Norge sier at dette neppe ville blitt godkjent for noen andre land.

Grunnen er at en ser på den iberiske halvøy som en «energiøy.» Den har begrenset forbindelse med Frankrike.

Men også selve opplegget stiller han seg kritisk til.

– Denne ordningen er med på å finansiere gasskraft og dermed holde etterspørselen etter gass i Europa kunstig høy. Dette kan forverre gassmangelen, og det er i strid med det EU nå forsøker å få til, nemlig redusert gassavhengighet, understreker Solberg.

Krav fra EU-toppmøtet

Det var EU-toppmøtet i mars som ba Kommisjonen vurdere tiltak for å redusere energiprisene i de to landene. 

Tidligere har den spanske statsminister på flere EU-toppmøter ledet an i korstog mot EUs frie marked og for reguleringer på EU-nivå.

På siste EU-toppmøte 30. og 31. mai var også energiprisene tema. Men EU-diplomater sier at debatten ikke var så het som tidligere. Grunnen er nettopp at det er funnet en midlertidig løsning for de to landene på den iberiske halvøy. 

Dermed har Kommisjonen i denne konkrete saken bøyd seg for politisk press.

Kritikerne mener at dette i realiteten undergraver EUs indre, frie marked for energi.

Vestager forsvarer ordningen

Konkurransekommissær Margrethe Vestager understreker i en uttalelse at denne løsningen ikke utfordrer det indre markedet. Hun fremholder også at dette gir Spania og Portugal tid til å få sitt elektrisitetssystem mer på linje med målene for det grønne skiftet.

  • Du kan lese hele pressemeldingen fra EU-kommisjonen her.

Spania har blant annet lansert omfattende program for energisparing og regulerer denne sommeren bruken av aircondition i offentlige bygg. I mai i år meldte Bloomberg at Spania og Italia satte rekord når det gjelder strøm fra fornybare kilder.

Forbrukerne betaler – fossilkraft tjener

Ordningen blir finansiert gjennom å benytte deler av flaskehalsinntektene på kabelen mellom Spania og Frankrike. Det skal også innføres en forbruksavgift mot strømkundene.

Ifølge Solberg betyr dette at fornybarprodusentene i Spania og Portugal får redusert overskudd som følge av prisfall, og fossilprodusentene får økt overskudd fordi de får dekket deler av gassprisen.

– Strømkundene får en lavere strømregning på grunn av at reduksjonen i strømpris er større enn økningen i forbruksavgiften, forklarer han, og legger til:

– Dersom den spanske og portugisiske staten hadde hatt skatteinntekter som gjorde det mulig å kompensere forbrukerne direkte, ville de nok heller valgt den samme løsningen som man har valgt i Norge.