Equinor: Fornybar energi – en attåtnæring

Olje er ute av selskapsnavnet, men ikke av kjernevirksomheten. Equinors energiproduksjon er fremdeles nesten utelukkende fossil.

Produksjonen av olje og gass lå i 2022 rett over 2 millioner fat oljeekvivalenter per dag (mfoe/dag). Det er omtrent dette nivået den samlede produksjonen har vært på siden 2018. Ser man på fordelingen mellom gass og olje, så har gassens andel økt etter at krigen brøt ut i Ukraina.

Når det kommer til produksjonen av fornybar energi til strømnettet og eget forbruk, så endte Equinors produksjon i 2022 på 1,649 TWh. Det er noe opp fra året før, men litt mindre enn både i 2020 og 2019. Det ble i fjor også produsert 1,012 TWh med gasskraft, slik at samlet kraftproduksjon utgjorde 2,661 TWh. Til sammenligning oppgir Equinor at de i 2022 importerte 6 TWh med kraft til anlegg under selskapets operasjonelle kontroll.

Equinor kunne ved utgangen av 2022 vise til en installert fornybarkapasitet på 0,6 GW (Equinors andel), nøyaktig det samme som i 2018.

For å gjøre oss i stand til å sammenligne den fossile energiproduksjonen med den fornybare, har Equinor på sin Sustainability Data Hub vekslet verdiene om til en felles valuta – terajoule (TJ). Resultatet ser man i grafen under: Av en samlet energiproduksjon i 2022 på 4,27 millioner TJ, kom kun 16 050 TJ fra fornybar energi. Det gir en fossilandel på 99,6 prosent.

I 2018 byttet Statoil navn til Equinor. I oktober 2023 ga Norsk klimastiftelse ut rapporten Equinor – et bredt energiselskap? Formålet er å sette Equinor og selskapets prioriteringer på dagsordenen og invitere til offentlig samtale om spørsmål som angår hele det norske samfunnet:

  • Utøver Equinor per i dag det lederskapet som klimakrisens alvor og Paris-målene krever?
  • I hvilken grad bidrar Equinors prioriteringer til å få fortgang i energiomstillingen og dermed øke muligheten til å nå klimamålene?

Denne artikkelen er del av rapporten. Les/last ned hele rapporten.

Hva er målet for 2030?

Equinor har ambisjoner om å øke installert fornybarkapasitet fra 0,6 GW til 12–16 GW innen 2030, noe som skal gjøre selskapet i stand til å produsere 35–60 TWh elektrisitet per år. Men veksten i det fornybare skal, ifølge Equinors siste årsmelding, skje samtidig med at man har en energiproduksjon fra olje og gass i 2030 på omtrent samme nivå som i dag. Det vil si rundt to 2 mfoe/dag. Klarer de begge mål, vil fornybar energi stå for 7–12 prosent av Equinors samlede energiproduksjon i 2030.

Equinor produserte 1,649 TWh fornybar strøm i 2022. I norsk målestokk er det på nivå med en middels stor regional kraftprodusent. Noe større enn Troms Kraft, men mindre enn Tafjord Kraft. Produksjonen til landets klart største fornybarprodusent, Statkraft, var i 2022 hele 37 ganger større enn Equinors.
Det aller meste av Equinors fornybarproduksjon kommer fra selskapets andel i havvindparkene Sheringham Shoal (40 prosent) og Dudgeon (35 prosent) i Storbritannia, og Arkona (25 prosent) i Tyskland.

Økningen i kraftproduksjon fra 2021–2022 skyldes i all hovedsak at solkraftverket Guañizuil IIA i Argentina hadde sitt første fulle driftsår i 2022.

Equinor legger beslag på stadig mer strøm

Mens Equinors produksjon av fornybar strøm er svært beskjeden (1,65 TWh i 2022), er selskapets strømforbruk betydelig. I 2022 importerte Equinor hele 6 TWh med strøm. Dette er nesten uteluk­kende strøm fra det norske strømnettet.

Etter hvert som vi nærmer oss 2030 – året da Equinor skal ha halvert de direkte utslippene fra egen virksomhet sammenlignet med 2015 – vil strømforbruket øke ytterligere. Det skyldes at elektrifisering er Equinors viktigste klimatiltak – enten det handler om å elektrifisere installasjoner til havs eller anlegg på land. Et tiltak som å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya, vil alene kreve tilgang på ytterligere 3,6 TWh strøm i året.