EU strammer opp kvotemarkedet

Nye tiltak skal gi høyere pris på klimagassutslipp i Europa. Øvrige saker: Nytt om investeringer i fornybar energi, global meningsmåling om klimaendringer, Iran-avtalen og oljemarkedet.
NB! Er dette ikke saken du leter etter? Se nedenfor for riktig lenke

Kvotemarked – EUs sommerpakke 1: EU-kommisjonen lanserte onsdag en rekke nyheter på klima- og energifeltet. Forslaget til reform av kvotemarkedet (EU ETS) etter 2021 var den viktigste. Energy Post har en grundig gjennomgang av forslagene og reaksjonene. Analytikere tror kvoteprisen vil ligge på rundt 20 euro per tonn CO₂ i 2020 og 30 euro i 2030 (prisen er nå i overkant av 7 euro). Blant forslagene er nye regler for tildeling av gratiskvoter til industrien. Kommisjonen foreslår også et nytt innovasjonsfond og et moderniseringsfond øremerket de fattigere medlemslandene. Fondene skal finansieres via salg av kvoter. Kvotemarkedet er det viktigste virkemidlet EU har for å innfri løftet om 40 prosent kutt i klimagassutslipp i 2030 (sammenlignet med 1990-nivået).

Kraftmarked – EUs sommerpakke 2: Kommisjonen presenterte denne uken også nye ideer for regulering av det europeiske kraftmarkedet. Målet er å gjøre kraftsystemet mer fleksibelt for bl.a. å kunne håndtere større andeler fornybar energi. Andelen elektrisitet fra fornybar er ventet å stige fra dagens 25 prosent til 50 prosent i 2030. Mer handel med kraft over grensene er et spesielt viktig virkemiddel for å utnytte ressursene bedre. Det må bygges nett både i og mellom land, og systemet må reformeres i takt med at stadig flere forbrukere ønsker å produsere strøm selv med eget solcelleanlegg.

Enda en nyhet var forslag om reform av energimerkeordningen. Kommisjonen vil forenkle systemet slik at skalaen for energieffektivitet heretter skal gå fra A til G (uten varianter som dagens A++ osv).

Global bekymring for klimaet: Klimaendringene er den trusselen som bekymrer flest i en meningsmåling Pew Research har gjennomført i 40 land. Ser man på gjennomsnittet for alle landene, er 46 prosent “svært bekymret” for klimaendringene. Global økonomisk ustabilitet (42 prosent) og IS i Irak og Syria (41 prosent) kommer på de neste plassene. Men det er store regionale variasjoner. I Europa ses IS som den klart viktigste trusselen (70 prosent). I USA kommer klimaendringer et stykke ned på listen.

Fornybar holder koken: Globalt ble det investert 73,5 milliarder dollar i fornybar energi i andre kvartal 2015, melder Bloomberg New Energy Finance. Dette er svakt ned med 0,2 prosent fra samme kvartal i 2014. OBS: Bloomberg publiserte først langt lavere tall for kvartalet, men oppdaget senere en feil i datamaterialet som førte til en betydelig oppjustering. Investeringene i Kina var opp 15 prosent fra andre kvartal 2014, mens det i Europa ble investert 23 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Investeringer i solenergi økte 23 prosent, mens vind falt med 13 prosent.

Mer olje fra Iran – etter hvert: Avtalen om Irans atomprogram er klar. Hvis avtalen gjennomføres, kan Iran få solgt oljen sin på verdensmarkedet igjen. På vox.com forklarer Brad Plumer at prosessen vil ta tid. Sanksjonene må først avvikles. Irans oljesektor er svekket av mange års stillstand, og vil ikke klare å pumpe for fullt på en god stund.