Equinor: Store utslipp når olje og gass brennes

Utslippene når Equinors olje og gass brennes, tilsvarer fem ganger Norges klimagassutslipp.

Equinors egne klimagassutslipp var i 2022 på 11,4 millioner tonn CO₂-ekvivalenter (CO₂e), mens utslippene når oljen og gassen brennes, var på 243 millioner tonn CO₂e.

Equinors klimaregnskap gir detaljer om klimagassutslippene fra selskapets egen drift (Scope 1) og innkjøp av energi (Scope 2).

Equinor rapporterer også utslippene som oppstår når oljen og gassen brennes (Scope 3). Det er her de virkelig store tallene kommer for dagen.

I 2018 byttet Statoil navn til Equinor. I oktober 2023 ga Norsk klimastiftelse ut rapporten Equinor – et bredt energiselskap? Formålet er å sette Equinor og selskapets prioriteringer på dagsordenen og invitere til offentlig samtale om spørsmål som angår hele det norske samfunnet:

  • Utøver Equinor per i dag det lederskapet som klimakrisens alvor og Paris-målene krever?
  • I hvilken grad bidrar Equinors prioriteringer til å få fortgang i energiomstillingen og dermed øke muligheten til å nå klimamålene?

Denne artikkelen er del av rapporten. Les/last ned hele rapporten.

Forbrenningsutslippene (Scope 3) varierer med produksjonen, og har de siste årene ligget rundt 250 millioner tonn CO₂e i året. Dette tilsvarer omkring fem ganger Norges klimagassutslipp, slik det rapporteres i henhold til FN-regelverket.

Det er i «regnskapsreglene» for føring av klimagassregnskap det fremgår hvilke utslipp som skal føres i de ulike kategoriene. Scope 1 er egne utslipp, knyttet til produksjon. Scope 2 handler om innkjøp av elektrisitet, mens Scope 3 refererer til utslippene som oppstår ellers i verdikjeden. For et oljeselskap som Equinor er forbrenningsutslippene den største kilden til utslipp på denne posten, men Equinor rapporterer også utslippene fra maritime operasjoner – fartøyer som er i Equinors tjeneste verden over – og forretningsreiser.

Derimot rapporterer Equinor ikke utslippene som er knyttet til produksjon av eksempelvis borerigger og supplyskip, eller utslippene som oppstår når disse fraktes verden rundt – for eksempel fra et verft i Korea til et felt i Norge. Dette er ofte store stålkonstruksjoner på titusenvis av tonn. Både produksjon og transport av produksjonsinnretninger betyr at det oppstår store CO₂-utslipp.

Norge dominerer

Equinors utslippsregnskap viser tydelig hvor totalt dominerende den norske aktiviteten er for selskapet. Equinors egne utslipp (Scope 1+2) var i 2022 11,4 millioner tonn CO₂e for den samlede virksomheten i hele verden, mens Norge sto for 11 millioner tonn CO₂e.

Utslipp per fat

Det er når plattformene elektrifiseres ved hjelp av strøm fra land at utslippene går ned. Da erstattes gass­turbiner med kraft fra fornybar energi. Å tømme ut de siste dråpene olje fra et felt er også svært energi­krevende, slik at utslippene per produsert enhet øker mot slutten av et felts levetid.

Utslippene fra felt der Equinor er operatør utenfor Norges grenser, er mye høyere enn de beste på norsk sokkel. Utslippene per produserte fat fra Peregrino i Brasil er på 21,7 kg/CO₂ per oljefat, mens Mariner i Storbritannia har utslipp på 14,4 kg/CO₂ per oljefat.

Utslippskostnader

Equinors utslippskostnader har økt jevnt og trutt de siste årene, mye på grunn av høyere CO₂-priser.

Kostnad (mill. dollar)20222021202020192018
Total kostnad og klimaavgifter1125978676786772
CO₂-kostnad i Norge997907590,7
Kilde: Equinor Sustainability Hub