Lanserer konkrete ideer til grønn omstart i EU

Massiv og målrettet: Tankesmien Europe Jacques Delors melder seg på med forslag til hvordan EU kan kickstarte økonomien i grønn retning.

Nyheten: En grønn økonomisk støttepakke i EU etter koronaviruset må være massiv og målrettet, ifølge et nytt notat fra tankesmien Europe Jacques Delors. Det bør satses på prosjekter som kan settes i gang raskt og skaper arbeidsplasser – særlig i byggsektoren.

Bakgrunn: Europakommisjonen har fått i oppdrag å utforme en krisepakke for EUs økonomi. Flere analysemiljøer har presentert sine ideer. Europe Jacques Delors lanserte sitt notat “Greener After” 14. mai, skrevet av bl.a. tidligere WTO-sjef Pascal Lamy.

Grønn omstart

Koronakrisen gir sterk økonomisk nedgang. Samtidig rammes Norge ekstra på grunn av det store oljeprisfallet. Hvordan skal vi komme ut av krisen? Gjennom en serie artikler og ekspertintervjuer med forskere og andre eksperter vil vi belyse krisen – og veien ut av den.

Grønne investeringer slik notatet anbefaler kan både være store nok og iverksettes hurtig nok til å skape den økonomiske stimulansen Europa trenger, mener en av medforfatterne, Thomas Pellerin-Carlin. Målet er å raskt øke den økonomiske aktiviteten på kort og mellomlang sikt, og samtidig øke farten på omstillingen av økonomien i grønn retning.

Her er de konkrete forslagene til hvor 800 milliarder euro bør investeres over de neste fem årene:

  • Bygninger: En tredobling av renovasjonstakten for oppgradering av eldre bygninger kan skape 2-4 millioner jobber i bygg og anlegg på få år, dessuten nye jobber i verdikjeder knyttet til sektoren. Notatet foreslår å prioritere skolebygninger (300 mrd. euro) og boliger for økonomisk vanskeligstilte (200 mrd.). Dette vil også skape et større marked for renoveringsprosjekter i andre halvdel av 2020-årene. Byggsektoren står for 36 prosent av CO₂-utslippene i EU, og halvparten av bygningsmassen er fra før 1970.
  • Elektrifisering av veitrafikk: Gi mer støtte til kjøp av elbiler. Fremskynde bygging av store batterifabrikker. Bygge stort nettverk av ladestasjoner. Bygge mer sykkelveier. Til sammen kan dette koste ca 150 milliarder euro. Transport står for en tredjedel av CO₂-utslippene, og fra denne sektoren øker utslippene fortsatt.
  • Støtte oppstartsbedrifter: 20 milliarder euro til innovative bedrifter innen miljøteknologi som var på vei inn på markedet da koronaviruset rammet. 10 milliarder til innovasjonsprosjekter under EUs eksisterende innovasjonsfond. EU trenger de innovative bedriftene for å klare det grønne skiftet.
  • Sirkulær økonomi, avfall:Investere stort i rensing av avløpsvann med 150 milliarder euro. Styrke avfallssektor og resirkulering med 12 milliarder euro. 8 milliarder til gjenbruk og resirkulering av plast. Stort potensial for jobbskaping.
  • Kystturisme: Støtte bærekraftig turisme i kystområder sammen med marine miljøtiltak, 80 milliarder. 35 milliarder av dette bør gå til renovering av hoteller og annen innkvartering. Sektoren er svært viktig for økonomien i mange land, og er særlig hardt rammet av koronakrisen.

Midlene bør stilles til rådighet som en blanding av lån og tilskudd, og i et samarbeid mellom EU-nivået, medlemslandene, lokale myndigheter og privat sektor. Se detaljer nederst i artikkelen.

Det store bildet: Debatten om gjenoppbyggingsplanen fra EU og koblingen til EUs grønne giv pågår for fullt. Europakommisjonen har ansvar for begge deler. Forslaget til gjenoppbyggingsplan er ventet i løpet av mai – 27. mai er nevnt som dato.

Nyhetsbrevet Europas grønne skifte

I nyhetsbrevet Europas grønne skifte velger Energi og Klima-redaksjonen ut nyheter og analyser om klimapolitikken i Europa, med særlig blikk på EUs grønne giv. Utsending en gang i måneden.

Abonner på Europas grønne skifte:

Som vi rapporterte i nyhetsbrevet #EUklima sist uke, vil kommisjonen i det videre arbeidet med den grønne given prioritere tiltak som kan gi jobber og vekst. Energieffektivisering av bygninger står sentralt.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen orienterte denne uken Europaparlamentet om status for arbeidet med gjenoppbyggingsplanen så langt. Igjen understreket hun at investeringene må være i tråd med EUs klimamål:

“Sooner or later our scientists and researchers will develop a vaccine against coronavirus. For climate change, however, there is no vaccine. This is why Europe must now invest in a clean future.”

Vil du gå dypere? Last ned notatet. Se detaljert oversikt nedenfor over forslagene fra Europe Jacques Delors.

Oppskrift på grønn omstart? Forslag fra tankesmien Europe Jacques Delors.

a