Støre-regjeringen sender Repower EU-pakken på høring

Skal Norge slutte seg til EUs regler om hurtigbehandling av konsesjoner for vindkraft og solkraft? Skal vi påby solpanel på alle nybygg? Dette er noen av de EU-forslagene som regjeringen nå har sendt ut på høring.

Fristen for å uttale seg er satt til 8. august. Det er næringsliv, organisasjoner og offentlige etater som kan komme med sine synspunkter på innholdet. I tillegg det avgjørende spørsmålet: Skal Norge anse dette regelverket som EØS-relevant? Det betyr at EUs vedtak blir lov i Norge.

Olje- og energidepartementet (OED) har på direkte spørsmål fra Energi og Klima ikke villet si om det vurderer dette som EØS-relevant. I høringen legger heller ikke OED noen føringer på det spørsmålet.

I EU går diskusjonen

Det er omfattende og ganske kontroversielle forslag EU-kommisjonen har lagt på bordet. De behandles nå i Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene).

Olje- og energidepartementet tar forbehold om at denne prosessen kan føre til at de endelige vedtakene avviker fra forslagene.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Konkret handler det om endringer i tre direktiver som en del av Repower EU-pakken som ble lagt frem 18. mai. De tre direktivene er fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet.

  • Les Energi og Klimas sak om forslagene og EØS her.

Vindkraft på land og til havs

EU-kommisjonen vil at det skal opprettes spesielle «Go-to soner» der behandlingstiden kan være helt ned til et halvt år om det gjelder mindre sol- eller vindparker. Men makstiden i slike soner skal være ett år. Dette er soner både til havs og på land.

De som vil bygge vind- eller solparker utenfor slike forhåndsdefinerte områder, skal få søknaden behandlet i løpet av to år.

Det stilles også strenge krav til at utbyggerne bruker konsesjonen raskt.

På området energiøkonomisering er forslaget at en skal redusere energiforbruket med 13 prosent, frem til 2030. Dette er en økning fra 9 prosent i lovgivningen som nå gjelder.

Hvert hus sitt solpanel

I tillegg legger Kommisjonen frem forslag om en omfattende strategi for solenergi på hustak som inneholder følgende påbud:

  • I løpet av 2026 skal alle nye offentlige og kommersielle bygg på over 250 kvadratmeter ha solceller.
  • Innen 31. desember 2027 skal alle eksisterende offentlige og kommersielle bygg på over 250 kvadratmeter ha solceller.
  • Innen 31. desember 2029 skal det være påbudt at alle nye bolighus har solceller.
  • Les saken om EUs forslag her.

Utløst av Ukraina-krigen

Det var 18. mai at EU-kommisjonen la frem sin omfattende Repower EU-pakke. Denne skal påskynde utfasingen av russisk gass, men på sikt også all fossil energi i EU. Dette er et tillegg til den omfattende «Fit for 55»-pakken som Kommisjonen la frem i fjor og som nå behandles i Europaparlamentet og i Ministerrådet.

Kommisjonen har merket disse som EØS-relevante tekster. Olje- og energidepartementet ber om synspunkter på forslagene som grunnlag for å utvikle en posisjon i den videre EØS-prosessen. 

Departementet har tidligere uttalt til Energi og Klima at det først er når direktivene er vedtatt at Norge og de andre EFTA/EØS-landene avgjør om dette er EØS-relevante lover. Men ettersom de bygger på direktiver som alt er en del av EØS-avtalen, er det god grunn til å anta at de er å anse som EØS-relevante.

Ingen norsk oversettelse

Vanligvis utarbeider et departement et høringsnotat som beskriver problemstillinger og utfordringer for Norge.

Det er ikke gjort denne gangen. Det er vanligvis et tegn på at saken er vanskelig, ikke minst internt i regjeringen. Utbygging av for eksempel vindkraft er omstridt, for å si det mildt. I Norge har det vært sterke krav om nærmest kommunalt veto mot utbygginger, mens EU-forslagene åpner for at naturhensyn kan måtte vike for klimahensyn.

Departementet har nøyd seg med å lenke til de engelskspråklige versjonene av originaldokumentene på EU-kommisjonens hjemmeside. Mangel på oversettelser av dokumenter i høringsprosesser er blitt heftig kritisert, ikke minst av ulike fagorganisasjoner. Men det ser ikke ut til å ha gjort inntrykk på olje- og energiminister Terje Aasland (A). Han fortsetter den kritiserte praksisen fra sine borgerlige forgjengere.