Gass og transport driver opp energiforbruket

Industrien er blitt gjerrigere med energien, men mer utvinning av gass og økt transport sørger for at det norske energiforbruket øker.


Tips til å bruke grafen
Klikk på ikonet øverst i høyre hjørne for å få fullskjermversjon. Hold markøren over eller berør et punkt på grafen for å se data.

 

Analysen av sammenhengene mellom energiforbruk, energiintensitet og produksjon i Norge 2000-2012 presenteres i en artikkel i siste utgave av Statistisk sentralbyrås publikasjon “Samfunnsspeilet”.

Som grafen viser, har energiintensiteten i Norge – definert som energibruk per produsert enhet – falt med hele 19 prosent siden 2000. Men fordi produksjonen har økt med 30 prosent, er energibruken samlet sett høyere i 2012 enn i 2000 – opp 5,4 prosent.

Godstransport og gassproduksjon

Den økte produksjonen av naturgass er en viktig årsak til økningen i energibruk, skriver artikkelforfatter Sigrid Hendriks Moe:

“Energibruken i utvinning av råolje og naturgass (inkludert rørtransport) har økt med 30 prosent, og var på 53 TWh i 2012. Produksjonen har økt svakt siden 2000 og sammensetningen av olje og gass har betydning for energibruken. Økt produksjon av naturgass krever store mengder energi til å pumpe, prosessere, komprimere og transportere gassproduktene til sluttbruker.”

Også innen energiforsyning (elektrisitet, gass, varmtvann) har energibruken økt. Igjen er gass mye av årsaken: Produksjonen ved Statoils LNG-anlegg i Hammerfest begynte i 2007.

Transportsektoren, særlig godstransport, har også bidratt sterkt til økt energibruk. Denne sektorens energibruk gikk opp 58 prosent.

Mer energieffektiv industri

Industrien har blitt atskillig gjerrigere med energien. I snitt har industrinæringene redusert energiintensiteten med rundt 20 prosent, skriver Hendriks Moe: “Det har skjedd en overgang til mer energieffektiv teknologi, og andre energieffektiviserende tiltak som økt grad av utnyttelse av spillvarme fra produksjonen.”

Energibruken i industrien falt med 15 prosent fra 2000 til 2012. Nedgangen i papirproduksjon er særlig stor (40 prosent), mye grunnet mange nedleggelser i perioden.

I metallindustrien falt energibruken med 19 prosent til 30 TWh, men produksjonen økte likevel noe. Denne næringen fikk til kraftig vekst fram til finanskrisen i 2008-2009, men nedleggelser og produksjonsstans de siste årene har ført til en tilbakegang som dempet veksten i næringen i perioden, opplyser Hendriks Moe.