Nå ber EU om innspill til klimamål for 2040

Temperaturen i Europa stiger raskere enn gjennomsnittet for verden. Tørkekatastrofe rammer Sør-Europa. Krigen i Ukraina gjør energipolitikk til sikkerhetspolitikk. Dette er bakteppet når EU-kommisjonen inviterer til innspill om hva som skal være klimamålene for 2040. Og ikke minst: Hvordan de skal nås.

Det er noen føringer i den skriftlige hørings- eller innspillsrunden som Kommisjonen har invitert til. Den antyder at klimamålet bør minst være kutt på mellom 75 og 80 prosent i forhold til 1990 i 2040. Kvotehandelssystemet bør utvides til flere sektorer. De som produserer og bruker fossil energi vil bli møtt med flere tiltak. I tillegg antyder Kommisjonen av CO₂-fjerning vil bli viktigere. Tiltakene skal samlet sørge for at EU når det langsiktige målet som er klimanøytralitet i 2050.

Dokumentet inneholder ingen konkrete varslinger om nye lover eller ideer om en for eksempel «Fit for 80» i 2040.

Blekket er knapt tørt på lovpakken som skal gjøre EU i stand til å kutte 55 prosent (Fit for 55) av klimagassutslippene i 2030, målt i forhold til utslipp i 1990. Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) er nå nær enig om den omfattende pakken.

Dette er omfattende tiltak som vil merkes fra styrerommene i store konserner til dagliglivet for folk flest. Men nå lanserer EU-kommisjonen det som er første steg i nye tiltak.

Dette er fra fjorårets tørkesommer i Spania og viser det tørkerammede vannreservoaret La Vinuela nær Malaga. Foto: EU-kommisjonen/JORGE GUERRERO / AFP

Første dokument neste år

Innspillene skal bli brukt for å lage et veikart for EUs klimatiltak i tiåret etter 2030. Etter planen skal denne presenteres i første kvartal neste år. Det blir trolig en av de siste store planene den sittende Kommisjonen kommer til å legge frem. Mandatperioden for Ursula von der Leyens kommisjon går ut neste år. Etter valget til Europaparlament neste vår, skal det utnevnes en ny EU-kommisjon. Ursula von der Leyen har ennå ikke bestemt seg for om hun ønsker en ny periode som president i Kommisjonen. Men Tyskland ønsker at hun stiller på nytt, skrev nylig Politico.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

EUs klimalov har slått fast at det skal lages delmål og forpliktende lovgivning for hvordan disse nås for 2030 og 2040. Dette for å sikre at EU når målet om klimanøytralitet i 2050.

Sikre investeringer

Det er et overordnet grep Kommisjonen varsler, nemlig at et klimamål for 2040 skal sikre rammevilkår for investeringer og at eksisterende midler og fond dreies i klimavennlig retning. Det er ikke minst det å utløse betydelige private investeringer som Kommisjonen har i tankene. Men den viser til at det vil kreve investeringer også fra husholdningene. Det understrekes at det grønne skiftet fortsatt må ta sosiale hensyn.

Derfor skal 2040-målet være utgangspunktet for all ny lovgivning. Men det gjelder ikke bare på klima- og energiområdet. EU-kommisjonen peker også på at for å nå klimamålene kan tiltakene omfatte andre områder enn i dag. Konkret peker Kommisjonen på arbeidslivspolitikk og sosialpolitikk som to slike områder. I tillegg skal oppfyllelsen av klimamålene prege EUs handels- og utenrikspolitikk. Det understrekes at 2040-mål vil gi EU troverdighet i det internasjonale klimaarbeidet.

I 2021 var det flom i Belgia, Nederland og Tyskland. Her fra den belgiske byen Verviers. Fotot: EU-kommisjonens medietjeneste.

Tørke, flom og krig

Bakteppet for arbeidet er de klimaendringene som europeere og resten av verden føler på kroppen og krigen i Ukraina som har endret energimarkedet.

Da «Fit for 55» ble lansert i juli i 2021, var det nyhetene om flom som preget mediene i Europa. I 2022 og 2023 er det tørke, særlig i Frankrike og deler av Spania. Dette sammenfaller med krise i matproduksjonen som følge av Ukraina-krigen.

«Europa varmes opp dobbelt så raskt som gjennomsnittet i resten av verden,» skriver Kommisjonen og viser til at verden ikke er på vei til å nå klimamålene i Parisavtalen.

Konsekvenser av krigen i Ukraina pekes det også på. I høringsdokumentet understrekes det at krigen har gjort det nødvendig å trappe opp overgangen til ren energi, øke energieffektiviseringen for å sikre klimanøytralitet. Dette, mener Kommisjonen, er avgjørende for forsyningssikkerhet av energi og den økonomiske stabiliteten.

Den omfattende hørings- eller innspillsrunden skal vare frem til 23. juni i år.  

Du finner bakgrunnen for EU-høringen her.