Klimaendringene – en fjern trussel?

Et stort flertall av nordmenn ser klimaendringene som en svært alvorlig eller alvorlig trussel – generelt sett. Langt færre opplever klimaendringene som en personlig trussel.

Respondentene svarte på to spørsmål:

Klimaendringene er et globalt og kollektivt problem som for mange kan oppfattes fjernt og abstrakt. En høy opplevd distanse til klimaendringene kan være et hinder for støtte til klimapolitikk og klimatiltak. I mai og juni 2021 spurte vi nordmenn om hvor alvorlig de mener klimatrusselen er – generelt sett og personlig. Resultatene viser at de fleste (68 prosent) mener klimaendringene er en alvorlig eller svært alvorlig trussel samlet sett, mens langt færre (36 prosent) ser klimaendringene som en personlig trussel. Den yngste aldersgruppen ser i større grad enn de eldre også på klimaendringene som en alvorlig personlig trussel.

1) Hvor alvorlig trussel er klimaendringene samlet sett?

2) Hvor alvorlig trussel er klimaendringene for deg personlig?

Begge spørsmålene kunne besvares med disse svaralternativene:

  • Svært alvorlig
  • Alvorlig
  • Noe alvorlig
  • Lite alvorlig
  • Ikke en trussel

Svaralternativene har i det følgende blitt kombinert til tre kategorier: Svært alvorlig/alvorlig, Noe/lite alvorlig og Ikke en trussel.

De samme respondentene ble bedt om å svare på begge spørsmålene, men de hadde mulighet til å unngå å svare på ett eller begge spørsmålene dersom de ønsket det. 2026 personer svarte på spørsmålet om samlet trussel og 2027 personer på spørsmålet om personlig trussel.

Svaralternativene er rundet til nærmeste hele tall, og totalen utgjør derfor ikke alltid 100 prosent.

Denne grafen viser at nordmenn opplever en viss distanse til alvorlige klimakonsekvenser. Langt flere mener at klimaendringene er en alvorlig eller svært alvorlig trussel samlet sett (68 prosent) enn for dem personlig (36 prosent).

Mens kun 4 prosent svarer at klimaendringene ‘ikke er en trussel’ samlet sett, svarer tre ganger så mange (12 prosent) at klimaendringene ikke er en personlig trussel.

Denne grafen fokuserer på klimaendringene som personlig trussel og viser at aldersgruppene svarer ulikt på dette spørsmålet.

Den yngste aldersgruppen, som inkluderer de mellom 18 og 31 år, ser i større grad på klimaendringene som en svært alvorlig eller alvorlig personlig trussel enn de øvrige aldersgruppene.

Metode- og bakgrunnsinformasjon

Det nøyaktige nivået på prosentandelene er ikke det viktigste, da dette kan påvirkes av spørsmålsformulering, svaralternativer og feilmarginer i estimatene (konfidensintervaller). Det viktige er overordnede trender og forskjeller mellom grupper.

Folk mener: Holdninger til klimaspørsmål

Se alle sakene: Nordmenns holdninger til utvalgte klimaspørsmål.

Artiklene er skrevet av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen. Data er hentet fra Norsk medborgerpanel, en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og NORCE.

I analysene er det brukt vekting. Dette er gjort for å bedre representere befolkningen. Vektene er basert på demografiske variabler (alder, kjønn og geografi) og utdanningsnivå. Se medborgernotatene for mer informasjon.

Ivarsflaten, E. et.al [2021]. Norsk medborgerpanel, Runde 21. Data samla av ideas2evidence for Norsk medborgerpanel, Universitetet i Bergen.

Norsk medborgerpanel er finansiert av Universitetet i Bergen og Trond Mohn Stiftelse. Data er produsert av Universitetet i Bergen, gjort tilgjengelig av ideas2evidence og distribuert av NSD.

Hverken UiB eller NSD er ansvarlige for analysene og tolkningene av data som er gjort her.